Άρθρο 22 Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Διευθύνσεων του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

 

Το άρθρο 101 του ν. 3655/2008 τροποποιείται ως εξής:
«Άρθρο 101
Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Διευθύνσεων
1. Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών διαρθρώνεται ως ακολούθως:
α) Τμήμα Γραμματείας και Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού
β) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, Στατιστικής και Πληρωμών
γ) Τμήμα Λογιστηρίου
δ) Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας.
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως ακολούθως:
α) Τμήμα Γραμματείας και Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού
αα) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών του προσωπικού του Ταμείου, καθώς και η μέριμνα για τη χορήγηση πάσης φύσεως αδειών στο προσωπικό,
αβ) η τήρηση και ενημέρωση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων του Ταμείου,
αγ) η μέριμνα για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων του Ταμείου, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία,
αδ) ο χειρισμός των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του ένστολου και πολιτικού προσωπικού του Ταμείου και η τήρηση των ατομικών τους φακέλων,
αε) ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου και η κίνηση της σχετικής διαδικασίας για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων,
αστ) η μελέτη και ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στη σύσταση, συγχώνευση, κατάργηση υπηρεσιακών μονάδων του Ταμείου, καθώς και στην οργάνωση αυτών,
αζ) η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και τη βελτίωση της ποιότητας του κανονιστικού περιβάλλοντος,
αη) η μέριμνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών μεθόδων για την αύξηση της παραγωγικότητας,
αθ) η επιμέλεια για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας, που αφορά στο προσωπικό, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Ταμείου,
αι) ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν στο ωράριο εργασίας του προσωπικού του Ταμείου.
β) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, Στατιστικής και Πληρωμών
βα) Η κατάρτιση του προϋπολογισμού και απολογισμού κάθε Τομέα, Ειδικού Λογαριασμού και Κλάδου Υγείας και, συνολικά, του Ταμείου, ως και η ευθύνη εισήγησής τους στο Δ.Σ.,
ββ) ο καθορισμός, η παρακολούθηση και ενημέρωση όλων των δεικτών διοικητικής και στατιστικής πληροφόρησης, καθώς και η παραγωγή των βασικών και διατμηματικών αναφορών και η υποβολή τους προς τη Διοίκηση και προς τρίτους,
βγ) ο προγραμματισμός και η μέριμνα για τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων,
βδ) η συγκέντρωση τυποποιημένων πληροφοριών και στοιχείων που απαιτούνται για την κατάρτιση των οικονομικών εκθέσεων και αναλογιστικών μελετών,
βε) η διενέργεια πληρωμών μετά από σχετικό έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών και τη διενέργεια σχετικής αλληλογραφίας με το Τμήμα Λογιστηρίου,
βστ) η μέριμνα για τη μεταβίβαση των αναγκαίων πιστώσεων των Τομέων δια επιτροπικών ενταλμάτων μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ.,
βζ) η είσπραξη του ποσού εκ του ποσοστού συμμετοχής κάθε Τομέα στις γενικές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας του Ταμείου,
βη) η εκπροσώπηση του Ταμείου, μέσω του εξουσιοδοτημένου χρήστη αυτού, στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών, στο Ελληνικό Δημόσιο και σε οποιοδήποτε φορέα χρειαστεί,
γ) Τμήμα Λογιστηρίου
γα) Η κατάρτιση του ετήσιου ισολογισμού κάθε Τομέα, Ειδικού Λογαριασμού και Κλάδου Υγείας,
γβ) η μέριμνα για κάθε είδους λογιστική παρακολούθηση (όπως καταθέσεων σε λογαριασμούς του Ταμείου, δαπανών, συμψηφιστικών εγγραφών, αποθεματικών),
γγ) η μέριμνα για την τήρηση, ενημέρωση και φύλαξη των λογιστικών βιβλίων κάθε Τομέα και του Κλάδου Υγείας, καθώς και συνολικά του Ταμείου, και η τήρηση αρχείου των σχετικών παραστατικών,
γδ) η μέριμνα για την υποβολή των χρηματικών ενταλμάτων με τα νόμιμα δικαιολογητικά αυτών στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο πλαίσιο της διαδικασίας του προληπτικού ελέγχου, καθώς και την επιστροφή και φύλαξη αυτών και η μέριμνα για την επανυποβολή τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο στο πλαίσιο της διαδικασίας του κατασταλτικού ελέγχου,
