• Σχόλιο του χρήστη 'NKats' | 24 Μαΐου 2018, 16:41

    Ως γενικό σχόλιο, και σε σύγκριση με το υφιστάμενο α.23Α Ν.2190, δεν είναι απολύτως διαυγές το τι θα ισχύει σχετικά με την παροχή εγγυήσεων ή/και εξασφαλίσεων από/προς τα πρόσωπα της παραγράφου 2 όταν η εταιρία ή τα πρόσωπα αυτά, κατά περίπτωση, δεν είναι άμεσα συμβαλλόμενοι στη σχετική δικαιοπραξία. Παράγραφος 3(α) - τυπογραφικό "Πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τα πρόσωπα της παρ. 4 του παρόντος άρθρου." - Μάλλον εννοείται "της παρ.2 του παρόντος άρθρου". Παράγραφος 3(ε) - προτείνεται η διευκρίνιση "Συμβάσεις της εταιρείας με 100%, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, θυγατρική της ή θυγατρική, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ στην οποία δεν μετέχει κανένα πρόσωπο συνδεδεμένο σύμφωνα με την παρ. 2."