2. Αναλυτική Περιγραφή Αντικειμένου

Ο φράκτης αναπτύσσεται κατά μήκος της συνοριακής γραμμής, με αρχή την Μεθοριακή Πυραμίδα 2 από το συνοριακό σημείο διέλευσης «Καστανιές» (βόρειο άκρο) και τέλος τη Μεθοριακή Πυραμίδα 23, το σημείο συνάντησης με τον ποταμό Έβρο (νότιο άκρο) και θα κατασκευαστεί στο σύνολό του στην Ελληνική επικράτεια. Σημειώνεται ότι η ακριβής μεθοριακή γραμμή ορίζεται από αριθμημένες τσιμεντένιες στρατιωτικές πυραμίδες που βρίσκονται σε διάφορες θέσεις εντός οριολωρίδας (εδαφικής κοιλότητας). Λόγω της ιδιαιτερότητας του έργου, κατά την κατασκευή του θα παρασχεθούν στον ανάδοχο όλες εκείνες οι απαραίτητες οδηγίες από την Υπηρεσία που κρίνονται απολύτως απαραίτητες για την χάραξη του έργου. Η δε Υπηρεσία θα έχει μεριμνήσει εκ των προτέρων για όλες τις απαιτούμενες συνεννοήσεις / διεκπεραιώσεις με όλους του αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κτλ) έτσι ώστε να μην προκληθούν καθυστερήσεις κατά την κατασκευή του έργου.

Γενικά, όλη η επιφάνεια του εδάφους κατά μήκος του φράκτη, και πάντοτε στην Ελληνική πλευρά, θα εξομαλυνθεί / ομαλοποιηθεί. Σε ό,τι αφορά στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της διπλής περίφραξης, αυτά παρουσιάζονται λεπτομερώς στα Σχέδια Τ1, Τ2, Τ3 και Λ1 της Στατικής Μελέτης και περιγράφονται αναλυτικά ακολούθως.

 • Η εξωτερική περίφραξη που θα κατασκευαστεί κατά μήκος της συνοριακής γραμμής μεταξύ των δύο χωρών θα έχει ύψος 2,50m. Η δεύτερη περίφραξη που θα κατασκευαστεί, εσωτερικά, προς την Ελληνική πλευρά σε απόσταση 1,20m από την εξωτερική περίφραξη, θα έχει ύψος 3,00m. Το συρματόπλεγμα και στις δύο περιφράξεις θα καλύπτει εξ’ ολοκλήρου το ύψος της κάθε περίφραξης και θα συνίσταται από γαλβανισμένο σύρμα, τετραγωνικής οπής, πάχους 3,9mm με (βροχίδα) μάτι 50x50mm. Η πρόσδεσή του θα γίνεται επί ούγιας (d=3.9mm) ανά 30cm στο μήκος και ανά 50cm στο ύψος είτε με γαλβανισμένο σύρμα διαμέτρου 2,2mm είτε με τη χρήση αυτόματου εργαλείου συρραφής με έτοιμα γαλβανισμένους δακτυλίους πρόσδεσης.
 • Το σύρμα στήριξης (ούγια) των συρματοπλεγμάτων περίφραξης και των κονσερτινών θα είναι γαλβανισμένο και διαμέτρου 3.9mm. Θα τοποθετηθεί σε σειρές, περαστό, στις τρύπες ανά 50cm επί των στύλων και της εσωτερικής λάμας. H πρόσδεσή του με τα άλλα στοιχεία (στύλοι, κονσερτίνες, λάμα) θα γίνεται είτε με γαλβανισμένο σύρμα διαμέτρου 2,2mm είτε με τη χρήση αυτόματου εργαλείου συρραφής με έτοιμα γαλβανισμένους δακτυλίους πρόσδεσης.
 • Οι στύλοι της εξωτερικής περίφραξης θα συνίστανται από πρότυπες χαλύβδινες και γαλβανισμένες τετραγωνικές διατομές (τύπου SHS 70/4). Θα ενώνονται στο κάτω μέρος με τον στύλο της εσωτερικής περίφραξης που θα είναι αντίστοιχης χαλύβδινης τετραγωνικής διατομής. Σε ύψος 2,0m περίπου οι δυο κατακόρυφοι στύλοι θα ενώνονται επίσης με εγκάρσια σύνδεση μέσω πρότυπης χαλύβδινης και γαλβανισμένης τετραγωνικής διατομής (τύπου SHS 60/4). Το ανεστραμμένο αυτό ενιαίο πλαίσιο θα τοποθετείται κατά μήκος του συνόρου σε αποστάσεις των 2,0 και 3,0m εναλλάξ.
 • Οι στύλοι της εξωτερικής περίφραξης, που θα απέχουν 2,00m μεταξύ τους, θα ενώνονται μεταξύ τους σε ύψος 2,20m, με εγκάρσια πρότυπη χαλύβδινη και γαλβανισμένη τετραγωνική διατομή (τύπου SHS 70/4) και διαγωνίως με χαλύβδινη διατομή (τύπου SHS 70/5).
 • Οι στύλοι της εσωτερικής περίφραξης που απέχουν επίσης 2,00m θα ενώνονται μεταξύ τους σε αντίστοιχο ύψος με οριζόντια εγκάρσια πρότυπη χαλύβδινη και γαλβανισμένη τετραγωνική διατομή (τύπου SHS 70/4).
 • Τέλος, σε κατάλληλο ύψος προς την πλευρά του ελλαδικού χώρου θα τοποθετούνται ανά δύο στύλους που βρίσκονται σε αποστάσεις των 2.0m, αντηρίδες από γαλβανισμένες κυκλικές διατομές τύπου CHS 33,7/4.
 • Οι στύλοι της εσωτερικής και εξωτερικής περίφραξης καθώς και οι αντηρίδες θα θεμελιωθούν επί πασσάλων. Οι πάσσαλοι αυτοί θα είναι διαμέτρου Φ45 και το βάθος αυτών παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί. Υπόψη ότι το βάθος LA αντιστοιχεί στην εξωτερική περίφραξη, το βάθος LB αντιστοιχεί στην εσωτερική περίφραξη και το βάθος LΓ αντιστοιχεί στη θεμελίωση των αντηρίδων.