γε) η φροντίδα για την εναρμόνιση-τυποποίηση του Λογιστικού Σχεδίου του Ταμείου, καθώς επίσης των λογιστικών μεθόδων και διαδικασιών και των τυχόν τροποποιήσεών τους, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο,
γστ) η ταμειακή διαχείριση κάθε αυτοτελούς Τομέα και του Κλάδου Υγείας, καθώς και συνολικά του Ταμείου,
γζ) η εκκαθάριση των αλληλόχρεων λογαριασμών μεταξύ των Τομέων, του Κλάδου Υγείας και του Ταμείου, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς ποσών που καλύπτουν τις γενικές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας του Ταμείου,
γη) η μέριμνα, μετά από απόφαση του Δ.Σ., για τη μεταφορά στις μερίδες του Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος του τυχόν πλεονάσματος των λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης που τηρούν ο κάθε Τομέας και ο Κλάδος Υγείας στα πιστωτικά ιδρύματα,
γθ) η κατάρτιση των μισθοδοτικών καταστάσεων των υπαλλήλων του Ταμείου, η εκκαθάριση των αποδοχών τους και η απόδοση των υπέρ τρίτων κρατήσεων,
γι) η εκκαθάριση της αποζημίωσης των μελών για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές,
για) η σύνταξη της ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος, ως και κάθε άλλης δήλωσης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις,
γιβ) η είσπραξη των αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών, σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα Παροχών,
γιγ) η επιστροφή των αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών, σε συνεργασία με το Τμήμα Ασφάλισης-Εσόδων,
γιδ) η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής μετά από σχετικό έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών και τη διενέργεια σχετικής αλληλογραφίας με το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, Στατιστικής και Πληρωμών,
γιε) η μέριμνα για την ασφαλή διαφύλαξη των κλειδαρίθμων και των κωδικών που παρέχονται από τις τράπεζες για την πρόσβαση μέσω διαδικτύου στους λογαριασμούς, καθώς και για την έγκυρη και ασφαλή αλλαγή τους, με παροχή ρητών οδηγιών στους υπαλλήλους του Ταμείου.
δ) Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας
δα) Η μέριμνα για την εκμίσθωση ή μίσθωση των αναγκαίων κτιρίων για την εκμετάλλευση ή τη στέγαση των υπηρεσιών, η διαδικασία εκμίσθωσης ή μίσθωσης, η αναπροσαρμογή μισθωμάτων και η λήψη μέτρων, για την ασφάλισή τους,
δβ) η μέριμνα για την είσπραξη μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας,
δγ) η εισήγηση για την ανάγκη αγοράς και πώλησης, ανταλλαγής και αντιπαροχής ακινήτων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία,
δδ) η τήρηση μητρώου κινητής και ακίνητης περιουσίας,
δε) η εισήγηση για τη διενέργεια επενδύσεων σε κινητές αξίες, μετά από εμπεριστατωμένη και πλήρως αιτιολογημένη οικονομική έκθεση, στην οποία αναφέρονται τα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των κινητών αξιών,
δστ) η εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. για κάθε επένδυση ή ρευστοποίηση κινητών αξιών και η παρακολούθηση των χρηματικών διαθεσίμων στις τράπεζες,
δζ) η ευθύνη της παρακολούθησης του Μητρώου κινητής και ακίνητης περιουσίας, της αποτίμησης και των μεταβολών επί των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ταμείου,
δη) η φύλαξη των τίτλων ιδιοκτησίας των ακινήτων του Ταμείου, καθώς και η σύνταξη ετήσιας δήλωσης ακίνητης περιουσίας,
δθ) η ευθύνη της παρακολούθησης των καταβολών προμηθειών, αμοιβών ή οποιασδήποτε άλλης φύσεως αντιπαροχής προς τους συμβούλους επενδύσεων, διαχειριστές κινητής και ακίνητης περιουσίας, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, χρηματιστηριακές εταιρίες και θεματοφύλακες, καθώς και της τήρησης των συμβάσεων που διέπουν την παροχή των υπηρεσιών αυτών,
δι) η κατάρτιση ετήσιων προγραμμάτων προμηθειών για τον εφοδιασμό όλων των μονάδων του Ταμείου σε εξοπλισμό, έντυπα, υλικά, υπηρεσίες και η φροντίδα υλοποίησής τους,
δια) η διενέργεια της διαδικασίας των διαγωνισμών για την προμήθεια των παραπάνω και η μέριμνα για την κατάρτιση και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία,
διβ) η μέριμνα για τη λήψη κατάλληλων μέτρων και την παροχή στοιχείων, ώστε να εξασφαλίζονται αποτελεσματικά οι πάσης φύσεως μηχανισμοί ελέγχου.
