• 5.Άρθρο 8 α) Η παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.2251/94, το οποίο αντικαθίσταται με το άρθρο 8 του εν λόγω σ/ν, όπως τροποποιηθεί/συμπληρωθεί ως ακολούθως: «[…] 2)Το άρθρο 10 του ν. 2251/94 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 10 Ενώσεις καταναλωτών – Συλλογικά μέσα προστασίας 1.Οι ενώσεις καταναλωτών συγκροτούνται ως σωματεία και διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του Αστικού Κώδικα. [...] 2. Οι ενώσεις καταναλωτών οργανώνονται σε ενώσεις καταναλωτών πρώτου και δεύτερου βαθμού. Μέλη ένωσης καταναλωτών πρώτου βαθμού είναι μόνο φυσικά πρόσωπα. Μέλη ένωσης καταναλωτών δεύτερου βαθμού είναι μόνο ενώσεις καταναλωτών πρώτου βαθμού. Για τη σύσταση ένωσης […] δεύτερου βαθμού. Ειδικότερα για θέματα καταναλωτών με αναπηρία, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), τριτοβάθμιος φορέας εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στη χώρα, αναγνωρίζεται ως δευτεροβάθμια ένωση καταναλωτών με αναπηρία, με όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το άρθρο 10 για τις ενώσεις καταναλωτών δευτέρου βαθμού». Το παραπάνω αίτημά μας για αναγνώριση της Ε.Σ.Α.μεΑ. ως δευτεροβάθμιας ένωσης καταναλωτών εκπορεύεται από: -την παρ. 3 του άρθρου 4 «Γενικές Υποχρεώσεις» της Σύμβασης, σύμφωνα με την οποία: «3. Κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών, για να εφαρμοστεί η παρούσα Σύμβαση και σε άλλες διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν ζητήματα σχετικά με τα άτομα με αναπηρίες, τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα συμβουλεύονται συνεχώς και θα εμπλέκουν ενεργά τα άτομα με αναπηρίες, […] μέσω των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους». -την παρ. 25 του άρθρου 2 «Σκοποί» του Καταστατικού της Συνομοσπονδίας, στην οποία αναφέρεται ότι: «Οι σκοποί της Συνομοσπονδίας είναι: [...]25. Η ανάπτυξη δράσεων για την διάδοση των αξιών του καταναλωτικού κινήματος μέσα στο αναπηρικό κίνημα, η προάσπιση και προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και των μελών των οικογενειών τους ως καταναλωτές αναγνωρίζοντας ότι τα άτομα με αναπηρία δεν είναι μόνο γενικοί καταναλωτές αλλά και ειδικοί καταναλωτές χρησιμοποιώντας ειδικά προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται ειδικά σε αυτά. Η πρόσβαση στα αγαθά και στις υπηρεσίες είναι βασική επιδίωξη της Ε.Σ.Α. με Α. για να διασφαλιστεί η συμμετοχή ανεμπόδιστα όλων των ατόμων με αναπηρία σε αυτά».