• Σχόλιο του χρήστη 'ΘΑΔΔΑΙΟΣ' | 7 Μαΐου 2019, 11:51

    Επειδή στους κώδικες Δήμων και Κοινοτήτων σημαντικές αρμοδιότητες της Πολιτικής Προστασίας αναφέρονται στον Τομέα Περιβάλλοντος πρέπει να μεταφερθούν στον Τομέα Πολιτικής Προστασίας (εφ' όσον δεν καταργηθούν). Συγκεκριμένα: Στο Άρθρο 78 του νομοσχεδίου πρέπει να συμπληρωθούν οι τροποποιήσεις: α) μεταφορά αρμοδιότητας της παρ. β5 του άρθρου 75 του Νόμου 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) από τον ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ στον ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (παρ. ζ)δηλαδή:"Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα". β)μεταφορά αρμοδιότητας της παρ. β4 του άρθρου 75 του Νόμου 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) από τον ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ στον ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (παρ. ζ)δηλαδή: "λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς" γ)μεταφορά (ή κατάργηση) αρμοδιότητας της παρ. 26 του άρθρου 94 του Νόμου 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) από τον ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ στον ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ δηλαδή: "Η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα". Κατά την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής από τους Δήμους διαπιστώθηκε ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί και πρέπει να τροποποιηθεί ή καταργηθεί διότι: Α) οι Δήμοι δεν γνωρίζουν τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων τα οποία πολλές φορές είναι εκτός σχεδίου και πρέπει να εντοπιστούν μέσω συντεταγμένων ΕΓΣΑ Β) δεν μπορούν να καθαρίσουν ιδιωτικούς χώρους πλέον των δημοτικών λόγω έλλειψης υλικοτεχνικής υποδομής και προσωπικού Γ) είναι ανέφικτο να προηγηθεί αυτοψία σε χιλιάδες οικόπεδα ώστε να διαπιστωθεί αν χρήζουν καθαρισμού Δ) οι Δήμοι δεν υποχρεούνται σε διαχείριση ειδικών απορριμμάτων. Ε) δεν επιτρέπεται η είσοδος των δημοτικών υπαλλήλων σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς εισαγγελική παραγγελία. Προτείνεται η κατάργηση της αρμοδιότητας αυτής ή η τροποποίησή της με την προϋπόθεση να δοθούν τα παραδοθέντα της "Ελληνικό Κτηματολόγιο" στους Δήμους και στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και να πραγματοποιούνται οι αυτοψίες από εξειδικευμένο προσωπικό (σήμερα που η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από το Περιβάλλον τις αυτοψίες πραγματοποιούν κηπουροί ή εργάτες καθαριότητας). Επίσης, πρέπει να καταργηθεί η υποχρέωση καθαρισμού ιδιωτικών εκτάσεων από τους Δήμους. Οι ως άνω αρμοδιότητες αν δεν καταργηθούν θα πρέπει να προστεθούν στο άρθρο 23 του παρόντος νομοσχεδίου ώστε να ασκούνται από τα Αυτοτελή Τμήματα Πολιτικής Προστασίας.