Άρθρο 25 (Άρθρο 25 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Ταξιδιωτικά έγγραφα

1. Στο δικαιούχο καθεστώτος του πρόσφυγα, ύστερα από αίτηση του, που υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή παραλαβής ή/και εξέτασης, χορηγείται ταξιδιωτικό έγγραφο (titre de voyage), ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, σύμφωνα με το υπόδειγμα που εμπεριέχεται στο Παράρτημα της Σύμβασης της Γενεύης, ώστε να μπορεί να ταξιδεύει στο εξωτερικό, εκτός αν στο πρόσωπο του συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας τάξης ή εκκρεμεί σε βάρος του η διαδικασία εφαρμογής ρήτρας παύσης, αποκλεισμού, ανάκλησης ή ακύρωσης του χορηγηθέντος καθεστώτος.
2. Το ως άνω ταξιδιωτικό έγγραφο εκτυπώνεται από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Η διαδικασία έκδοσης, ανανέωσης και αντικατάστασης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τύπος, το περιεχόμενο ενδείξεων, η διάρκεια ισχύος του ως άνω ταξιδιωτικού εγγράφου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 του ν. 3103/2003 (Α 23).
3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στους δικαιούχους επικουρικής προστασίας, εφόσον αυτοί αδυνατούν να εξασφαλίσουν εθνικό διαβατήριο, εκτός αν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας τάξης.
4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στους αιτούντες διεθνή προστασία, εφόσον αυτοί αδυνατούν να εξασφαλίσουν εθνικό διαβατήριο και υφίστανται αποδεδειγμένα σοβαροί λόγοι υγείας που απαιτούν τη μετάβαση τους στο εξωτερικό, εκτός αν συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας τάξης.
5. Η απόφαση για τη χορήγηση ή μη ταξιδιωτικών εγγράφων σύμφωνα με της ως άνω διατάξεις λαμβάνεται από τον Προϊστάμενο των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου.

 • 21 Οκτωβρίου 2019, 00:18 | Κωνσταντίνος Κουλαξίδης (Υπηρεσία Ασύλου)

  -Παρ. 1 – Μπορεί να απαλειφθεί το εδάφιο «…, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας,…» ως μη εφαρμοζόμενο.
  -Παρ. 4 – Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 78 του ίδιου σχεδίου νόμου «Οι αιτούντες υποχρεούνται να παραδίδουν το ταξιδιωτικό έγγραφο…». Επομένως το εδάφιο «, εφόσον αυτοί αδυνατούν να εξασφαλίσουν εθνικό διαβατήριο…» θα πρέπει να αφαιρεθεί.

 • 18 Οκτωβρίου 2019, 23:23 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

  Σε ότι αφορά το άρθρο 25, ουσιαστικά επαναλαμβάνεται η διάταξη του άρθρου 25 του Π.Δ/τος 141/2013.
  Θα πρέπει να ορισθεί ότι η ανάκληση του καθεστώτος δικαιούχου διεθνούς προστασίας έχει ως αποτέλεσμα την αυτοδίκαιη παύση της ισχύος του χορηγηθέντος ταξιδιωτικού εγγράφου.

 • 18 Οκτωβρίου 2019, 09:55 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΓΩ -ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΕΛΕΝΑ ΤΑΤΕΒΟΣΙΑΝ

  Δύστυχος ομογενούς από τέως Σοβιετική Ένωση διοίκηση αφήνει χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα εδώ και 6 χρόνια σήμερα στην Ελλάδα μετά την ανάκληση ιθαγένειας για τεχνικό λάθος στα έγγραφα από τη χώρα προελεύσεις τους.
  Δεν προβλέπει κανένα διάταξη το χρονικό διάστημα μέχρι να δοθεί ιθαγένεια στους ομογενούς οποίοι έχουν ελληνικές –ποντιακές ρίζες να έχουν ταυτότητα αν δεν κάνουν ζημία στο δημόσιο κτλ.
  Δύστυχος αστυνομία στην Αλεξανδρούπολη δεν μπορεί να εφαρμόζει διαταγή του διοικητικού εφετείου Κομοτηνής λόγου κενού στο νόμο.

  Ποιος θα ασχοληθεί και με προστασία δικαιωμάτων των παλιννοστούντα ομογενών.
  Πρόταση μας είναι να προβλέπει νόμος περίπτωση ομογενών μέχρι διοικητικά ή χρονοβόροι νομικό οδό να λυθεί το πρόβλημα με ανάκληση ιθαγένειας χωρίς ακρόαση και απέλαση τους.