• Σχόλιο του χρήστη 'Ν.Μ.' | 21 Σεπτεμβρίου 2011, 23:15

    Στην παράγραφο 1 η φράση «…προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια ναυσιπλοΐας στη θάλασσα …» συνιστάται να αντικατασταθεί από τη φράση «…προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια στη θάλασσα …». Στο αγγλικό κείμενο της οδηγίας αναφέρεται «maritime safety» και η αντίστοιχη απόδοση στο ελληνικό κείμενο της οδηγίας είναι «ασφάλειας στη θάλασσα». Η απόδοση με τον όρο «ασφάλεια ναυσιπλοΐας» αφενός δεν είναι ακριβής και αφετέρου μάλλον περιοριστική. Αντίστοιχα στην υποπαράγραφο 1.α. ο όρος «διερευνήσεων ασφάλειας ναυσιπλοΐας» συνιστάται όπως αντικατασταθεί από τον όρο «διερευνήσεων θεμάτων ασφάλειας» ώστε να συνάδει τόσο με την ελληνική απόδοση της οδηγίας ως «διεξαγωγής των ερευνών για θέματα ασφάλειας» όσο και με την αντίστοιχη αγγλική «safety investigations». Άλλωστε ο όρος «διερευνήσεων θεμάτων ασφαλείας» χρησιμοποιείται και σε άλλα εδάφια του σχεδίου νόμου ενώ ο όρος «διερευνήσεων ασφάλειας ναυσιπλοΐας» δεν συναντάται αλλού στο κείμενο του ιδίου σχεδίου.