Άρθρο 181

1. Το δικαίωμα της περίπτωσης δ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2226/1994 (Α’ 122), ασκείται και από την 81η εκπαιδευτική σειρά της σχολής πυροσβεστών εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος.
2. Η παρ. 3 του άρθρου 9 του π.δ. 44/2016 (Α΄ 68) τροποποιείται ως εξής:
«3. Οι φοιτητές που εισάγονται στη Σχολή Αξιωματικών κατατάσσονται ως Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη».
3. Η παρ. 1 του άρθρου 58 του π.δ. 174/1983 (Α΄ 68) καταργείται αυτοδικαίως μετά την ευδόκιμη αποφοίτηση από το εν λόγω προβλεπόμενο Τμήμα των υπηρετούντων Επιπυραγών Γενικών Καθηκόντων που δεν έχουν φοιτήσει σε αυτήν.
4. Οι Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι που έχουν τεθεί στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου, εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, υποχρεούνται σε επανεξέταση από την αναθεωρητική υγειονομική επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων.
5. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 147, οι οικείες διατάξεις που αφορούν στο περιεχόμενο, στην κατάρτιση, τήρηση και ενημέρωση των ατομικών βιβλιαρίων των πυροσβεστικών υπαλλήλων παραμένουν σε ισχύ.
6. Στις ΔΙ.Π.Υ.Ν. και ΔΙ.Π.Υ., που λειτουργεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος Γραφείο Ανακριτικού, συνεχίζει τη λειτουργία του με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. Τη συλλογή πληροφοριών για εγκλήματα εμπρησμού, τη σύλληψη των υπαιτίων, τη διενέργεια όλων των προανακριτικών πράξεων που προβλέπονται από την ποινική δικονομία και την παραπομπή των κατηγορουμένων στον Εισαγγελέα. β. Την διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και την τήρηση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία εντύπων, βιβλίων και αρχείου.
7. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτ. α’ της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (Α΄ 152), μετά τη φράση «Οι σπουδαστές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημία» προστίθενται οι λέξεις: «και των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας».
8. Στην περίπτ. ε΄ της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (Α΄ 152), μετά τη φράση «για όλες τις λοιπές Σχολές ή Τμήματα εκτός των Στρατιωτικών Σχολών και των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας» προστίθενται οι λέξεις: «και των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας».
9. Στην περίπτ. ζ΄ της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (Α΄152), μετά τη φράση «από τις σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας» προστίθενται οι λέξεις: «και των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας».
10. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του π.δ. 127/2016 (Α΄ 226) τροποποιείται ως εξής:
«1. Από τον αριθμό των θέσεων που προκηρύσσονται κατ’ έτος για εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ποσοστό 20% καλύπτεται, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις που διενεργούνται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, από πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που συγκεντρώνουν και τα λοιπά προσόντα του άρθρου 2 του παρόντος, των ακόλουθων Σχολών ή Τμημάτων της ημεδαπής ή αντίστοιχων της αλλοδαπής: Χημείας, Φυσικής, Μαθηματικών, Γεωλογίας, Δασολόγων, Δασοπόνων Φυσικού Περιβάλλοντος, Μετεωρολογίας, Ψυχολογίας, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.».
