• Σχόλιο του χρήστη 'Νικόλαος Γ. Μπάλσης' | 13 Ιανουαρίου 2020, 13:43

    Συμφωνώ με τους συναδέλφους ΜΜ και ΒΕ και για την 2η ευκαιρία που αξίζει να δοθεί, εξυπηρετεί το υπηρεσιακό συμφέρον και επαναλαμβάνω την διάταξη ως εξής: «Όσοι Πυροσβέστες Π.Υ. δεν υπέβαλλαν αίτηση ανανέωσης θητείας στο Πυροσβεστικό Σώμα σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3938/2011 δύναται να υποβάλλουν σχετική αίτηση επανόδου και ανανέωσης της θητείας τους σε αποκλειστική περίοδο (30) τριάντα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος με την προϋπόθεση ότι δεν υπήρξε δυσμενής κρίση από το αρμόδιο Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της παρ. 7 του άρθρου 15 του Ν. 3938/2011». Συμφωνώ με τον κο Δντη ΔΙΕΠΗΔ, επαναλαμβάνω τη διάταξη και προτείνω να προστεθεί μία ακόμη παράγραφος για την πληρότητα του κειμένου ως εξής: «Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ.67/2018 ως ακολούθως: 6. Το πυροσβεστικό προσωπικό, στο οποίο απονέμονται οι ειδικότητες του Άρθρου 1, εφόσον το επιθυμεί, μετατάσσεται, κατόπιν αίτησης του, με απόφαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, στην κατηγορία ειδικών καθηκόντων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, στον αντίστοιχο βαθμό και τοποθετείται και υπηρετεί αποκλειστικά στην Διεύθυνση Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος. Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί εντός τριάντα (30) ημερών από κοινοποίηση του κυρωμένου πρακτικού απονομής ειδικότητας στου ενδιαφερόμενο, διαφορετικά χάνεται το δικαίωμα άσκησης του δικαιώματος αυτού».