2. Η Διεύθυνση Ασφάλισης – Παροχών διαρθρώνεται ως ακολούθως:
α) Τμήμα Παροχών ασφαλισμένων ΕΛ.ΑΣ.
β) Τμήμα Παροχών ασφαλισμένων Π.Σ.
γ) Τμήμα Συμπληρωματικών Παροχών Υγείας
δ) Τμήμα Ασφάλισης – Εσόδων
ε) Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ενσήμου ΕΛ.ΑΣ.
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Παροχών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και του Αυτοτελούς Γραφείου αυτής ως ακολούθως:
α) Τμήμα Παροχών ασφαλισμένων ΕΛ.ΑΣ.:
αα) Η έκδοση αποφάσεων χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) και του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.) ή επιστροφής εισφορών, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ύστερα από έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών,
αβ) η μέριμνα για τη σύνταξη φύλλων υπολογισμού εφάπαξ χρηματικών βοηθημάτων και τον υπολογισμό των ασφαλιστικών κρατήσεων κατά την εκκαθάριση,
αγ) η μέριμνα για τη συγκέντρωση και αξιολόγηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης του ν. 826/1978 και η προετοιμασία εισηγήσεων προς το Δ.Σ. σε συνεργασία με τον αρμόδιο Διευθυντή,
αδ) η πραγματοποίηση των απαιτούμενων εργασιών και της αλληλογραφίας με τους ασφαλισμένους, τις υπηρεσίες και τους φορείς για τη διεκπεραίωση πάσης φύσεως θεμάτων που αφορούν στο Τμήμα,
αε) η τήρηση και ενημέρωση του αρχείου και των ατομικών φακέλων των ασφαλισμένων του κάθε Τομέα,
αστ) η μέριμνα για την προετοιμασία εισήγησης προς το Δ.Σ., σε συνεργασία με τον αρμόδιο Διευθυντή, για την ετήσια αποδέσμευση κεφαλαίων των Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π., για τη χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών, σε συνεργασία με τα Τμήματα Λογιστηρίου, Ασφάλισης-Εσόδων και Προμηθειών & Διαχείρισης Κινητής & Ακίνητης Περιουσίας του Ταμείου,
αζ) η μέριμνα για την προετοιμασία εισήγησης προς το Δ.Σ., σε συνεργασία με τον αρμόδιο Διευθυντή, για τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης των προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών (όπως δικαιολογητικά και διαδικασία εκταμίευσης),
αη) η μέριμνα για τη συγκέντρωση και την αξιολόγηση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών για τη χορήγηση των δανείων,
αθ) η μέριμνα για την προετοιμασία εισήγησης προς το Δ.Σ., σε συνεργασία με τον αρμόδιο Διευθυντή, σχετικά με τους ασφαλισμένους, που πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης των δανείων,
αι) η μέριμνα για τη σύναψη των συμβάσεων χορήγησης των δανείων (σύναψη χρεωστικών ομολόγων)
αια) η συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Τμήματα για την εκταμίευση των δανείων.
β) Τμήμα Παροχών Ασφαλισμένων Π.Σ.
