• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ' | 13 Οκτωβρίου 2020, 18:50

    ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αναφορικά με το άρθρο 13 του Νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις Σωφρονιστικής νομοθεσίας και λοιπές διατάξεις Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» με το οποίο προστίθεται έκτη παράγραφος στο άρθρο 16 του ν. 4509/2017 (Α΄201), ως Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος επισημαίνουμε τα ακόλουθα: 1. Η «διενέργεια κάθε μεταφοράς του θεραπευομένου από ειδικά εκπαιδευμένους νοσηλευτές» αποτελεί έννοια όλως αόριστη και κείται εκτός της πραγματικότητας των Νοσοκομείων. Δεν προσδιορίζεται σε ποιο φορέα θα υπηρετούν οι Νοσηλευτές αυτοί (αν πχ θα ανήκουν στην ΕΛΑΣ ή στο ΕΚΑΒ) και υπό την τρέχουσα μορφή της η διάταξη ελλοχεύει σοβαρούς κινδύνους να επιβαρυνθεί το ήδη αποδεκατισμένο νοσηλευτικό προσωπικό του ΕΣΥ, που αντιμετωπίζει με ζήλο και αυταπάρνηση την πανδημία του covid 19, αλλά και όλες τις υπηρεσίες υγείας. 2. Η δε παραμονή των Νοσηλευτών στο χώρο μέχρι την πραγματοποίηση του σκοπού της μεταφοράς, αν πρόκειται για Νοσηλευτές του ΕΣΥ, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την υποχρέωση του υπαλλήλου να παρέχει την εργασία του στο χώρο του Νοσοκομείου και συνιστά εν τοις πράγμασι διακινδύνευση της υγείας και της ασφάλειάς του, κατά παράβαση της Νομοθεσίας για την υγιεινή και την ασφάλεια. Ειδικότερα: Τα επαγγελματικά δικαιώματα και υποχρεώσεις του κλάδου των νοσηλευτών περιγράφονται κατά τρόπο περιοριστικό από τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 351/1989, στις διατάξεις του οποίου δεν αναφέρεται ότι στις αρμοδιότητες των νοσηλευτών συγκαταλέγεται και η συμμετοχή σε διακομιδή ασθενούς εκτός του χώρου παροχής των υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση τα πάσης φύσεως καθήκοντα των νοσηλευτών εκτελούνται εντός των κέντρων υγείας, ή άλλων δομών παροχής υπηρεσιών υγείας, όπου απασχολούνται, στο πλαίσιο της συνολικής δράσης της οικείας νοσηλευτικής υπηρεσίας/νοσηλευτικού γραφείου. Περαιτέρω η συνοδεία κατά την διακομιδή ασθενών αποτελεί καθήκον και επαγγελματικό δικαίωμα των κατόχων διπλώματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Διασώστης- Πλήρωμα Ασθενοφόρου» της ομάδας Υγείας του Τομέα «Υγείας, Αισθητικής, Κοινωνικών Υπηρεσιών», όπως άλλωστε προκύπτει από τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 62/2007. Είναι, δε, χαρακτηριστικό, ότι στις διατάξεις του ανωτέρω ΠΔ γίνεται ρητώς λόγος περί του προνοσοκομειακού χώρου, στον οποίο και δραστηριοποιούνται αποκλειστικά οι διασώστες. Ως προνοσοκομειακός χώρος νοούνται τα ασθενοφόρα, οι κινητές ιατρικές μονάδες, εναέρια και πλωτά μέσα και γενικώς κάθε μονάδα που δεν διαθέτει σταθερή βάση και έχει την δυνατότητα μετακίνησης. Καθίσταται επομένως προφανές, ότι ο ορισμός νοσηλευτή ως συνοδού σε διακομιδή ασθενούς με ασθενοφόρο ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το πλαίσιο που διαμορφώνουν οι προαναφερθείσες ειδικές διατάξεις και ως εκ τούτου, είναι παράνομος και καταχρηστικός. Επιπροσθέτως, η παρά το νόμο μετάβαση των νοσηλευτών εκτός του χώρου εργασίας τους και δη η απομάκρυνσή τους από τον τόπο που εδρεύει ο φορέας απασχόλησης με ενδεχόμενη πολύωρη παραμονή εκτός του φορέα, παραβιάζει ευθέως το δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα σχετικά με τον τόπο και το χρόνο παροχής εργασίας, τη Νομοθεσία για τις ελάχιστες προδιαγραφές οργάνωσης του χρόνου εργασίας και αποδυναμώνει αδικαιολόγητα τα Νοσοκομεία από νοσηλευτική δύναμη, κατά παράβαση και της συνταγματικής επιταγής προστασίας της δημόσιας υγείας. 3. Η ειδική εκπαίδευση, τέλος, που αναφέρεται όλως αορίστως στη διάταξη, δεν οριοθετείται και δεν προσδιορίζεται και αυτό θα προκαλέσει δεκάδες πρακτικά προβλήματα και θα καταστήσει την προτεινόμενη διάταξη ανεφάρμοστη. Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας, υποστηρίζει την πλήρη απεμπλοκή των Νοσηλευτών του ΕΣΥ στην ανωτέρω διαδικασία.