Περιοχή εφαρμογήςΜήκος εφαρμογήςΜήκη πασσάλων (m)
Χ.Θ. ΑΡΧΗΣΧ.Θ. ΤΕΛΟΥΣ(m)LALBLΓ
0+0003+00030002.02.02.0
3+0004+10011001.81.81.8
4+1005+40013001.51.51.5
5+4007+47020702.02.02.0
7+47010+01625461.81.81.8
10+01610+3102941.81.81.8

Πίνακας 1: Μήκη Πασσάλων ανά χιλιομετρική θέση.

 • Οι πάσσαλοι θα οπλιστούν καθ’ όλο το μήκος τους με σιδηρά διατομή τύπου HEA 100 και θα πληρωθούν με ινοπλισμένο σκυρόδεμα τύπου C20/25.
 • Η υψομετρική διαφορά μεταξύ της στάθμης θεμελίωσης της εξωτερικής περίφραξης και της στάθμης της εσωτερικής περίφραξης ποικίλλει ανάλογα με το ανάγλυφο που επικρατεί κατά περιοχή. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα μήκη εφαρμογής των τριών τύπων φράχτη (Α, Β και Γ) που έχουν προκύψει ανάλογα με την επικρατέστερη υψομετρική διαφορά μεταξύ των δύο σειρών περίφραξης (Δh=30, 60 και 90cm).

Περιοχή  εφαρμογήςΜήκος εφαρμογήςΤύπος φράχτη
Χ.Θ. ΑΡΧΗΣΧ.Θ. ΤΕΛΟΥΣ(m)
0+0001+3951395Τύπος Α
1+3952+205810Τύπος Β
2+2053+9001695Τύπος Γ
3+9004+250350Τύπος Β
4+2504+27525Τύπος Α
4+2754+425150Τύπος Β
4+4254+965540Τύπος Γ
4+9655+355390Τύπος Β
5+35510+3104955Τύπος Α

Πίνακας 2: Τύπος φράχτη ανά χιλιομετρική θέση.

 • Στη βάση της περίφραξης και σε όλο το μήκος αυτής θα διαστρωθεί σκυρόδεμα τύπου C16/20 οπλισμένο με σχάρες Τ188 τύπου Β500Α μέσου πλάτους 1,50m – 1,60m, πάχους 10cm.
 • Μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής περίφραξης θα παρεμβάλλονται δύο σειρές κονσερτίνες διαμέτρου 60-70cm οι οποίες θα αποτελούνται από λεπιδοφόρο συρματόπλεγμα κατασκευασμένο από ατσαλόσυρμα γαλβανισμένο διαμέτρου 2,5mm. Οι πέντε συνδετήρες που θα ενώνουν τις σπείρες μεταξύ τους (ανά δύο) θα αποτελούνται από ατσάλι διαστάσεων 10x2mm. Οι λεπίδες θα είναι διαστάσεων 10x10mm και θα έχουν αξονική απόσταση μεταξύ τους 2,5cm. Σε κάθε 6-7m μήκους ανεπτυγμένης κονσερτίνας θα υπάρχουν τουλάχιστον 56 σπείρες.
 • Οι δύο (2) σειρές κονσερτίνας καθ’ ύψος θα διαταχθούν παράλληλα μεταξύ τους και θα συνδέονται στο πλησιέστερο συρματόπλεγμα, στις κεντρικές ούγιες και όλες μεταξύ τους. Θα τοποθετηθούν από το σκυρόδεμα εδάφους μέχρι και πάνω από το συρματόπλεγμα των 3,00m. Συνολικά θα τοποθετηθούν δεκατρείς (13) κονσερτίνες.

Κατά μήκος του τεχνητού εμποδίου (φράκτη) και σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, θα εξασφαλιστεί πρόσβαση για την αντιμετώπιση φυσικών φαινομένων και την τεχνική διευκόλυνση, βάσει τεκμηριωμένης τεχνικής πρότασης που θα υποβάλλει ο ανάδοχος και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Κατά μήκος του έργου και για την διερεύνηση των συνθηκών θεμελίωσης του Τεχνικού Εμποδίου (Φράκτη), εκτελέστηκαν δεκαοκτώ (18) ερευνητικά φρέατα. Σε αντιπροσωπευτικά δείγματα των φρεάτων πραγματοποιήθηκαν εργαστηριακές δοκιμές κατάταξης και δοκιμές προσδιορισμού των μηχανικών ιδιοτήτων των εδαφικών σχηματισμών που συναντήθηκαν.

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης απαντώνται τεταρτογενείς αλλουβιακές προσχώσεις χαμηλών περιοχών που αποτελούνται από άργιλοιλύ, άμμο και χαλίκια και Πλειο – Πλειστοκαινικά κροκαλοπαγή, άμμο και άργιλοϊλύ κόκκινη έως κίτρινη. Από την γεωτεχνική έρευνα προκύπτει ότι στην περιοχή του έργου απαντώνται οι εξής σχηματισμοί:

 • Φυτική γη – Υλικά τεχνητών επιχωματώσεων
 • Αλλουβιακές προσχώσεις του ποταμού Άρδα. Πρόκειται για ποτάμιες προσχώσεις. Διακρίνονται σε άργιλο αμμώδη, από Χ.Θ. 0+000 έως  Χ.Θ. 3+000 και σε άμμο αργιλώδη με χάλικες, από  Χ.Θ. 3+000 έως Χ.Θ. 4+100.
 • Κροκαλοπαγή. Πρόκειται για αμμοχάλικο, καλά διαβαθμισμένο, χαλαρής – μέσης πυκνότητας απόθεσης από Χ.Θ. 4+100 έως Χ.Θ. 5+400.
 • Αλλουβιακές προσχώσεις του ποταμού Έβρου. Πρόκειται για ποτάμιες προσχώσεις. Διακρίνονται σε τέσσερις ενότητες:
 1. 1. άργιλο αμμώδη, από Χ.Θ. 5+400 έως Χ.Θ. 6+650
 2. 2. άργιλο, από Χ.Θ. 6+650 έως Χ.Θ. 7+470
 3. άμμο ιλυώδη, Χ.Θ. 7+470 έως  Χ.Θ. 10+016
 4. άμμο, από Χ.Θ. 10+016 έως Χ.Θ. 10+310

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των γεωτεχνικών ερευνών συντάχθηκε ανά συναντώμενο σχηματισμό χαρακτηριστικό εδαφικό προφίλ με τις εκάστοτε κατάλληλες γεωτεχνικές παραμέτρους για τη μελέτη θεμελίωσης του φράχτη.

Κατά τη φάση της κατασκευής του έργου ο ανάδοχος υποχρεούται, επ’ αμοιβή, στην εκπόνηση συμπληρωματικής γεωτεχνικής έρευνας με τη διάνοιξη ερευνητικών φρεάτων. Στόχος της συμπληρωματικής γεωτεχνικής έρευνας είναι η πύκνωση των πληροφοριών σε σχέση με το έδαφος θεμελίωσης κατά μήκος του φράκτη. Τα ευρήματα των ερευνών θα παρουσιαστούν σε ειδικό τεύχος Παρουσίασης και Αξιολόγησης της συμπληρωματικής γεωτεχνικής έρευνας που θα έχει ως στόχο την επιβεβαίωση των εκάστοτε συνθηκών και βαθών θεμελίωσης.

 • 20 Αυγούστου 2011, 10:05 | Χάρης

  Δεδομένου ότι, σύμφωνα με τον Α.Ν. 376/36 «Περί Αμυντικών Περιοχών» η περιοχή εμπίπτει στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Ε.Σ., θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο φράκτης δεν θα πρέπει να αποτελεί εμπόδιο κατά την εκτέλεση επιχειρησιακών σχεδίων του Ε.Σ. Συνεπώς, θα έπρεπε να υπάρχει μέριμνα για την παγίδευση σημείων του, με την πρόβλεψη εγκατάστασης φρεατίων τοποθέτησης εκρηκτικών, καθ’ υπόδειξη των αρμόδιων Στρατιωτικών Αρχών.
  Τα προτεινόμενα ύψη δεν κρίνονται επαρκή, καθώς είναι εύκολη η παραβίαση του φράκτη με χρήση ιδιοκατασκευών (αυτοσχέδιοι βατήρες κλπ). Αντιθέτως, προτείνεται η αύξηση του ύψους στα έξι (6) μέτρα, κατά τα πρότυπα του φράκτη του Ισπανικού παραδείγματος (Μελίγια).
  Δεν υπάρχει πουθενά στο κείμενο μνεία για την ανάπτυξη ηλεκτρικής υποδομής κατά μήκος του φράκτη. Επιπρόσθετα, δεν υπάρχει πρόβλεψη για εγκατάσταση στύλων φωτισμού. Η παρούσα διαπίστωση συσχετίζεται με προηγούμενη στο παρόν κείμενο (Παρατήρηση υπ’ αρ. 2).
  Η προτεινόμενη κατασκευή δεν λαμβάνει υπ’ όψη τον κίνδυνο διέλευσης παρανόμων διαμέσου του δασσυλίου που βρίσκεται Β-Δ του Ε.Φ. Καστανιών, παραλείποντας την ασφάλισή του.
  Προτείνεται η επέκταση του φράκτη και εκεί (με τις συνεπαγόμενες επεμβάσεις εξυγίανσης/εκβλάστησης, όπου απαιτείται).