βα) Η έκδοση αποφάσεων χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.) ή επιστροφής εισφορών, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ύστερα από έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών,
ββ) η μέριμνα για τη σύνταξη φύλλων υπολογισμού εφάπαξ χρηματικών βοηθημάτων,
βγ) η πραγματοποίηση των απαιτούμενων εργασιών και της αλληλογραφίας με τους ασφαλισμένους, τις υπηρεσίες και φορείς για τη διεκπεραίωση πάσης φύσεως ζητημάτων που αφορούν στο Τμήμα,
βδ) η τήρηση και ενημέρωση του αρχείου και των ατομικών φακέλων των ασφαλισμένων του Τομέα,
βε) η μέριμνα για την προετοιμασία εισήγησης προς το Δ.Σ., σε συνεργασία με τον αρμόδιο Διευθυντή, για την ετήσια αποδέσμευση κεφαλαίων του Τ.Π.Υ.Π.Σ., για τη χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών, σε συνεργασία με τα Τμήματα Λογιστηρίου, Ασφάλισης-Εσόδων και Προμηθειών & Διαχείρισης Κινητής & Ακίνητης Περιουσίας του Ταμείου,
βστ) η μέριμνα για την προετοιμασία εισήγησης προς το Δ.Σ., σε συνεργασία με τον αρμόδιο Διευθυντή, για τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης των προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών (όπως δικαιολογητικά και διαδικασία εκταμίευσης),
βζ) η μέριμνα για τη συγκέντρωση και την αξιολόγηση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών για τη χορήγηση των δανείων,
βη) η μέριμνα για την προετοιμασία εισήγησης προς το Δ.Σ., σε συνεργασία με τον αρμόδιο Διευθυντή, σχετικά με τους ασφαλισμένους που πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης των δανείων,
βθ) η μέριμνα για τη σύναψη των συμβάσεων χορήγησης των δανείων (σύναψη χρεωστικών ομολόγων),
βι) η συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Τμήματα για την εκταμίευση των δανείων.
γ) Τμήμα Συμπληρωματικών Παροχών Υγείας
γα) Η μέριμνα για την παροχή συμπληρωματικής ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης στους ασφαλισμένους και στα μέλη των οικογενειών τους, κατά τα προβλεπόμενα από τον οικείο Κανονισμό του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων, όπως εκάστοτε ισχύει,
γβ) η μέριμνα για τη χορήγηση επιδόματος τοκετού στους δικαιούχους ασφαλισμένους, κατά τα προβλεπόμενα από τον οικείο Κανονισμό του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων, όπως εκάστοτε ισχύει,
γγ) η συνεργασία με εξωτερικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (ΗΔΙΚΑ, ΕΟΠΠΥ, φαρμακευτικούς συλλόγους κ.λπ.) για την επίτευξη της βέλτιστης εξυπηρέτησης των δικαιούχων και της ασφάλειας των συναλλαγών.
δ) Τμήμα Ασφάλισης – Εσόδων
δα) Η μέριμνα για την τήρηση, διαχείριση και ενημέρωση του Μητρώου και των ατομικών μερίδων των ασφαλισμένων,
δβ) η παρακολούθηση των διαδικασιών για την είσπραξη των εσόδων κάθε Τομέα και του Κλάδου,
δγ) ο σχεδιασμός και η υποβολή προτάσεων για τη μεγιστοποίηση της εισπραξιμότητας των απαιτήσεων του Ταμείου,
δδ) η παρακολούθηση και η διασφάλιση της λήψης κάθε αναγκαστικού μέτρου για την είσπραξη των καθυστερούμενων εισφορών και πάσης φύσεως οφειλών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ΚΕΔΕ,
δε) η μέριμνα για την παρακολούθηση, την εξυπηρέτηση και τη διαχείριση των χορηγηθέντων δανείων,
δστ) η επιμέλεια για την επιστροφή των πάσης φύσεως αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
ε) Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ενσήμου ΕΛ.ΑΣ.
