• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΘ.ΣΩΜ.Ε.Κ.' | 12 Οκτωβρίου 2020, 11:01

    Στο παρόν υπό διαβούλευση άρθρο, από την ανάλυση των αρμοδιοτήτων διαπιστώνουμε ότι οι διευθύνσεις και τα τμήματα του ΤΑΠΑΣΑ διαχειρίζονται διαδικασίες και ζητήματα που απαιτούν ειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία. Ειδικότερα η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, εκ των ανατιθέμενων σε αυτή αρμοδιοτήτων, αντιμετωπίζει και διαχειρίζεται υπηρεσιακά ζητήματα στο πεδίο της δημόσιας οικονομικής, της δημοσιολογιστικής διαχείρισης, των επενδύσεων και γενικότερα της οικονομικής διακυβέρνησης του φορέα. Κατά συνέπεια ο προϊστάμενος αυτής απαιτείται να διαθέτει, ικανό επίπεδο πιστοποιημένης επιστημονικής κατάρτισης στον τομέα των οικονομικών και ανάλογη εργασιακή εμπειρία σε οικονομικές υπηρεσίες ώστε να υπηρετούνται σε βέλτιστο βαθμό οι σκοποί του ΤΑΠΑΣΑ, η χρήστη οικονομική διαχείριση αυτού και τα συμφέροντα των εισφερόντων-ασφαλισμένων του. Για τα σώματα ασφαλείας οι υπηρετούντες στα οποία αποτελούν τους ασφαλισμένους του ΤΑΠΑΣΑ τα ανωτέρω προσόντα έχουν κριθεί και επιβεβαιωθεί μόνο για τους Αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων κατηγορίας Οικονομικών και για τους Πολιτικού Υπαλλήλους ΠΕ Διοικητικών-Οικονομικών. Συνεπώς η διάταξη: της παραγράφου 6 που ορίζει: “Στη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών προΐσταται ανώτατος ή ανώτερος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος, υποδεικνυόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ή υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.” Πρέπει να αναδιατυπωθεί ως εξής: “Στη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών προΐσταται ανώτατος ή ανώτερος Αξιωματικός Ειδικών Καθηκόντων κατηγορίας Οικονομικών της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος, υποδεικνυόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ή υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.” προκειμένου να διασφαλιστεί η απαραίτητη προϋπόθεση κατοχής των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που απαιτεί η συγκεκριμένη θέση. Συνακολούθως, από την παράθεση των αρμοδιοτήτων των τμημάτων των Διευθύνσεων του ΤΑΠΑΣΑ, διαπιστώνουμε ότι αντίστοιχα επιστημονικά και εργασιακά προσόντα απαιτούνται και για τα εξής Τμήματα: 1.β) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, Στατιστικής και Πληρωμών 1.γ) Τμήμα Λογιστηρίου 1.δ) Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας. 2.γ) Τμήμα Συμπληρωματικών Παροχών Υγείας 2.δ) Τμήμα Ασφάλισης – Εσόδων Από την ανάγνωση των αρμοδιοτήτων που έχουν κατανεμηθεί στα ανωτέρω τμήματα, προκύπτει οτι πρόκειται για τμήματα αποκλειστικά οικονομικής λειτουργίας, συνεπώς για τη βέλτιστη λειτουργία τους απαιτείται οι προϊστάμενοι των τμημάτων αυτών, να διαθέτουν ικανού επιπέδου επιστημονική κατάρτιση και αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία στον τομέα των οικονομικών. Για τα σώματα ασφαλείας των ασφαλισμένων του ΤΑΠΑΣΑ τα ανωτέρω προσόντα έχουν κριθεί και επιβεβαιωθεί μόνο για τους Αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων κατηγορίας Οικονομικών και για τους Πολιτικού Υπαλλήλους ΠΕ Διοικητικών-Οικονομικών. Συνεπώς η διάταξη: της παραγράφου 6 (γραμμές 6-9) που ορίζει: “Των Τμημάτων και των Γραφείων των Διευθύνσεων προΐστανται Αξιωματικοί Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος ή Ειδικών Καθηκόντων, ιδίως, πτυχιούχοι Οικονομικής Σχολής, υποδεικνυόμενοι από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ή υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και ελλείψει αυτών ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και ελλείψει αυτών ΔΕ Διοικητικών- Γραμματέων.” πρέπει να εξειδικευτεί και να αναδιατυπωθεί ως εξής: “Στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, Στατιστικής και Πληρωμών, στο Τμήμα Λογιστηρίου, στο Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας, στο Τμήμα Συμπληρωματικών Παροχών Υγείας και στο Τμήμα Ασφάλισης – Εσόδων προΐστανται Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων κατηγορίας Οικονομικών της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος, υποδεικνυόμενοι από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ή υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού. Των λοιπών Τμημάτων και των Γραφείων των Διευθύνσεων προΐστανται Αξιωματικοί Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος ή Ειδικών Καθηκόντων, ιδίως, πτυχιούχοι Οικονομικής Σχολής, υποδεικνυόμενοι από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ή υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και ελλείψει αυτών ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και ελλείψει αυτών ΔΕ Διοικητικών- Γραμματέων.” με αυτή τη διατύπωση διασφαλίζεται η απαραίτητη προϋπόθεση κατοχής των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που απαιτούν οι θέσεις προϊσταμένων μονάδων οικονομικής λειτουργίας.