• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΚΠΟΙΖΩ & ΠΟΜΕΚ "Η Παρέμβαση"' | 29 Ιουνίου 2017, 12:40

    Άρθρο 12 Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς Παρ. 2 εδ.γ) και δ) να τροποποιηθούν ως εξής: 4 εκπρόσωποι από τις δευτεροβάθμιες πιστοποιημένες ομοσπονδίες 3 εκπρόσωποι από τις πρωτοβάθμιες πιστοποιημένες οργανώσεις που δεν είναι ενταγμένες σε ομοσπονδία για μεταβατική περίοδο διάρκειας 2 ετών από την ισχύ του παρόντος νόμου. Μετά την μεταβατική περίοδο 7 εκπρόσωποι από τις δευτεροβάθμιες πιστοποιημένες ομοσπονδίες με βάσει κριτηρίων με την συμμετοχή μόνο δευτεροβάθμιων ενώσεων καταναλωτών, και με κριτήρια αντικειμενικής αξιολόγησης, γεωγραφικά, αριθμό πρωτοβάθμιων ενώσεων, άθροισμα ενεργών μελών των πρωτοβάθμιων που μετέχουν στην δευτεροβάθμια που θα εξειδικευθούν με Υ.Α. Αιτιολόγηση Με την τροποποίηση του ν. 2251/94 (ν.3587/2007) αναγνωρίσθηκαν οι δευτεροβάθμιες οργανώσεις των ενώσεων καταναλωτών και ορίστηκαν οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας τους. Η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση έγινε με σκοπό την αναβάθμιση της θεσμικής σχέσης της πολιτείας με το κίνημα καταναλωτών και την ενδυνάμωση της ενιαίας έκφρασής του. Με την τροποποίηση του ν.2251/94 (ν.4314/2014) αναφορικά με την συγκρότηση του ΕΣΚΑ, προβλέπεται η συμμετοχή εκπροσώπων τόσο των δευτεροβάθμιων όσο και πρωτοβάθμιων ενώσεων καταναλωτών. Ειδικότερα, από τις 7 προβλεπόμενες θέσεις ορίζονται: δύο (2) εκπρόσωποι από κάθε δευτεροβάθμια ένωση καταναλωτών και τρεις (3) εκπρόσωποι από τις πρωτοβάθμιες ενώσεις καταναλωτών. Η διάταξη αυτή, πέραν του ότι υποσκάπτει την ενιαία έκφραση του κινήματος καταναλωτών, δεν ανταποκρίνεται στην δημοκρατική, αντικειμενική αντιπροσωπευτική και ισότιμη εκπροσώπησή του. Απ’ όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι η προβλεπόμενη σήμερα εκπροσώπηση καταστρατηγεί καταφανώς τους κανόνες της δημοκρατικής αντιπροσώπευσης στο ΕΣΚΑ, υποβαθμίζει τον ρόλο των ομοσπονδιών και των ενώσεων που τις συγκροτούν και αφήνει περιθώρια παρέμβασης από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία.