• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκος Παπαχριστόπουλος' | 22 Μαΐου 2018, 12:44

    Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στα πιστωτικά ιδρύματα, ΕΠΕΥ και ασφαλιστικές εταιρείες η δυνατότητας έκδοσης έτερων τίτλων/χρηματοπιστωτικών μέσων (όπως υβριδικών τίτλων), οι οποίοι θα προσμετρώνται στα εποπτικά κεφάλαιά τους, σύμφωνα με το κατά περίπτωση εφαρμοστέο πρωτογενές ή παράγωγο ημεδαπό ή Ενωσιακό δίκαιο. Τεχνικώς, τέτοιοι τίτλοι δύνανται να μην συνιστούν ομολογίες.