11. Το άρθρο 118 του νόμου 4611/2019 (Α΄75) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το Ελληνικό Δημόσιο αναγνωρίζει τις πάσης φύσεως οφειλές του Πυροσβεστικού Σώματος προς διεθνείς οργανισμούς που αφορούν σε:
α. Συμβάσεις, συμφωνίες και αποφάσεις παροχής υπηρεσιών για την τεχνική, πτητική και εφοδιαστική υποστήριξη-συντήρηση και εκπαίδευση χειριστών και τεχνικών των εναέριων μέσων του Π.Σ.,
β. Συμβάσεις, συμφωνίες και αποφάσεις μίσθωσης εναερίων μέσων αεροπυρόσβεσης μετά των πληρωμάτων πτητικής και τεχνικής υποστήριξής τους,
γ. συμβάσεις, συμφωνίες και αποφάσεις εξασφάλισης παροχής υπηρεσιών αεροπυρόσβεσης με μίσθωση ελικοπτέρων, δασοπυρόσβεσης μετά των πληρωμάτων πτητικής και τεχνικής υποστήριξής τους, οι οποίες έχουν συναφθεί ή εκδοθεί αντιστοίχως, κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού μέσω των διεθνών αυτών οργανισμών, για τις αντιπυρικές περιόδους από το 2011 μέχρι και τη δημοσίευση του παρόντος, καθώς και
δ. τυχόν διοικητικά-λειτουργικά κόστη που συνδέονται με τη σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, καλύπτοντας και τυχόν νομισματικές διακυμάνσεις.
2. Οι ως άνω συμβάσεις, συμφωνίες και αποφάσεις θεωρούνται ότι εκτελέστηκαν πλήρως και οι οφειλές αναγνωρίζονται και εξοφλούνται, σύμφωνα με τα παραστατικά που θα προσκομιστούν από τους διεθνείς οργανισμούς.».
12. Για τις τακτικές κρίσεις των ετών 2020 και 2021, ο κατά βαθμό ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας των Πυράρχων και Αρχιπυράρχων Γενικών Καθηκόντων που προβλέπεται στις περιπτώσεις β΄, στ΄ και βζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 113 του παρόντος, καθορίζεται ως εξής:
α. Πύραρχος ένα (1) έτος στο βαθμό.
Β. Αρχιπύραρχος ένα (1) έτος βαθμό.
13. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων με τις οποίες θα καθοριστούν η οργάνωση, η λειτουργία, οι αρμοδιότητες και η διάρθρωση των Υπηρεσιών και των οργάνων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, οι Υπηρεσίες και τα όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος, εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
14. Διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων που ρυθμίζουν θέματα προσωπικού και Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος.
15. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, επιτρέπεται να κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν το Πυροσβεστικό Σώμα και το προσωπικό του. Για το σκοπό αυτόν δύναται να συσταθεί, με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ειδική επιτροπή στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στην οποία συμμετέχει ο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ως Πρόεδρος, ένα μέλος ΔΕΠ με ειδίκευση στο δημόσιο δίκαιο, οι Διευθυντές των Διευθύνσεων του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος και ο προϊστάμενος του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης και Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Διεύθυνσης Επιτελικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου. Καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της επιτροπής ασκεί υπάλληλος της Νομικής Υπηρεσίας που ορίζεται από τον προϊστάμενό του. Κατά την κωδικοποίηση αυτή επιτρέπεται, χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια των ισχυουσών διατάξεων, η νέα διάρθρωσή του, όπως διάσπαση ή συγχώνευση άρθρων, η απάλειψη διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, καθώς και μεταβατικών διατάξεων που δεν ισχύουν.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 16:57 | Νικόλαος Γ. Μπάλσης