εα) Η μέριμνα για την έγκαιρη και κανονική εκτύπωση των απαιτούμενων ποσοτήτων κατά κλάση ενσήμων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά περί προμηθειών διατάξεις, καθώς και η επιμέλεια για την ασφαλή φύλαξή τους,
εβ) η μέριμνα για την κανονική, έγκαιρη και ασφαλή διακίνηση των αποστελλόμενων στις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ενσήμων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
εγ) ο έλεγχος για την έγκαιρη και κανονική μηνιαία αναφορά της ανάλωσης του ενσήμου από τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας,
εδ) η παρακολούθηση της κατάθεσης του αντιτίμου της ανάλωσης του έντυπου ενσήμου στην οριζόμενη τράπεζα και η σχετική ενημέρωση του Τμήματος Ασφάλισης – Εσόδων,
εε) η μέριμνα για τη διαχείριση των ηλεκτρονικών παραβόλων σε συνεργασία με το Τμήμα Ασφάλισης – Εσόδων,
εστ) η τήρηση της συμφωνίας των οικονομικών στοιχείων περί της ανάλωσης του ενσήμου,
εζ) η τήρηση του βιβλίου αποθήκης ενσήμου, καθώς και κάθε άλλου που ορίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Διεύθυνσης, στα οποία γίνονται έγκαιρα οι σχετικές εγγραφές και η μεταξύ τους συμφωνία,
εη) η παροχή στοιχείων σχετικών με τη διαχείριση του ενσήμου στο τμήμα Λογιστηρίου,
εθ) η μέριμνα για την ετήσια εκκαθάριση της διαχείρισης του ενσήμου και την απόδοση του καθαρού προϊόντος στον δικαιούχο τομέα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και αποφάσεις, σε συνεργασία με το Τμήμα Λογιστηρίου,
ει) η εισήγηση στο Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης του Ταμείου μέτρων για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διακίνηση του ενσήμου.
3. Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής:
α) Η μηχανογράφηση όλων των εργασιών του Ταμείου,
β) η εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των εφαρμογών Πληροφορικής, η μέριμνα για την αναβάθμιση και επικαιροποίησή τους, καθώς και η ορθή διαχείριση του περιεχομένου τους,
γ) η καταχώριση των στοιχείων που προωθούνται από τις υπηρεσίες του Ταμείου για την ενημέρωση των εφαρμογών, εφόσον απαιτείται κεντρική/συγκεντρωτική καταχώριση,
δ) η υποστήριξη των χρηστών των εφαρμογών για την ορθή καταχώριση στοιχείων προς ενημέρωση των εφαρμογών που χρησιμοποιούν,
ε) η εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στους χρήστες των Πληροφοριακών Συστημάτων και η άμεση υποστήριξή τους σε θέματα που αφορούν στην ενημέρωση, λειτουργία και εκμετάλλευση των Πληροφοριακών Συστημάτων,
στ) η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια/υλοποίηση μηχανογραφικών εφαρμογών,
ζ) η μέριμνα για τη συντήρηση του εξοπλισμού και των εφαρμογών,
η) η υποστήριξη, διαχείριση και παραμετροποίηση, όπου απαιτείται, των εξωτερικών εφαρμογών που χρησιμοποιεί το Ταμείο,
θ) η υλοποίηση και εγκατάσταση εφαρμογών, εκπόνηση εγχειριδίων τεκμηρίωσης αυτών και εγχειριδίων οδηγιών προς τους χρήστες των εφαρμογών,
ι) η τεχνική υποστήριξη εξαγωγής στατιστικών στοιχείων από το Πληροφοριακό Σύστημα του Ταμείου, μετά από αίτημα του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης, Στατιστικής & Πληρωμών και σχετική συνεργασία με το εν λόγω Τμήμα,
ια) η ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίου ασφάλειας των εφαρμογών και των δεδομένων τους, συμπεριλαμβανομένων και των δεδομένων που προέρχονται από εξωτερικές πηγές,
ιβ) η εξασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας του εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών και του συνόλου των εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος, η πληροφοριακή υποστήριξη όλων των διαδικασιών, για τις οποίες αυτή προβλέπεται, καθώς και η ενημέρωση και υποστήριξη όλων των χρηστών του Συστήματος για κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος και του εξοπλισμού πληροφορικής του Ταμείου,
ιγ) η εξασφάλιση ασφαλούς πρόσβασης των δικαιούχων στα συστήματα πληροφορικής για την υποβολή αιτημάτων, καθώς και για την ενημέρωσή τους με δεδομένα τα οποία τους αφορούν,
ιδ) η εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων και των εφαρμογών που υποστηρίζουν τόσο σε επίπεδο Ταμείου, όσο και σε σχέση με άλλα Ταμεία και Φορείς, εφόσον απαιτείται,
ιε) η μέριμνα εξασφάλισης των συνθηκών ανάρτησης των πράξεων των οργάνων διοίκησης του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, στους ορισθέντες δικτυακούς τόπους ή στον οικείο δικτυακό τόπο που διατηρεί το Ταμείο με ευθύνη του,
ιστ) η μέριμνα για τη δημιουργία και τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων διαρκούς ενημέρωσης με μητρώο στοιχείων μηνιαίων αποδοχών και εισφορών των ασφαλισμένων του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Διαχείρισης Χρηματικού και Πληροφορικής του Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ. και Π.Σ, αντίστοιχα, την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (Ε.Α.Π.), τη διαχειρίστρια τράπεζα και λοιπούς φορείς, με σκοπό την ασφαλή συγκέντρωση και παρακολούθηση των ατομικών οικονομικών δεδομένων και τη χρήση αυτών στον υπολογισμό του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος και λοιπών παροχών από εφαρμογές πληροφορικής, καθώς και η μέριμνα για τη διατήρηση των σχετικών ηλεκτρονικών αρχείων και την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και χρήσης των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
ιζ) η υποστήριξη των οργανικών μονάδων του Ταμείου σε επίπεδο λειτουργίας του εξοπλισμού πληροφορικής, δικτύου και επικοινωνιών του Ταμείου.
