• Σχόλιο του χρήστη 'Αξ/κοί Πληροφορικής' | 10 Οκτωβρίου 2020, 11:32

    Στο προτεινόμενο άρθρο 22, στην παράγραφο 6, στην 6η περίοδο αναφέρεται: “Του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής προΐσταται αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος ειδικότητας πληροφορικής, υποδεικνυόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ή υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και ελλείψει αυτών ΤΕ Πληροφορικής.” Η πρόταση “αξιωματικός ελληνικής αστυνομίας ειδικότητας πληροφορικής” είναι αδόκιμη καθώς οι Αξιωματικοί με την παραπάνω ειδικότητα όπως ορίζει τo Π.Δ. 261/02 (ΦΕΚ 232/4-10-02) προσδιορίζονται ως “Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων Κατηγορίας Πληροφορικής”. Συνεπώς η παραπάνω διάταξή θα πρέπει να αναδιατυπωθεί, προκειμένου να είναι σύμφωνη τόσο γραμματικά όσο και ουσιαστικά με την ισχύουσα νομοθεσία ως εξής: “Του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής προΐσταται Αξιωματικός Ειδικών Καθηκόντων κατηγορίας πληροφορικής της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος, υποδεικνυόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ή υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και ελλείψει αυτών ΤΕ Πληροφορικής.” Σημ: και η λέξη Αξιωματικός να είναι με κεφαλαίο “Α”