• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΚΠΟΙΖΩ & ΠΟΜΕΚ "Η Παρέμβαση"' | 7 Ιουλίου 2017, 13:16

    ΕΚΠΟΙΖΩ & ΠΟΜΕΚ “Η Παρέμβαση” Προτείνεται να καταργηθεί το άρθρο 3 του Π.Δ. 10/2017 του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας (ΦΕΚ 23/1.3.2017), το οποίο μπορεί να ερμηνευτεί ότι θεσπίζει κανονιστικού χαρακτήρα υποχρεώσεις συμπεριφοράς των καταναλωτών απέναντι στους προμηθευτές, με αποτέλεσμα την διατάραξη της συναλλακτικής ισορροπίας υπερ του προμηθευτή. Η φράση «οι καταναλωτές δεν ασκούν καταχρηστικά τα δικαιώματά τους» δημιουργεί ένα ανεπίτρεπτο αξιολογικό φορτίο ως προς τη συναλλακτική συμπεριφορά του καταναλωτή, αφού είναι προφανές και αυτονόητο, σύμφωνα με τη διάταξη της ΑΚ 281, ότι κανένας συμβαλλόμενος δεν μπορεί να ασκεί καταχρηστικά τα δικαιώματά του. Είναι τουλάχιστον παράδοξο να τονίζεται εμφατικά μια τέτοια υποχρέωση σε ένα πεδίο συναλλαγών, όπου ο καταναλωτής είναι ο κατεξοχήν δέκτης καταχρηστικών συμπεριφορών, καθώς το πλέγμα διατάξεων του Ν. 2251/1994 δεν αποτελεί παρά εξειδίκευση της ΑΚ 281 υπέρ του καταναλωτή. Η μακροχρόνια εμπειρία της ΕΚΠΟΙΖΩ και της ΠΟΜΕΚ “Η Παρέμβαση” καταδεικνύει ότι σε μια αγορά, η οποία λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό ανεξέλεκτα, το αδύναμο συναλλακτικά μέρος ο καταναλωτής γίνεται συχνά/ αντικείμενο εκμετάλλευσης και πλήττεται ανεπανόρθωτα από τις αθέμιτες και παράνομες πρακτικές και συμπεριφορές των προμηθευτών. Ο καταναλωτής με ανύπαρκτη συναλλακτική και διαπραγματευτική ικανότητα έναντι του προμηθευτή χρήζει προστασίας και ασφαλώς το δίκαιο του καταναλωτή πρέπει να αποβλέπει στην ενδυνάμωση και όχι στην συρρίκνωση και ακύρωση της υφιστάμενης προστασίας του. Με το άρθρο αυτό είναι εμφανής η ανισορροπία που δημιουργείται σε βάρος του καταναλωτή, με αποτέλεσμα να είναι ορατός ο κίνδυνος εκμετάλλευσης από τους προμηθευτές και μετακύλισης της ευθύνης εν αδίκω σε αυτόν, ως εάν να είναι ο προμηθευτής αυτός που τελικά αξιώνει την προστασία! Είναι επιβεβλημένο συνεπώς το άρθρο 3 του ΠΔ 10/2017 να καταργηθεί.