• Σχόλιο του χρήστη 'Λογοθέτης Γλέζος' | 24 Μαΐου 2018, 20:55

    Δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας, λαμβανομένων υπόψη των παρατηρήσεων της έκθεσης ελέγχου των τακτικών ελεγκτών της εταιρείας, είναι ή, μετά από τη διανομή αυτή, θα γίνει αρνητικό. Το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας προσδιορίζεται ως το κυκλοφορούν ενεργητικό μείον τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, όπου οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις θα προσαυξάνονται με τα κέρδη προς διανομή. Το διανεμηθέν μέρισμα θα περιορίζεται στο ποσό κατά το οποίο αν προστεθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις δε θα καταστεί το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας αρνητικό. Στην παράγραφο 1 να προστεθεί η φράση: «και μειούμενο με τις παρατηρήσεις της έκθεσης ελέγχου των τακτικών ελεγκτών της εταιρείας», επομένως η παράγραφος θα γίνει ως εξής: 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, μετά από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με (α) τα αποθεματικά των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη και μειούμενο με τις παρατηρήσεις της έκθεσης ελέγχου των τακτικών ελεγκτών της εταιρείας. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού. 2. Να προστεθεί παράγραφος 4 ως εξής: Απαγορεύεται και είναι άκυρη οποιαδήποτε διανομή κερδών από τα κέρδη της χρήσεως, παρελθουσών χρήσεως, έκτακτων αποθεματικών κ.α. όταν καταβάλλονται με μετρητά. Τα μερίσματα πρέπει να καταβάλλονται μέσω τραπέζης.