• Σχόλιο του χρήστη 'Λογοθέτης Γλέζος' | 23 Μαΐου 2018, 13:54

    Στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 158 έως 163 του παρόντος εμπίπτουν προσωπικές εταιρείες, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ετερόρρυθμες κατά μετοχές εταιρείες, ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες και κάθε νομικής μορφής οντότητα. Στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 176 έως 181 του παρόντος εμπίπτουν διαχειριστές ΕΠΕ και ΙΚΕ καθώς και εταίροι ΟΕ και ΕΕ με διπλογραφικά βιβλία με βάση τον Ν.4308/2014. Και γενικά να ισχύει για τους υπευθύνους κάθε νομικής μορφής οντότητας.