• Σχόλιο του χρήστη 'Ν.Μ.' | 21 Σεπτεμβρίου 2011, 23:51

    Στην παράγραφο 4. ορίζεται ανώτερος δικαστικός ως Προϊστάμενος της Υπηρεσίας. Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2. του άρθρου 1. και τονίζεται και στην παράγραφο 1.α. του Ι. Γενικού Μέρους της αιτιολογικής έκθεσης, οι διερευνήσεις του παρόντος δεν συνδέονται με τον καθορισμό υπαιτιότητας ή με την απόδοση ευθυνών (ποινικών, αστικών ή πειθαρχικών) και είναι ανεξάρτητες της διαδικασίας διερεύνησης που προβλέπει το ν.δ. 712/70 (Α΄237). Επομένως δεν είναι αντιληπτή η αναγκαιότητα εμπλοκής δικαστικού λειτουργού πόσο μάλλον όταν αυτός επιφορτίζεται με διοικητικά και εποπτικά καθήκοντα και δεδομένου ότι ούτως ή άλλως προβλέπεται και θέση διευθυντή. Μάλλον δημιουργείται διαρχία χωρίς πρακτικά και ουσιαστικά οφέλη, μακράν του πνεύματος του νομοθέτη και που μάλλον οδηγεί σε αύξηση της γραφειοκρατίας και καθυστέρηση λήψης αποφάσεων και εντέλει μη ευέλικτη και αποτελεσματική διοίκηση. Προτείνεται η διαγραφή της συγκεκριμένης θέσης Προϊσταμένου και η ταύτιση της εννοιών Προϊσταμένου και Διευθυντή της Υπηρεσίας. Στην παράγραφο 5. ορίζεται ως Διευθυντής της Υπηρεσίας ανώτερος αξιωματικός του ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Δεν είναι αντιληπτοί οι λόγοι (και βεβαίως δεν υπάρχει οποιαδήποτε σχετική αιτιολόγηση στην αιτιολογική έκθεση) για τους οποίους ορίζεται περιοριστικά αξιωματικός του ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ως Διευθυντής της Υπηρεσίας και μάλιστα χωρίς ελάχιστα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα (όταν μάλιστα τέτοια προβλέπονται για τους υφισταμένους του), δεδομένου μάλιστα και του γεγονότος ότι η Υπηρεσία δεν αποτελεί οργανική μονάδα του ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, στο οποίο βέβαια υπηρετούν αποκλειστικά και περιοριστικά στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Επομένως είναι απαραίτητος αφενός ο καθορισμός ελάχιστων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων για το Διευθυντή καθώς βέβαια και η δυνατότητα κατάληψης της εν λόγω θέσης από πολιτικούς υπαλλήλους του δημοσίου (με καθορισμένα προσόντα, όπως κατηγορία, κλάδους, ειδικότητες, βαθμό, προϋπηρεσία, επιπρόσθετα προσόντα κλπ.) ή και στελέχη ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ ή άλλων σωμάτων ασφαλείας αντιστοίχων καθορισμένων προσόντων. Ομοίως, στην παράγραφο 6. πρέπει να προστεθεί η δυνατότητα υπηρέτησης ως διερευνητή και στελεχών λοιπών σωμάτων ασφαλείας, πέραν των αξιωματικών ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ και πολιτικών υπαλλήλων. Επίσης, δεν παρέχεται αιτιολόγηση για τον αποκλεισμό υπαξιωματικών από διερευνητές. Στην παράγραφο 21. μνημονεύονται οι αρμόδιες Υπηρεσίας των Υπουργείων ΠτΠ και ΑΑΝ ονομαστικά. Αφενός υπάρχουν λάθη στην απόδοση των ονομάτων (διπλή αναφορά στη Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων) και αφετέρου δεν αναφέρονται και άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες όπως οι Διευθύνσεις Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων, Κανονισμών και Εποπτείας Οργανισμών, Εκπαίδευσης Ναυτικών του ΥΑΑΝ. Με δεδομένες ενδεχόμενες μελλοντικές οργανικές και διοικητικές αλλαγές στα εν λόγω Υπουργεία, θα ήταν προτιμότερο να γίνει γενικότερη αναφορά σε Υπηρεσίες με αρμοδιότητες σχετικές με το αντικείμενο των διερευνήσεων ναυτικών ατυχημάτων ή με τις οποίες μπορεί να υπάρχουν συνέργιες ή συνεργασίες και εν πάση περιπτώσει θα μπορούσε να καθοριστούν με π.δ. τόσο οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες όσο και το πλαίσιο συνεργασίας.