  Παρ.7 «…Αστυνομικής Ακαδημία» (να προστεθεί το «ς»).
  Παρ.9α: Να προβλεφθεί διάταξη για τους δόκιμους Πυροσβέστες και δόκιμους Ανθυποπυραγούς που απολύονται λόγο οδηγικής ακαταλληλότητας κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του π.δ.62/2018, ανάλογη με τους διαγραφόμενους σπουδαστές του Τμήματος Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων, ήτοι να προστεθεί επιπλέον εδάφιο στην περίπτωση δ΄ της παρ.9 του ν.3027/2002 (Α΄152) ως εξής: «Το αυτό ισχύει για τους διαγραφόμενους οποτεδήποτε από τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας εξαιτίας οδηγικής ακαταλληλότητας».
  Να προβλεφθεί μεταβατική διάταξη ως ακολούθως: «Απόφοιτοι της Σχολής Πυροσβεστών διάρκειας πέντε (5) εξαμήνων, κάτοχοι πτυχίων ισότιμων με τις αντίστοιχες μεταδευτεροβάθμιες σχολές, δύναται κατόπιν παρακολούθησης Κύκλου Σπουδών τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων, να αναβαθμίσουν το πτυχίο τους σε ισότιμο των αντίστοιχων ΑΤΕΙ. Η φοίτηση στον ανωτέρω Κύκλο Σπουδών πραγματοποιείται μέσω εξαμηνιαίων Θεματικών Ενοτήτων με δια ζώσης και εξ αποστάσεως διδασκαλία, χωρίς δικαίωμα μετάθεσης ή απόσπασης από την Υπηρεσία που υπηρετούν. Η εξέταση των μαθημάτων πραγματοποιείται αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με τη φυσική παρουσία των πυροσβεστικών υπαλλήλων, για τους οποίους χορηγείται από την Υπηρεσία τους ανάλογα φύλλο μετάβασης ή πορείας, αδαπάνως για το δημόσιο. Πυροσβεστικός υπάλληλος που θα αποτύχει σε εξεταζόμενο μάθημα για τρίτη φορά, διαγράφεται από την παρακολούθηση του Κύκλου Σπουδών αναβάθμισης πτυχίου, χωρίς δικαίωμα εκ νέου φοίτησης στο πρόγραμμα. Η ανωτέρω διαγραφή δεν επηρεάζει την υπηρεσιακή κατάσταση του πυροσβεστικού υπαλλήλου. Ο Κύκλος Σπουδών αναβάθμισης πτυχίου δεν επιφέρει καμία μεταβολή στην αρχαιότητα των πυροσβεστικών υπαλλήλων, όπως αυτή καθορίστηκε κατά την αποφοίτησή τους από την αντίστοιχη Σχολή Πυροσβεστών. Το ανωτέρω δικαίωμα αναβάθμισης πτυχίου, ασκείται, με αίτηση του δικαιούχου και ενδιαφερόμενου πυροσβεστικού υπαλλήλου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος». Το δικαίωμα της ανωτέρω περίπτωσης ασκείται και από τους Δόκιμους Πυροσβέστες που εισήχθησαν στη Σχολή Πυροσβεστών με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο μέχρι και για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, με αίτησή τους, το αργότερο τρείς (3) μήνες πριν από τη λήξη του πέμπτου ακαδημαϊκού εξαμήνου κάθε εκπαιδευτικής σειράς. Η παρακολούθηση του Κύκλου Σπουδών των τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων, για την αναβάθμιση των πτυχίων τους σε ισότιμο των αντίστοιχων ΑΤΕΙ, πραγματοποιείται μετά την αποφοίτησή τους από τη Σχολή Πυροσβεστών. Ειδικά για την 83η εκπαιδευτική σειρά της Σχολής Πυροσβεστών το εν λόγω δικαίωμα ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος».
  Να προβλεφθεί μεταβατική διάταξη για τους υπηρετούντες κατά την έκδοση του παρόντος νόμου σε ΠΥ, ΠΣ Λιμένων καθώς και Πυροσβεστικά Συνεργεία και με κάποια minimum προϋπηρεσία σε αυτές τις υπηρεσίες, για μετάταξη, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πχ 30 ημερών, στο ίδιο βαθμό από ΓΚ σε ΕΚ στις κατηγορίες Π/ Μ και ΤΕΧΝ αντίστοιχα.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 16:49 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Υ.Π.Σ.ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Παρ.4 : Το Π.Σ. δεν έχει Αξ/κους που απαρτίζουν την Υγειονομική Επιτροπή. Για ποιο λόγο υποβαθμίζεται ο ρόλος αυτής;

