• Σχόλιο του χρήστη 'Βασιλάτος Γεράσιμος (Πλοίαρχος (Τ) ΛΣ)' | 13 Δεκεμβρίου 2010, 17:38

    1. Η σύσταση Διεύθυνσης Επιτελικών Μελετών και Σχεδιασμού, όπως προτάθηκε από τον Αρχιπλοίαρχο Σταυριδόπουλο, θα συνεισφέρει σημαντικά στην διαμόρφωση των αποφάσεων του Φορέα στον τομέα του στρατηγικού προσανατολισμού του. Το σύνθετο και εξειδικευμένο του αντικειμένου καθώς και η κρισιμότητα και το ειδικό βάρος του απαιτούν την ύπαρξη εξειδικευμένης Διεύθυνσης η οποία θα συγκεντρώνει τις απόψεις των λοιπών Διευθύνσεων αλλά και επιπλέον υλικό, θα διενεργεί αναλύσεις και μελέτες και θα εισηγείται (στο Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού) σχετικά. 2. Η Διεύθυνση Πληροφορικής κ’ Νέων Τεχνολογιών προτείνεται να μετονομαστεί, προκειμένου να αντανακλάται η σύγχρονη διάρθρωση και κατηγοριοποίηση των σχετικών τεχνολογικών αντικειμένων (ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής κ' Επικοινωνιών) - ICT (Information & Communications Technologies)), σε Διεύθυνση Πληροφορικής κ' Επικοινωνιών συμπεριλαμβάνοντας το σύνολο των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων του Φορέα ειδικότερα δε τα αναφερόμενα στο παρόν σχέδιο Άρθρο 2 παρ.6 εδ. δ' και παρ. 7 εδ. δ’ περίπτωση «ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων και συστημάτων θαλάσσιας κυκλοφορίας» καθώς και στο Π.Δ. 242/99 Άρθρο 21 παρ. 3 εδ. γ’ το οποίο αφορά στις τηλεπικοινωνίες και κατά το μέρος τους που περιλαμβάνει την τεχνική ανάπτυξη και υποστήριξη αυτών εξαιρουμένης της επιχειρησιακής λειτουργίας τους.