• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνος Κουλαξίδης (Υπηρεσία Ασύλου)' | 21 Οκτωβρίου 2019, 00:18

    -Παρ. 1 – Μπορεί να απαλειφθεί το εδάφιο «…, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας,…» ως μη εφαρμοζόμενο. -Παρ. 4 – Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 78 του ίδιου σχεδίου νόμου «Οι αιτούντες υποχρεούνται να παραδίδουν το ταξιδιωτικό έγγραφο…». Επομένως το εδάφιο «, εφόσον αυτοί αδυνατούν να εξασφαλίσουν εθνικό διαβατήριο…» θα πρέπει να αφαιρεθεί.