• Σχόλιο του χρήστη 'WWF' | 10 Νοεμβρίου 2017, 12:34

    Το άρθρο 17 προβλέπει τη λειτουργία «Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ελέγχου». Αυτό είναι το «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων» (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14 ν. 4442/2016. 1. Μέχρι σήμερα, η κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 14 παρ. 10 ν. 4442/2016, με την οποία θα καθοριστούν «το πλαίσιο δημιουργίας, ανάπτυξης και λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ, οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών και της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε., οι πληροφορίες που δημοσιεύονται σε αυτό, συμφωνά με τον παρόντα νόμο, καθώς και ο τρόπος και οι όροι ή οι περιορισμοί πρόσβασης στις πληροφορίες αυτές» δεν έχει εκδοθεί. Συνεπώς, όχι μόνο δεν μπορεί να εφαρμοστεί τίποτα από όσα απαιτεί το ΟΠΣ-ΑΔΕ (ρητά έτσι και το άρθρο 25 παρ. 6 του νομοσχεδίου), αλλά δεν είναι γνωστές ούτε βασικές παράμετροι της λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ. 2. Ειδικά σε περιβαλλοντικά θέματα, το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου επικαλύπτεται σε μεγάλο βαθμό με το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του άρθρου 18 του νόμου 4014/2011, το οποίο έπρεπε να είχε τεθεί σε λειτουργία από τα τέλη του 2012 (βλ. άρθρο 18 παρ. 5 τελευταίο εδάφιο ν. 4014/2011). Αυτό, μέχρι σήμερα, δεν έχει συμβεί, με αποτέλεσμα την αδιαφάνεια, και την παραβίαση των δικαιωμάτων ενημέρωσης και συμμετοχής σε περιβαλλοντικά θέματα. 3. Ακόμα χειρότερα, ούτε στο παρόν νομοσχέδιο, ούτε στον ν. 4442/2016 προβλέπεται με σαφήνεια δικαίωμα πρόσβασης του κοινού στον ΟΠΣ-ΑΔΕ. Συνεπώς, με την επίκληση του ΟΠΣ-ΑΔΕ και άλλων πληροφοριακών συστημάτων (που μένουν μονίμως «στα χαρτιά»), δημιουργείται ένα μόνιμο καθεστώς αδιαφάνειας και μυστικότητας της διοικητικής δράσης, το οποίο παραπέμπει σε άλλες εποχές. Η αδιαφάνεια αυτή επιδεινώνεται με την υπαγωγή πολλών δραστηριοτήτων σε καθεστώς απλής γνωστοποίησης – δηλαδή, μειωμένης, υποτυπώδους προληπτικής εποπτείας (βλ. άρθρα 5-6 ν. 4442/2016). 4. Η ενημέρωση των πολιτών για τα «πεδία εποπτείας» του άρθρου 13 παρ. 1 του νομοσχεδίου είναι συνταγματικό, κατοχυρωμένο τους δικαίωμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, απορρέει από διεθνείς συμβάσεις – όπως τη Σύμβαση του Άαρχους. Είναι αδιανόητο μία σύγχρονη διοίκηση να μην παρέχει όσο περισσότερη ενημέρωση μπορεί για θέματα εργασιακής ασφάλειας, ασφάλειας προϊόντων ή δημόσιας υγείας. Το ίδιο το νομοσχέδιο διακηρύσσει την αρχή της ισότητας (άρθρο 2 παρ. 1), της «δημοσιότητας των νομικών απαιτήσεων» [άρθρο 2 παρ. 2 γ)], και «προτάσσει» την πληροφόρηση των εποπτευόμενων φορέων. Οι ίδιες ακριβώς αρχές ισχύουν και για το κοινό, το οποίο είναι συνεχώς εκτεθειμένο στις συνέπειες τόσο των παραβάσεων της νομοθεσίας από τους εποπτευόμενους φορείς, όσο και της ανεπαρκούς εποπτείας. 5. Τα παραπάνω αποτελούν βέλτιστη διεθνή πρακτική. Η αμερικανική EPA για παράδειγμα – εποπτεύουσα αρχή σε μία χώρα με ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον προς τους εποπτευόμενους φορείς – διατηρεί πλήρες ιστορικό συμμόρφωσης και ενεργειών εποπτείας και ελέγχου σε ειδική εύχρηστη ιστοσελίδα, που επιτρέπει την αναζήτηση (μεταξύ άλλων) με βάση την γεωγραφική ενότητα και το όνομα της επιχείρησης [https://echo.epa.gov/] . 6. Ακόμα χειρότερα, η δυσνόητη 5η παράγραφος προβλέπει την πρόσβαση στον ΟΠΣ-ΑΔΕ «μέσω εμπορικής συμφωνίας», δηλαδή μόνο σε όσους μπορούν να αναλάβουν το κόστος. Με άλλα λόγια, στην πράξη προνομιακή πληροφόρηση για θέματα υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος θα παρέχεται εφεξής μόνο σε όσους μπορούν να αναλάβουν το κόστος – π.χ., διαφημιστές, ανταγωνιστές, ερευνητές αγοράς, κοκ., αλλά όχι σε περίοικους, εργαζόμενους ή χρήστες των προϊόντων. 7. Προτείνεται η προσθήκη της εξής παραγράφου, ως 3ης (με αναρίθμηση των υπολοίπων): «Το Πληροφοριακό Σύστημα διασφαλίζει την μέγιστη δυνατή ενημέρωση του κοινού και των χρηστών των προϊόντων. Κατ’ ελάχιστον, αναρτώνται σε αυτό: Α) τα προγράμματα ελέγχων και η μεθοδολογία κατάρτισής τους του άρθρου 5, Β) η απόφαση του άρθρου 7 παρ. 8, για τα κριτήρια αξιολόγησης των καταγγελιών, Γ) το Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης του άρθρου 8.3 Δ) το συμπληρωμένο φύλλο ελέγχου του άρθρου 8.2.3 και 9.2 Ε) τα μέτρα και οι κυρώσεις του άρθρου 8.4 που επιβάλλει κάθε ελεγκτής ΣΤ) οι κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες και η πληροφόρηση που παρέχεται στους εποπτευόμενους φορείς δυνάμει του άρθρου 9 Ζ) η κατάταξη κινδύνου του άρθρου 9.3 Η) η μελέτη του άρθρου 10§2 Θ) οι αναφορές αυτο-αξιολόγησης των εποπτευουσών αρχών του άρθρου 12§1 Ι) οι στόχοι εποπτείας που προσδιορίζει η ΟΔΕ δυνάμει του άρθρου 15§2 ΙΑ) οι εκθέσεις ελέγχου και αναφοράς του άρθρου 21 παρ. 10». Κατ΄ εξαίρεση, και με σκοπό την διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών ελέγχου, η εντολή ανάθεσης και διεξαγωγής ελέγχου μπορεί να δημοσιεύεται μετά το πέρας του ελέγχου. Εφόσον συναινούν οι εποπτευόμενοι φορείς, μπορούν επίσης να αναρτούνται οι ενστάσεις, απόψεις και εξηγήσεις που υποβάλλουν σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 10. Οι κείμενες διατάξεις που αφορούν την πρόσβαση του κοινού στις διοικητικές πληροφορίες και έγγραφα δεν θίγονται.»