 • Η κατασκευή του φράκτη αποτελεί μια θετική εξέλιξη, αλλά έχει περισσότερο σημειολογική παρά ουσιαστική σημασία. Οι λαθρομετανάστες θα συνεχίσουν να εισρέουν μαζικά στη χώρα από τον Έβρο και ιδιαίτερα από τις εκβολές του που είναι εντελώς αφύλακτες, με αποβάσεις με διάφορα σκάφη στα νησιά, στη στερεά Ελλάδα, με λεωφορεία, με φορτηγά, με αεροπλάνα. Η Πολιτεία οφείλει να αφουγκραστεί την αγωνία της κοινής γνώμης και με κοινή λογική να αντιμετωπίσει άμεσα και αποτελεσματικά το πρόβλημα, όπως κάνουν όλες οι κανονικές χώρες. Κλειδί είναι η αυστηρή αντιμετώπιση των δουλεμπόρων και των συνεργατών τους που δρουν και μέσα απο ορισμένες δήθεν «ανθρωπιστικές» μη-κυβερνητικές οργανώσεις. Ο τζίρος των δουλεμπορικών κυκλωμάτων μέσα και έξω από τη χώρα, ξεπερνά το 1.5 δισ Ευρώ το χρόνο, γι΄αυτό και διαθέτουν ένα ευρύ δίκτυο στα ΜΜΕ, σε δικηγόρους, σε επίορκους δημόσιους λειτουργούς, κλπ., που ενεργοποιείται και πιέζει προς την κατεύθυνση της ελευθεριότητας της εισόδου λαθρομεταναστών, στο όνομα δήθεν της φιλανθρωπίας. Λησμονώντας φυσικά ότι η φιλανθρωπία αποτελεί εχθρό των γνήσιων προοδευτικών-αριστερών αντιλήψεων. Η σημερινή αστυνομία, έχει σαφώς βελτιώσει τις λειτουργίες της, αλλά η πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση του προβλήματος παραμένει αναιμική. Είναι αδιανόητο να είναι υπεύθυνοι για τη μεταναστευτική πολιτική πρόσωπα όπως η κα Νταλάρα ή διάφοροι Πραιτωριανοί ή αφελείς οι οποίοι επικαλούνται φιλάνθρωπα αισθήματα που οδηγούν στην αποσάθρωση της χώρας. Ωσάν οι γηγενείς και οι νόμιμοι μετανάστες, που πρέπει να είναι επιλεκτικά καλοδεχούμενοι, να είναι λιγότεροι άνθρωποι από τους λαθρομετανάστες. Τι απέγινε αλήθεια η δήλωση του σημερινού Πρωθυπουργού για «μηδενική ανοχή στη λαθρομετανάστευση» ; Γιατί στο όλο θέμα δεν εμπλέκεται ο στρατός, αφού ο μοναδικός σκοπός ύπαρξής του είναι η φύλαξη των συνόρων; Τα ηλεκτρονικά συστήματα του στρατού και της αεροπορίας, μπορεί να δούν ακόμα και «μύγα» που διασχίζει τα σύνορα. Και όμως, δε διαφαίνεται βούληση συμμετοχής του τεράστιου αυτού δυναμικού στην αποτροπή της εισβολής. Η άμεση επαναπροώθηση των λαθρομεταναστών με αεροπορικές αποστολές πριν εγκατασταθούν στη «χαβούζα» της Αθήνας, αποτελεί μια άλλη πρακτική λύση που μπορεί και πρέπει να εφαρμοστεί. Και το όλο θέμα να αναγορευτεί σε μείζων Ευρωπαϊκό ζήτημα, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει στην Τουρκία, μια υπό ένταξη χώρα, να συνεργαστεί αντί να το υποθάλπει. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η Ελλάδα της κρίσης, τώρα που τα καλύτερα παιδιά μας φεύγουν στο εξωτερικό σε αναζήτηση καλύτερης μοίρας, η Ελλάδα των 9 εκ. γερασμένων γηγενών, με μέση γεννητικότητα 0,9 παιδιών ανά γυναίκα, θα υπερφαλαγκιστεί βίαια μέσα στα επόμενα 8-18 χρόνια από την εισροή εκατοντάδων χιλιάδων μουσουλμάνων με γεννητικότητα πέντε παιδιών ανά γυναίκα. Οι οποίοι πουθενά στον κόσμο δεν έχουν ενσωματωθεί με άλλες κοινωνικές οντότητες, ενώ όπου πλειοψήφησαν αριθμητικά, εξεδίωξαν κάθε ξένο σώμα. Μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, μπορεί να δώσει σε κάθε ενδιαφερόμενο μια γεύση για το ζοφερό μέλλον της χώρας, αν δεν υπάρξουν συνολικές αποτελεσματικές πολιτικές τώρα.

