• Σχόλιο του χρήστη 'Απόστολος Οικονόμου' | 10 Ιανουαρίου 2020, 14:32

    Να προστεθεί παράγραφος 2 που να αναφέρει: Η παρ.3 του άρθρου 6 του Π.Δ 67/2018 αντικαθίσταται ως ακολούθως: "3. Το πυροσβεστικό προσωπικό, στο οποίο απονέμονται οι ειδικότητες του Άρθρου 1, εφόσον το επιθυμεί, μετατάσσεται, κατόπιν αίτησης του, με απόφαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, στην κατηγορία ειδικών καθηκόντων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, στον αντίστοιχο βαθμό και τοποθετείται και υπηρετεί αποκλειστικά στην Διεύθυνση Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος."