• Σχόλιο του χρήστη 'NKats' | 24 Μαΐου 2018, 13:49

    Παράγραφος 2 - εδάφιο 1 - προτίνεται να διευκρινιστεί: "Η εγγύηση παρέχεται με έγγραφη δήλωση του εγγυητή που περιέχεται στο πρόγραμμα του ομολογιακού δανείου ή ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ με σύμβαση εγγύησης που συνάπτεται με τον εκπρόσωπο των ομολογιούχων ΕΦΟΣΟΝ ΤΕΤΟΙΟΣ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ." Παράγραφο 3 - εδάφιο 1 - προτίνεται να διευκρινιστεί: Σε περίπτωση ομολογιακού δανείου που διέπεται από αλλοδαπό δίκαιο, οι εμπράγματες ασφάλειες ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ παραχωρούνται στο όνομα προσώπου που, κατά το δίκαιο που διέπει το ομολογιακό δάνειο, δύναται να κατέχει εμπράγματες ασφάλειες ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ στο όνομά του ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ για λογαριασμό των ομολογιούχων.