4. Αυτοτελές Γραφείο Νομικών Υποθέσεων:
α) Η επιμέλεια και ο χειρισμός κάθε δικαστικής και εξώδικης υπόθεσης του Ταμείου,
β) η έγγραφη γνωμοδότηση σε ερωτήματα υπηρεσιών του Ταμείου για θέματα νομικής φύσης,
γ) η σύνταξη, κατάρτιση συμβάσεων με τρίτους και, ειδικότερα, ο έλεγχος της νομιμότητας των σχεδίων και καταρτισθεισών συμβάσεων,
δ) η παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας νομικής φύσης που του ανατίθεται από το Δ.Σ. ή τον Πρόεδρο του Ταμείου,
ε) η ενημέρωση των υπηρεσιών του Ταμείου επί νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αφορούν στο Ταμείο, καθώς και επί νομολογίας δικαστηρίων για σχετικά θέματα,
στ) η τήρηση της νόμιμης διαδικασίας αγοράς/πώλησης ακινήτων,
ζ) η επιμέλεια της κωδικοποίησης της νομοθεσίας του Ταμείου.
5. Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης του Διοικητικού Συμβουλίου:
α) Η διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας του Προέδρου του Δ.Σ. και του Γραφείου αυτού, καθώς και η τήρηση κοινού και εμπιστευτικού πρωτοκόλλου,
β) η αναπαραγωγή εγγράφων και λοιπών κειμένων και η βεβαίωση της ακρίβειας αυτών,
γ) η επιμέλεια και η προπαρασκευή των συνεδριάσεων του Δ.Σ.,
δ) η γραμματειακή υποστήριξη του Προέδρου του Δ.Σ.,
ε) η τήρηση των πρακτικών του Δ.Σ. και η ανακοίνωσή τους στους Διευθυντές και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ταμείου, για την εκτέλεση των αποφάσεων αυτού.
6. Στη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών προΐσταται ανώτατος ή ανώτερος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος, υποδεικνυόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ή υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.
Στη Διεύθυνση Ασφάλισης – Παροχών προΐσταται ανώτατος ή ανώτερος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος, υποδεικνυόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.
Των Τμημάτων και των Γραφείων των Διευθύνσεων προΐστανται Αξιωματικοί Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος ή Ειδικών Καθηκόντων, ιδίως, πτυχιούχοι Οικονομικής Σχολής, υποδεικνυόμενοι από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ή υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και ελλείψει αυτών ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και ελλείψει αυτών ΔΕ Διοικητικών- Γραμματέων.
Του Αυτοτελούς Γραφείου Διαχείρισης Ενσήμου ΕΛ.ΑΣ. προΐσταται αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας.
Του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής προΐσταται αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος ειδικότητας πληροφορικής, υποδεικνυόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ή υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και ελλείψει αυτών ΤΕ Πληροφορικής.
Του Αυτοτελούς Γραφείου Νομικών Υποθέσεων προΐσταται ο αρχαιότερος δικηγόρος με άδεια δικηγορίας στον Άρειο Πάγο.
7. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου, είναι δυνατή η τροποποίηση ή συμπλήρωση των ως άνω περιγραφόμενων αρμοδιοτήτων.
8. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου, καταρτίζεται ο Οργανισμός του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του Ταμείου και την τροποποίηση των άρθρων 100 και 101.».

 • 12 Οκτωβρίου 2020, 11:01 | ΕΘ.ΣΩΜ.Ε.Κ.

  Στο παρόν υπό διαβούλευση άρθρο, από την ανάλυση των αρμοδιοτήτων διαπιστώνουμε ότι οι διευθύνσεις και τα τμήματα του ΤΑΠΑΣΑ διαχειρίζονται διαδικασίες και ζητήματα που απαιτούν ειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία. Ειδικότερα η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, εκ των ανατιθέμενων σε αυτή αρμοδιοτήτων, αντιμετωπίζει και διαχειρίζεται υπηρεσιακά ζητήματα στο πεδίο της δημόσιας οικονομικής, της δημοσιολογιστικής διαχείρισης, των επενδύσεων και γενικότερα της οικονομικής διακυβέρνησης του φορέα. Κατά συνέπεια ο προϊστάμενος αυτής απαιτείται να διαθέτει, ικανό επίπεδο πιστοποιημένης επιστημονικής κατάρτισης στον τομέα των οικονομικών και ανάλογη εργασιακή εμπειρία σε οικονομικές υπηρεσίες ώστε να υπηρετούνται σε βέλτιστο βαθμό οι σκοποί του ΤΑΠΑΣΑ, η χρήστη οικονομική διαχείριση αυτού και τα συμφέροντα των εισφερόντων-ασφαλισμένων του. Για τα σώματα ασφαλείας οι υπηρετούντες στα οποία αποτελούν τους ασφαλισμένους του ΤΑΠΑΣΑ τα ανωτέρω προσόντα έχουν κριθεί και επιβεβαιωθεί μόνο για τους Αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων κατηγορίας Οικονομικών και για τους Πολιτικού Υπαλλήλους ΠΕ Διοικητικών-Οικονομικών. Συνεπώς η διάταξη: της παραγράφου 6 που ορίζει: “Στη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών προΐσταται ανώτατος ή ανώτερος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος, υποδεικνυόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ή υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.”
  Πρέπει να αναδιατυπωθεί ως εξής: “Στη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών προΐσταται ανώτατος ή ανώτερος Αξιωματικός Ειδικών Καθηκόντων κατηγορίας Οικονομικών της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος, υποδεικνυόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ή υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.” προκειμένου να διασφαλιστεί η απαραίτητη προϋπόθεση κατοχής των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που απαιτεί η συγκεκριμένη θέση.

  Συνακολούθως, από την παράθεση των αρμοδιοτήτων των τμημάτων των Διευθύνσεων του ΤΑΠΑΣΑ, διαπιστώνουμε ότι αντίστοιχα επιστημονικά και εργασιακά προσόντα απαιτούνται και για τα εξής Τμήματα:
  1.β) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, Στατιστικής και Πληρωμών
  1.γ) Τμήμα Λογιστηρίου
  1.δ) Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας.