 • 17 Αυγούστου 2011, 08:35 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΜΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΚΑΙ ΕΧΩ ΔΕΙ ΠΩΣ ΑΠΟΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΨΟΥΝ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ Η ΕΛΠΙΔΑ ΕΝΑ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΑΣΤΕΙΑ ΣΚΕΨΗ, ΑΛΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΝΕΚΔΩΤΟ ΣΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ,Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΠΑΙΔΑΚΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΨΕΙ ΤΟ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ ΜΕ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΚΟΦΤΑΚΙ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ (ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΜΙΑ ΤΡΥΠΑ ΠΟΥ ΧΩΡΑ ΝΑ ΠΕΡΝΑ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΠΛΕΓΜΑΤΑ )ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΔΕ ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΑΦΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΔΙΑΤΡΥΤΗ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΝΑΝ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΘΕΛΟΥΝ ΟΤΙ ΩΡΑ ΘΕΛΟΥΝ ,ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΚΑΙ ΤΡΥΠΕΣ ΣΕ ΚΑΓΚΕΛΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΓΡΥΛΟΥΣ ΓΙΑ ΑΝΥΨΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΦΟΡΤΗΓΩΝ,Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΧΕΙ ΞΕΦΥΓΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΓΙΑΤΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΙΩΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ,ΟΤΑΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ….ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΕΣ ΜΕΡΕΣ…..ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΟΛΟΙ ΜΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ,ΚΡΑΤΑΕΙ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΕΣ ΩΡΕΣ Η ΤΟ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΕΣ ΜΕΡΕΣ ΑΦΟΥ ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΟ ΞΑΝΑΑΝΟΙΓΟΥΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟΣΟ ΕΥΚΟΛΑ ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ…..ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΑΤΟΜΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΜΑ ΚΑΜΙΑ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΣΤΕΣ ΕΒΓΑΛΑΝ ΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΡΩΤΗΣΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΙΔΙΚΟ.ΑΠΛΑ ΘΑ ΠΕΤΑΞΟΥΜΕ ΛΕΥΤΑ ,ΙΣΩΣ ΕΣΚΕΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΙΝΗΘΕΙ ΛΙΓΟ ΡΕΥΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΦΑΝΕ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΕΙ.Ο ΦΡΑΧΤΗΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΦΤΙΑΧΤΕΙ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΦΓΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΦΤΑΚΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΘΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΛΙΓΟ ΚΑΙ ΛΙΓΑΚΙ ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΙ ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟ ,ΤΟΣΟ ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΟΥ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΤΟ ΒΛΕΠΕΙΣ ΖΩΝΤΑΝΑ ΑΠΟ ΚΑΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΤΡΕΨΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΦΥΛΑΣΕΤΑΙ Ο ΦΡΑΧΤΗΣ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ ΚΑΙ ΑΝΑ 10 ΜΕΤΡΑ. ΚΛΕΙΝΩΝΤΑΣ ΘΑ ΠΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΤΙ ΑΝ ΠΡΩΤΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΤΙΜΩΡΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ,ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΕΙΤΕ ΠΗΔΩΝΤΑΣ ΦΡΑΧΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΚΑΒΟΝΤΑΣ ΛΑΓΟΥΜΙΑ ΕΙΤΕ ΚΟΛΥΜΠΟΝΤΑΣ Η ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΑΣ,ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΠΟΛΥ ΑΠΛΑ ΑΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΘΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ……

 • 15 Αυγούστου 2011, 20:00 | Dimitris D

  Εξωτερικά του φράχτη(πλευρά Τουρκίας) πρέπει να υπάρχουν εμπόδια για σκάλες, όπως λάστιχα αυτοκινήτου ή κλίση εδάφους που να διευκολύνει την απομάκρυνση από τον φράχτη.
  Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα διέλευσης από τα υπόλοιπα σύνορα των 110 χιλιομέτρων του νομού Έβρου θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε φράχτες για το νερό(στις όχθες) ή μέσα στο νερό.
  Η τεχνολογία για την προστασία από πετρελαιοκηλίδες έχει αναπτύξει κινητούς φράχτες για μέσα στο νερό, οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να εμποδίζουν βάρκες να περάσουν το ποτάμι, έχουν ονόματα όπως Solid Float Rubber Boom, oil fence boom.
  Για την προστασία από τις πλημμύρες υπάρχουν κινητά φράγματα(flood protection fence) για τις όχθες.
  Και οι δύο παραπάνω λύσεις μπορούν να γίνουν leasing, ενώ θα μπορούσαν να διαμορφώσουν συγκεκριμένα περάσματα που θα φυλάγονται από λιγότερους άντρες της frontex και λιγότερους συνοριοφύλακες.
  Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι με τις πλημμύρες του Έβρου καταστράφηκε η σιδηροδρομική γραμμή για 2-3 χρόνια και το κόστος ήταν πολύ υψηλότερο από τα 5 εκ. ευρώ του φράχτη.
  Την τελευταία φορά που πήγε να επισκευαστή από την ελληνική νομαρχία στην τούρκικη πλευρά με συνεννόηση με τον τούρκο νομάρχη, ήρθε και ο τούρκικος στρατός και τους έδιωξε. Οι τούρκοι δεν ενδιαφέρονται για επισκευές αναχωμάτων όταν έχει πρόβλημα μόνο η ελληνική πλευρά, δίπλα στον φράχτη που θα κατασκευαστή.
  Η μελέτη σας δεν φαίνεται να συμπεριλαμβάνει την προστασία του φράχτη από πλημμύρες.

 • 12 Αυγούστου 2011, 17:14 | ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

  Εάν κάποιος ή κάποιοι από μια ομάδα που επιθυμεί να εισέλθει παράνομα, έχει μαζί του έναν κόφτη σύρματος (φοριτό εργαλείο περίπου 30 – 50 cm μήκος και 1.5 – 3 Kg βάρος) και προσπαθήσει να τον χρησιμοποιήσει, από ποιόν θα αποτρέπεται ειδικά από την μεριά του φράχτη στην πλευρά της Τουρκίας; Ποιός και σε πόσο χρόνο θα τον επισκευάζει; Ευχαριστώ.

 • 10 Αυγούστου 2011, 16:06 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ

  TO ΣΥΡΜΑ ΕΙΝΑΙ ΞΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ.
  ΑΣ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΔΡΑΗΛ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ.
  ΑΛΛΙΩΣ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΜΑΣ ΠΕΤΑΜΕ.

 • 10 Αυγούστου 2011, 13:39 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ

  ΤΟ ΚΕΝΟ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΦΡΑΧΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΕΥΚΟΛΑ ΝΑ ΓΕΦΥΡΩΘΕΙ ΜΕ ΜΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΑ ΣΚΑΛΑ,ΜΑΔΕΡΙ Κ.Λ.Π.ΕΠΙΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΤΡΑΒΩΣΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΣΤΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΡΑΧΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΡΑΧΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΛΑΤΤΩΘΕΙ ΤΟ ΚΕΝΟ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ,ΤΟ ΚΕΝΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 ΜΕΤΡΑ Η ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΦΡΑΧΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 4 ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ 6 ΜΕΤΡΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ,ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΘΑ ΒΕΒΑΙΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ 3 ΦΡΑΧΤΕΣ,Ο ΜΕΣΑΙΟΣ ΦΡΑΧΤΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΟΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΟΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΛΑΝΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ.Η ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΦΡΑΧΤΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΜΠΕΤΟΝ 1 ΜΕΤΡΟ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΓΗ ΚΑΙ ΣΕΝΑΖΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΦΡΑΧΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΚΑΒΟΥΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΡΑΧΤΗ.

 • ΦΟΒΑΜΑΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΘΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΤΟΙΧΟ ΟΠΩΣ ΤΟ ΣΥΡΜΑΤΟΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ. ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΤΟ ΘΕΩΡΗΣΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΕ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ,ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ.

 • 10 Αυγούστου 2011, 00:53 | laserman

  ΤΟ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΦΡΑΚΤΗ,ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ,
  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΟ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΤΡΟΠΗ
  ΤΩΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ,ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.
  ΣΙΓΟΥΡΑ ΠΑΝΤΩΣ ΚΑΠΟΙΟΙ ΘΑ ΣΚΑΨΟΥΝ
  ΛΑΓΟΥΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ, ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ…
  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΚΟΜΗ ΝΑ ΑΠΕΛΑΘΟΥΝ,ΠΑΡΑ-ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΟΙ…..
  ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΜΑΝΤΡΩΘΟΥΝ ΑΡΚΕΤΟΙ ΜΗ ΝΟΜΙΜΟΙ,
  ΕΚΤΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ.
  ΔΥΣΚΟΛΑ ΚΥΡΙΟΙ,ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΠΟΛΛΟΙ…
  ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ,ΔΥΣΚΟΛΑ……

 • 9 Αυγούστου 2011, 22:23 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ Χρήστος

  To κενό ανάμεσα στους δυο φράκτες θα πρέπει να είναι μικρό και να είναι καλυμμένο με σύρμα οπλισμένο με λεπίδες . Ο δρόμος ανάμεσα στους δύο φράκτες είναι άχρηστος καθώς η σύλληψη ατόμων στο Ελληνικό έδαφος ακυρώνει τον λόγω ύπαρξης του φράκτη. Σύστημα προειδοποίησης σε περίπτωση προσέγγισης στο φράκτη και χρήση καμερών για την επιτήρηση του.
  Προειδοποιητικές πινακίδες σε πυκνά διαστήματα εξωτερικά του φράκτη, σε γλώσσες που κατανοούν οι αλλοδαποί, για την επικινδυνότητα τραυματισμού τους σε περίπτωση που επιχειρήσουν να περάσουν τον φράκτη.

 • 9 Αυγούστου 2011, 18:11 | Παναγιωτάκης Αντώνης

  Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο έδαφος θεμελίωσης μια και τα ιζηματογενή εδάφη δεν θεωρώ ότι είναι ιδανικά για στιβαρή θεμελίωση ιδίως αν υπάρχει και περίπτωση να πλημμυρίσει η περιοχή από οποιοδήποτε λόγο (φαινόμενα ρέουσας άμμου). Επίσης τα εδάφη αυτά διευκολύνουν την προσπάθεια να περάσει το κώλυμα κάποιος σκάβοντας από κάτω (μαλακά εδάφη.) Θεωρώ ότι το ύψος του συρματοπλέγματος δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο και σε κάθε περίπτωση θα μπορούσε κάποιος σχετικά εύκολα να το παραβιάσει. Ένα συμπαγές τείχος ισραηλινού τύπου θα ήταν προτιμότερο. Φυσικά θεωρώ δεδομένο ότι θα συνεργάζεται με την τάφρο που έχει κατασκευάσει ο στρατός στην περιοχή. Θα πρέπει επίσης να εμπλουτιστεί με θερμικές κάμερες σε καίρια σημεία ή άλλους ανιχνευτές πιθανής δολιοφθοράς. Το κενό ανάμεσα στο δύο πλέγματα πρέπει να αυξηθεί ώστε να εγκλωβίζει αυτούς που το παραβιάζουν δίνοντας τη δυνατότητα στις διωκτικές αρχές να τους συλλάβουν.

 • 9 Αυγούστου 2011, 17:22 | Γιώτης Χρήστος

  Συμφωνώ με τους παραπάνω για μεγαλύτερο καινό ανάμεσα στούς δυο φράχτες, κάμερες ημέρας και (νύχτας θερμικές),φωτισμός σε όλο το μήκος, ραντάρ καλωδίου (προειδοποίησης προσέγγισης) σαν αυτό που υπάρχει στον φράχτη λιμανιών Πάτρας και Ηγουμενίτσας, δρόμος δίπλα από τον φράχτη με άσφαλτο για γρήγορη αντιμετώπιση, και τέλος αν δεν κάνω λάθος αυτή η περιοχή κάθε χρόνο πλημμυρίζει από τα νερά του Εβρου τι θα γίνει αν πλημμυρίσει ο ποταμός και καταστρέψει τον φράχτη;

 • 9 Αυγούστου 2011, 17:10 | Χρήστος Αδάμ

  Φρονώ ότι το κενό των 1,20 m είναι πολύ μικρό και εύκολο να παρακαμφθεί(γεφυρωθεί, να γίνει υπόσκαμψη κλπ.). Πρέπει να είναι τουλάχιστον 3-5 m με την ίδια τεχνική προδιαγρφή και δεν νομίζω ότι το κόστος κατασκευής του θα είναι μεγαλύτερο από το αρχικά υπολογισθέν.

 • 9 Αυγούστου 2011, 17:56 | ΜΗΝΑΣ ΤΑΤΑΛΙΔΗΣ

  Είναι δυνατόν να υπάρξουν τεχνικές βελτιώσεις χωρίς αύξηση του κόστους (σχεδίαση και υλικά). Να επιβληθούν μεγάλες ρήτρες στον ανάδοχο για τις καθυστερήσεις του έργου -ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΝ. Να ληφθεί πρόνοια και για φυλάκια και για ηλεκτρονικά μέσα παρακολούθησης σε συνδυασμό με περιπόλους, αλλά και κάποια ή κάποιες δίοδοι για καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Το έργο πρέπει να προσεγγιστεί ως ενιαίο σύστημα αλληλοϋποστήριξης των επιμέρους τμημάτων και συστατικών του. Να προϋπολογισθούν και κονδύλια για την τακτική του συντήρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση που μας υποχρεώνει κι από πάνω να τους κρατάμε -τους λάθρα διερχομένους- πεσκέσι!

 • 9 Αυγούστου 2011, 13:59 | ακης

  το κενο αναγκαστικα πρεπει ναναι 5 μετρα και ανω…βελτιστο 7.5 μετρα για να μην γινει σκαλα ο εξωτερικος πεφτοντας… να περνα αμαξι για να γινεται αμεση επεμβαση οταν χρειαζεται…επισης αν και ποιο υψηλα κοστολογικα καλο θατανε ο ενας φραχτης ναναι απο οπλισμενο σκυροδεμα ο εσωτερικος …

 • 9 Αυγούστου 2011, 10:12 | Βασίλης Καραβίτης

  Συμφωνώ ως προς την διεύρυνση της απόστασης μεταξύ των φρακτών. 1,20μ. είναι πολύ εύκολο να γεφυρωθεί. Φυσικά πρέπει να υπάρχουν κάμερες σε όλο το μήκος, γιατί υπάρχει η πιθανότητα (ίσως και βεβαιότητα) να γίνει δολιοφθορά της περίφραξης με εκρηκτικά ή με εργαλεία κοπής, εφ’ όσον η επιτήρηση δεν είναι επαρκής.

