Άρθρο 13 Εκτέλεση θεραπευτικών μέτρων

 

Στο άρθρο 16 του ν. 4509/2017 (Α΄201), προστίθεται παρ. 6 ως εξής:
«6. Κάθε μεταφορά του θεραπευόμενου διενεργείται από ειδικά εκπαιδευμένους νοσηλευτές και με κατάλληλα διαμορφωμένο όχημα με τη συνοδεία του θεράποντος ιατρού, εφόσον ο ίδιος το κρίνει αναγκαίο. Σε κάθε περίπτωση, οι νοσηλευτές που μεταφέρουν τον θεραπευόμενο παραμένουν στο χώρο, έως ότου πραγματοποιηθεί ο σκοπός της μεταφοράς εκτός αν ο αρμόδιος Εισαγγελέας παραγγείλει διαφορετικά. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την ασφάλεια του ασθενή και των τρίτων, μπορεί να ζητηθεί, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας και προηγούμενης γνωμάτευσης του θεράποντος ιατρού σχετικά με την αναγκαιότητα λήψης περαιτέρω μέτρων ασφαλείας, η συνδρομή οργάνων της ΕΛ.ΑΣ. τόσο κατά τη μεταφορά όσο και κατά την παραμονή του θεραπευομένου στο χώρο μεταφοράς. Οι ανωτέρω διατάξεις σχετικά με τη μεταφορά θεραπευομένων δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις θεραπευομένων με το μέτρο θεραπείας της περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 69Α ΠΚ, οι οποίοι δύνανται να προσέρχονται αυτοβούλως και άνευ συνοδείας, εκτός αν ο αρμόδιος Εισαγγελέας, κατόπιν γνωμοδότησης του θεράποντος ιατρού, κρίνει διαφορετικά».

 • 13 Οκτωβρίου 2020, 18:48 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΕΣΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΕΣΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

  Αναφορικά με το άρθρο 13 του Νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις Σωφρονιστικής νομοθεσίας και λοιπές διατάξεις Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» με το οποίο προστίθεται έκτη παράγραφος στο άρθρο 16 του ν. 4509/2017 (Α΄201), ο Σύλλογος Νοσηλευτών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων ΕΣΥ Ν. Αττικής σας επισημαίνει ότι σύμφωνα με το ΠΔ 351/1989, όπου περιγράφονται τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των Νοσηλευτών, δεν αναφέρεται η συνοδεία/μεταφορά των ασθενών, εκτός του χώρου εργασίας και παροχής υπηρεσιών.
  Επιπλέον, η τραγική υποστελέχωση απο Νοσηλευτές στο ΕΣΥ δεν επιτρέπει την οποιαδήποτε επιπλέον επιβάρυνσή τους με καθήκοντα που δεν τους αναλογούν. Στα δημόσια νοσοκομεία οι Νοσηλευτές δεν επαρκούν να στελεχώσουν με ασφάλεια τα τμήματα και τις κλινικές, ενώ ήδη συμπτώματα επαγγελματικής εξουθένωσης, μυοσκελετικά, αυτοάνοσα, τους έχουν διαγνωσθεί σε σημαντικό αριθμό.
  Απαιτούμε τη μη συμμετοχή Νοσηλευτή του ΕΣΥ στη μεταγωγή των συγκεκριμένων ασθενών στα αρμόδια δικαστήρια, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη μεταγωγή (λ.χ. Σε δημόσια νοσοκομεία). Δεν πρόκειται να δεχθούμε την απαξίωση του ρόλου μας.