  2.γ) Τμήμα Συμπληρωματικών Παροχών Υγείας
  2.δ) Τμήμα Ασφάλισης – Εσόδων
  Από την ανάγνωση των αρμοδιοτήτων που έχουν κατανεμηθεί στα ανωτέρω τμήματα, προκύπτει οτι πρόκειται για τμήματα αποκλειστικά οικονομικής λειτουργίας, συνεπώς για τη βέλτιστη λειτουργία τους απαιτείται οι προϊστάμενοι των τμημάτων αυτών, να διαθέτουν ικανού επιπέδου επιστημονική κατάρτιση και αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία στον τομέα των οικονομικών. Για τα σώματα ασφαλείας των ασφαλισμένων του ΤΑΠΑΣΑ τα ανωτέρω προσόντα έχουν κριθεί και επιβεβαιωθεί μόνο για τους Αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων κατηγορίας Οικονομικών και για τους Πολιτικού Υπαλλήλους ΠΕ Διοικητικών-Οικονομικών. Συνεπώς η διάταξη: της παραγράφου 6 (γραμμές 6-9) που ορίζει: “Των Τμημάτων και των Γραφείων των Διευθύνσεων προΐστανται Αξιωματικοί Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος ή Ειδικών Καθηκόντων, ιδίως, πτυχιούχοι Οικονομικής Σχολής, υποδεικνυόμενοι από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ή υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και ελλείψει αυτών ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και ελλείψει αυτών ΔΕ Διοικητικών- Γραμματέων.” πρέπει να εξειδικευτεί και να αναδιατυπωθεί ως εξής: “Στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, Στατιστικής και Πληρωμών, στο Τμήμα Λογιστηρίου, στο Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας, στο Τμήμα Συμπληρωματικών Παροχών Υγείας και στο Τμήμα Ασφάλισης – Εσόδων προΐστανται Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων κατηγορίας Οικονομικών της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος, υποδεικνυόμενοι από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ή υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού. Των λοιπών Τμημάτων και των Γραφείων των Διευθύνσεων προΐστανται Αξιωματικοί Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος ή Ειδικών Καθηκόντων, ιδίως, πτυχιούχοι Οικονομικής Σχολής, υποδεικνυόμενοι από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ή υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και ελλείψει αυτών ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και ελλείψει αυτών ΔΕ Διοικητικών- Γραμματέων.” με αυτή τη διατύπωση διασφαλίζεται η απαραίτητη προϋπόθεση κατοχής των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που απαιτούν οι θέσεις προϊσταμένων μονάδων οικονομικής λειτουργίας.

 • 10 Οκτωβρίου 2020, 11:32 | Αξ/κοί Πληροφορικής

  Στο προτεινόμενο άρθρο 22, στην παράγραφο 6, στην 6η περίοδο αναφέρεται: “Του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής προΐσταται αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος ειδικότητας πληροφορικής, υποδεικνυόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ή υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και ελλείψει αυτών ΤΕ Πληροφορικής.”
  Η πρόταση “αξιωματικός ελληνικής αστυνομίας ειδικότητας πληροφορικής” είναι αδόκιμη καθώς οι Αξιωματικοί με την παραπάνω ειδικότητα όπως ορίζει τo Π.Δ. 261/02 (ΦΕΚ 232/4-10-02) προσδιορίζονται ως “Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων Κατηγορίας Πληροφορικής”. Συνεπώς η παραπάνω διάταξή θα πρέπει να αναδιατυπωθεί, προκειμένου να είναι σύμφωνη τόσο γραμματικά όσο και ουσιαστικά με την ισχύουσα νομοθεσία ως εξής: “Του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής προΐσταται Αξιωματικός Ειδικών Καθηκόντων κατηγορίας πληροφορικής της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος, υποδεικνυόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ή υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και ελλείψει αυτών ΤΕ Πληροφορικής.”

  Σημ: και η λέξη Αξιωματικός να είναι με κεφαλαίο “Α”

 • 9 Οκτωβρίου 2020, 13:09 | Α.Ν.Γ.

  Η αρμοδιότητα του αρ.101 παρ.1 εδ.γ(γιε) όπου ορίζεται:
  «γιε) η μέριμνα για την ασφαλή διαφύλαξη των κλειδαρίθμων και των κωδικών που παρέχονται από τις τράπεζες για την πρόσβαση μέσω διαδικτύου στους λογαριασμούς, καθώς και για την έγκυρη και ασφαλή αλλαγή τους, με παροχή ρητών οδηγιών στους υπαλλήλους του Ταμείου.»

  Πρέπει να μεταφερθεί στο απο το γ)Τμήμα Λογιστηρίου, στο β)Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, Στατιστικής και Πληρωμών καθώς αυτό ειναι το τμήμα που πρέπει να τηρεί του τραπεζικούς κωδεικούς μιας και αυτο εκτελεί τις ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω e-banking, οπως προκύπτει τόσο απο τον τιτλο του τμήματος όσο και απο την αρμοδιότητα που περιγράφετε στο αρ.101 παρ.1 εδ.β (βε):
  «βε) η διενέργεια πληρωμών μετά από σχετικό έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών και τη διενέργεια σχετικής αλληλογραφίας με το Τμήμα Λογιστηρίου»