• Σχόλιο του χρήστη 'NKats' | 24 Μαΐου 2018, 17:51

    Ως γενικό σχόλιο, και σε σύγκριση με το υφιστάμενο α.23α Ν.2190, δεν είναι απολύτως διαυγές λεκτικά το τι θα ισχύει αναφορικά με την παροχή εγγυήσεων/Εξασφαλίσεων από/προς τα πρόσωπα της παραγράφου 2 όταν η εταιρία ή τα πρόσωπα της παραγράφου 2, κατά περίπτωση, δεν είναι άμεσα συμβαλλόμενοι στη σχετική σύμβαση (πχ θυγατρική παρέχει εγγύηση υπέρ μητρικής χωρίς η μητρική να είναι συμβαλλόμενο μέρος). Επίσης, στον τίτλο του άρθρου η αναφορά στο "άρθρο 9γ" θα έπρεπε να είναι στην οδηγία Οδηγία 2017/828/ΕΕ (και όχι στην Οδηγία Οδηγίας 2007/36/ΕΚ). Παράγραφος 3(α) - τυπογραφικό "Πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τα πρόσωπα της παρ. 4 του παρόντος άρθρου" εννοείται "τα πρόσωπα της παρ. 2 του παρόντος άρθρου" Παράγραφος 3(ε) - προτείνεται η διευκρίνιση: "Συμβάσεις της εταιρείας με 100%, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, θυγατρική της ή θυγατρική, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, στην οποία δεν μετέχει κανένα πρόσωπο συνδεδεμένο σύμφωνα με την παρ. 2."