  Γενικώς, οι μεταλλικοί φράκτες είναι ευάλωτοι. Η κονσερτίνα με τις λεπίδες μπορεί εύκολα να εξουδετερωθεί με κοπή. Η καλλίτερη λύση θα ήταν τοίχος από σκυρόδεμα, ύψους 5-6μ. επαρκούς πάχους για το ύψος (π.χ. 1μ.) με οπλισμό από χαλύβδινα πλέγματα που καθιστούν αδύνατη την διάτρηση, με κονσερτίνα με λεπίδες στο επάνω μέρος, αλλά και με δέσμες τέτοιων στην προς την Ελλάδα πλευρά, ώστε η κάθοδος με σχοινί να μην είναι ασφαλής για τον επιχειρούντα.

 • 8 Αυγούστου 2011, 20:16 | Νικόλαος Θεοδώρου

  Το κενό πρέπει να είναι 5μ και πλέον ώστε να αποτραπεί μια ταχεία διέλευση με την χρήση σκάλας.
  Επίσης ο φράχτης θα πρέπει να επεκταθεί στο σύνολο της συνοριακής γραμμής Ελλάδας-Τουρκίας.
  Τέλος οι αστυνομικοί μετά την αποφοίτηση τους από τις αστυνομικές ακαδημίες να φυλάσσουν τα σύνορα στο σημείο του φράχτη για όσο διάστημα διαρκεί η στρατιωτική θητεία και με αμοιβή την ίδια ακριβώς που έχουν και οι λοιποί Έλληνες πολίτες. Μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος να εκδίδεται ΦΕΚ για την ένταξη τους στην ΕΛ.ΑΣ. Αποτελεί μέγα σκάνδαλο η απαλλαγή τους από την στρατιωτική θητεία που προφανώς έγινε στο παρελθών για να ικανοποιηθούν οι συντεχνίες του κλάδου.

 • 8 Αυγούστου 2011, 15:58 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΩΔΗΣ

  ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΙΔΕΑ.ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΧΕΡΣΑΙΑ ΣΥΝΟΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΡΑΧΤΗ.

 • 8 Αυγούστου 2011, 11:21 | Σπύρος

  Το κενό 1,20μ είναι τόσο μικρό που θα μπορούσε είτε να γεφυρωθεί με μια σκάλα αλουμινίου ιδίου μήκους, ή μια κοντή τάβλα, ή ένα χαλί, ή και να υποσκαφθεί. Επίσης λίγο να ‘στραβώσει’ ο φράχτης, από δολιοφθορά, και η δίοδος θα έχει ‘κλείσει’, και θα μπορεί το στράβωμένο ΄τμήμα να χρησιμοποιηθεί σαν ‘σκάλα’ στο σημείο εκείνο. Χρειάζεται λοιπόμ μια ελάχιστη απόσταση τουλάχιστον 5 έως 10μ, ώστε να μπορούν να διασταυρώνονται τα 2 αυτοκίνητα της περιπολίας αλλά να αποφεύγονται τα παρπάνω. Επίσης θα βοηθήσει ιδιαίτερα καισ την συντήρηση του έργου.

  (Σημ. Ο διπλός φράκτης στην Καλιφόρνια-Μεξικό έχει (περίπου) ύψος 6μ, δίοδο πλάτους 50μ, και είναι φτιαγμένος με πασσάλους καρφωμένους σε επαφή μεταξύ τους ώστε να εξασφαλίζεται και η σωστή θεμελίωση)

  Σε κάθε περίπωση, προτείνω να κατασκευαστεί αρχικά, ως τεστ, ένα μικρό μήκος φράχτη, π.χ 20μ., να γίνουν όλες οι δοκιμές του για κάθε περίπτωση παραβίασης, δολιοφθοράς, κλπ και μετά να πάμε για τα υπόλοιπα 10χλμ. Ευχαριστώ.

 • 8 Αυγούστου 2011, 11:39 | Dimitris D

  Πρέπει να γίνουν αλλαγές στον τρόπο κατασκευής του φράχτη ώστε να εμποδίζει τα ποντίκια, που μεταφέρουν παράσιτα(τσιμπούρια), να περνάνε στην Ελληνική πλευρά.

 • 7 Αυγούστου 2011, 13:13 | Σταύρος Γεωργιάδης

  Το κενό 1,2 μ, όχι 1,20 m. Το κενό είναι μικρό για ο,τιδήποτε, ακόμα και γι’ άνθρωπο διότι μπορεί να πιαστεί εύκολα. Το κενό πρέπει να είναι τουλάχιστον 5μ ώστε να μπορεί να κινηθεί αυτοκίνητο που θα μπορεί να επέμβει γρήγορα σε περίπτωση παραβίασης. Ο δρόμος μετά τον φράχτη, είναι άχρηστος