 • 13 Οκτωβρίου 2020, 18:50 | ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Αναφορικά με το άρθρο 13 του Νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις Σωφρονιστικής νομοθεσίας και λοιπές διατάξεις Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» με το οποίο προστίθεται έκτη παράγραφος στο άρθρο 16 του ν. 4509/2017 (Α΄201), ως Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
  1. Η «διενέργεια κάθε μεταφοράς του θεραπευομένου από ειδικά εκπαιδευμένους νοσηλευτές» αποτελεί έννοια όλως αόριστη και κείται εκτός της πραγματικότητας των Νοσοκομείων. Δεν προσδιορίζεται σε ποιο φορέα θα υπηρετούν οι Νοσηλευτές αυτοί (αν πχ θα ανήκουν στην ΕΛΑΣ ή στο ΕΚΑΒ) και υπό την τρέχουσα μορφή της η διάταξη ελλοχεύει σοβαρούς κινδύνους να επιβαρυνθεί το ήδη αποδεκατισμένο νοσηλευτικό προσωπικό του ΕΣΥ, που αντιμετωπίζει με ζήλο και αυταπάρνηση την πανδημία του covid 19, αλλά και όλες τις υπηρεσίες υγείας.
  2. Η δε παραμονή των Νοσηλευτών στο χώρο μέχρι την πραγματοποίηση του σκοπού της μεταφοράς, αν πρόκειται για Νοσηλευτές του ΕΣΥ, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την υποχρέωση του υπαλλήλου να παρέχει την εργασία του στο χώρο του Νοσοκομείου και συνιστά εν τοις πράγμασι διακινδύνευση της υγείας και της ασφάλειάς του, κατά παράβαση της Νομοθεσίας για την υγιεινή και την ασφάλεια.
  Ειδικότερα:
  Τα επαγγελματικά δικαιώματα και υποχρεώσεις του κλάδου των νοσηλευτών περιγράφονται κατά τρόπο περιοριστικό από τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 351/1989, στις διατάξεις του οποίου δεν αναφέρεται ότι στις αρμοδιότητες των νοσηλευτών συγκαταλέγεται και η συμμετοχή σε διακομιδή ασθενούς εκτός του χώρου παροχής των υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση τα πάσης φύσεως καθήκοντα των νοσηλευτών εκτελούνται εντός των κέντρων υγείας, ή άλλων δομών παροχής υπηρεσιών υγείας, όπου απασχολούνται, στο πλαίσιο της συνολικής δράσης της οικείας νοσηλευτικής υπηρεσίας/νοσηλευτικού γραφείου.
  Περαιτέρω η συνοδεία κατά την διακομιδή ασθενών αποτελεί καθήκον και επαγγελματικό δικαίωμα των κατόχων διπλώματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Διασώστης- Πλήρωμα Ασθενοφόρου» της ομάδας Υγείας του Τομέα «Υγείας, Αισθητικής, Κοινωνικών Υπηρεσιών», όπως άλλωστε προκύπτει από τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 62/2007.
  Είναι, δε, χαρακτηριστικό, ότι στις διατάξεις του ανωτέρω ΠΔ γίνεται ρητώς λόγος περί του προνοσοκομειακού χώρου, στον οποίο και δραστηριοποιούνται αποκλειστικά οι διασώστες. Ως προνοσοκομειακός χώρος νοούνται τα ασθενοφόρα, οι κινητές ιατρικές μονάδες, εναέρια και πλωτά μέσα και γενικώς κάθε μονάδα που δεν διαθέτει σταθερή βάση και έχει την δυνατότητα μετακίνησης.
  Καθίσταται επομένως προφανές, ότι ο ορισμός νοσηλευτή ως συνοδού σε διακομιδή ασθενούς με ασθενοφόρο ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το πλαίσιο που διαμορφώνουν οι προαναφερθείσες ειδικές διατάξεις και ως εκ τούτου, είναι παράνομος και καταχρηστικός.
  Επιπροσθέτως, η παρά το νόμο μετάβαση των νοσηλευτών εκτός του χώρου εργασίας τους και δη η απομάκρυνσή τους από τον τόπο που εδρεύει ο φορέας απασχόλησης με ενδεχόμενη πολύωρη παραμονή εκτός του φορέα, παραβιάζει ευθέως το δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα σχετικά με τον τόπο και το χρόνο παροχής εργασίας, τη Νομοθεσία για τις ελάχιστες προδιαγραφές οργάνωσης του χρόνου εργασίας και αποδυναμώνει αδικαιολόγητα τα Νοσοκομεία από νοσηλευτική δύναμη, κατά παράβαση και της συνταγματικής επιταγής προστασίας της δημόσιας υγείας.
  3. Η ειδική εκπαίδευση, τέλος, που αναφέρεται όλως αορίστως στη διάταξη, δεν οριοθετείται και δεν προσδιορίζεται και αυτό θα προκαλέσει δεκάδες πρακτικά προβλήματα και θα καταστήσει την προτεινόμενη διάταξη ανεφάρμοστη.
  Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας, υποστηρίζει την πλήρη απεμπλοκή των Νοσηλευτών του ΕΣΥ στην ανωτέρω διαδικασία.

 • 13 Οκτωβρίου 2020, 12:58 | ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ Ψ.Ν.Α. & Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ

  «Όσον αφορά τη διάταξη του άρθρου 13 του εν θέματι Σχεδίου Νόμου, με την οποία προστίθεται παρ. 6 στο άρθρο 16 του Ν. 4509/2017 (Α’ 201), θα ήταν σκόπιμο, βάσει της εμπειρίας από τη διαδικασία μεταγωγής θεραπευομένων, να προβλεφθεί ότι αυτή θα διενεργείται αποκλειστικά από τον θεράποντα ιατρό και με κατάλληλα διαμορφωμένο όχημα, χωρίς να απαιτείται η συνοδεία νοσηλευτή (εδάφιο πρώτο της διάταξης). Επιπλέον, δεδομένου ότι ο θεράπων ιατρός είναι εκείνος που γνωρίζει το θεραπευτικό πρόγραμμα του εκάστοτε ασθενή και που αναλαμβάνει την μεταφορά του έως τη διεκπεραίωση του σκοπού της, θα ήταν σκόπιμο να απαληφθεί από το δεύτερο εδάφιο της διάταξης η φράση «εκτός αν ο αρμόδιος Εισαγγελέας παραγγείλει διαφορετικά».

 • Άρθρο 13

  ● Εκτέλεση θεραπευτικών μέτρων

  Αναφορικά με την πρόσθεση του αρ. 6 στο άρθρο 16 του ν. 4509/2017 όπου προβλέπεται ότι: «6. Κάθε μεταφορά του θεραπευόμενου διενεργείται από ειδικά εκπαιδευμένους νοσηλευτές και με κατάλληλα διαμορφωμένο όχημα με τη συνοδεία του θεράποντος ιατρού, εφόσον ο ίδιος το κρίνει αναγκαίο. Σε κάθε περίπτωση, οι νοσηλευτές που μεταφέρουν τον θεραπευόμενο παραμένουν στο χώρο, έως ότου πραγματοποιηθεί ο σκοπός της μεταφοράς εκτός αν ο αρμόδιος Εισαγγελέας παραγγείλει διαφορετικά. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την ασφάλεια του ασθενή και των τρίτων, μπορεί να ζητηθεί, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας και προηγούμενης γνωμάτευσης του θεράποντος ιατρού σχετικά με την αναγκαιότητα λήψης περαιτέρω μέτρων ασφαλείας, η συνδρομή οργάνων της ΕΛ.ΑΣ. τόσο κατά τη μεταφορά όσο και κατά την παραμονή του θεραπευομένου στο χώρο μεταφοράς. (…) θεωρούμε ότι βρίσκεται στην σωστή κατεύθυνση διο΄τι αποχαρακτηρίζει τους φρουρούς από συνοδούς των ασθενών κρατουμένων και την ευθύνη αυτή αναλαμβάνει εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό.