• Σχόλιο του χρήστη 'Χάρης' | 20 Αυγούστου 2011, 10:05

    Δεδομένου ότι, σύμφωνα με τον Α.Ν. 376/36 «Περί Αμυντικών Περιοχών» η περιοχή εμπίπτει στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Ε.Σ., θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο φράκτης δεν θα πρέπει να αποτελεί εμπόδιο κατά την εκτέλεση επιχειρησιακών σχεδίων του Ε.Σ. Συνεπώς, θα έπρεπε να υπάρχει μέριμνα για την παγίδευση σημείων του, με την πρόβλεψη εγκατάστασης φρεατίων τοποθέτησης εκρηκτικών, καθ’ υπόδειξη των αρμόδιων Στρατιωτικών Αρχών. Τα προτεινόμενα ύψη δεν κρίνονται επαρκή, καθώς είναι εύκολη η παραβίαση του φράκτη με χρήση ιδιοκατασκευών (αυτοσχέδιοι βατήρες κλπ). Αντιθέτως, προτείνεται η αύξηση του ύψους στα έξι (6) μέτρα, κατά τα πρότυπα του φράκτη του Ισπανικού παραδείγματος (Μελίγια). Δεν υπάρχει πουθενά στο κείμενο μνεία για την ανάπτυξη ηλεκτρικής υποδομής κατά μήκος του φράκτη. Επιπρόσθετα, δεν υπάρχει πρόβλεψη για εγκατάσταση στύλων φωτισμού. Η παρούσα διαπίστωση συσχετίζεται με προηγούμενη στο παρόν κείμενο (Παρατήρηση υπ’ αρ. 2). Η προτεινόμενη κατασκευή δεν λαμβάνει υπ’ όψη τον κίνδυνο διέλευσης παρανόμων διαμέσου του δασσυλίου που βρίσκεται Β-Δ του Ε.Φ. Καστανιών, παραλείποντας την ασφάλισή του. Προτείνεται η επέκταση του φράκτη και εκεί (με τις συνεπαγόμενες επεμβάσεις εξυγίανσης/εκβλάστησης, όπου απαιτείται).