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 14:24 | ΤΣΑΒΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  Στο άρθρο 181 να προστεθούν παρ. 16, 17 και 18 ως εξής:

  «16. Η παρ. 10 του άρθρου 21 του π.δ. 455/1976 (Α΄ 169), αντικαθίσταται ως εξής:
  «10. Για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας απαιτείται η υποβολή στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών πιστοποιητικού πυροπροστασίας σε ισχύ, το οποίο χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄ αριθ. αριθμ. 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης (Β 1586), όπως κάθε φορά ισχύει. Η διάρκεια του πιστοποιητικού πυροπροστασίας ορίζεται στα πέντε (5) χρόνια.».

  17. Στο άρθρο 49 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230), προστίθεται παρ. 9 ως εξής:
  «9. Η παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 3766/2009 (Α΄ 102) αντικαθίσταται ως εξής:
  «7. Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπρο¬στασίας των τουριστικών καταλυμάτων ορίζεται στα πέντε (5) χρόνια.».

  18. Η παρ. 5 του άρθρου 49 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) αντικαθίσταται ως εξής:
  «5. α. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας και πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας οι εγκαταστάσεις συνεργείων οχημάτων με επιφάνεια μικρότερη των 2.500 τ.μ. και οι εγκαταστάσεις πλυντηρίων, λιπαντηρίων οχημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής α) της οικ. 81590/1446/Φ.4.2. (Β΄ 3002) ΚΥΑ και β) της οικ. 16085/Φ.700.1. (Β΄ 770) ΚΥΑ.
  β. Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπρο¬στασίας των εγκαταστάσεων που εξετάζονται με την οικ. 16085/Φ.700.1/2009 (Β΄ 770) ορίζεται στα πέντε (5) χρόνια.».

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 14:42 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν.

  -Να υπάρξει ελεγκτικός μηχανισμός για το σύνολο του προσωπικού που κατά επανάληψη βγαίνει σε αναρρωτική άδεια κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και τις ημέρες των εορτών.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 14:04 | Βηλαρά Καλλιόπη

  Στην παρ. 10 του άρθρου 181 να προστεθεί, μετά το Ψυχολογίας και «… Κοινωνικής Εργασίας», (που είναι οι Κοινωνικοί Λειτουργοί) διότι το Πυροσβεστικό Σώμα διαθέτει και χρησιμοποιεί Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 12:12 | ΛΟΥΚΑΚΗΣ Ε.

  ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟ
  1. Προτείνω την ουσιαστική ενεργοποίηση των ΚΑΕΕ με εξειδικευμένο προσωπικό και εξοπλισμό. Πιο συγκεκριμένα:
  a. Να στελεχωθεί και να λειτουργεί το ΚΑΕΕ με άμεση ενεργοποίηση κατά την ώρα κατάσβεσης του συμβάντος στο πεδίο, κατά την κρίση του Διοικητή ΠΕ.ΠΥ.Δ. εντός τομέα ευθύνης της οικείας ΠΕ.ΠΥ.Δ. σε συνεργασία με το Ανακριτικό Γραφείο της τοπικής ΔΙ.Π.Υ.Ν.
  b. Να εξοπλιστεί με κατάλληλα οχήματα (όπως π.χ. τα ανακριτικά τροχαίας) και πλήρη εξοπλισμό, ώστε να γίνονται όλες οι απαιτούμενες ανακριτικές πράξεις, την ώρα του συμβάντος στο πεδίο.
  c. Να ελέγχει την λειτουργία των Ανακριτικών Γραφείων όλων των υπαγόμενων ΔΙ.Π.Υ.Ν.
  2. Λειτουργία Ανεξάρτητων Ανακριτικών Γραφείων σε όλες τις ΔΙ.Π.Υ.Ν. (με ανάλογη προσαρμογή στους νομούς με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως π.χ. των νησιωτικών νομών κλπ)
  3. Απαλλαγή των Πυροσβεστικών Κλιμακίων από τα ανακριτικά καθήκοντα.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 11:50 | ΜΟΥΡΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  ΣΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ ΠΔ 27/2016 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ,ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕ ΤΟ 20% ΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑΤΙ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΝΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ Ή ΕΝΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. ΘΕΩΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΤΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ,ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 10:59 | ΜΟΥΡΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΧΡΟΝΟΒΟΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΦΘΟΡΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΔΙΩΞΟΥΝ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΝΕΚΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΥΠΟΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΔΥΣΙΑΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ (Π.Χ. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ) ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ Η ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΒΕΛΤΙΩΘΗΚΕ Η ΥΓΕΙΑ ΤΟΥΣ.
  ΕΠΙΣΗΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΒΑΘΜΟΥ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΝΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 04:50 | Τάνια

  1)Δημιουργία αυτοτελών Ανακριτικών γραφείων στις ΔΙ.Π.Υ.Ν.

  α) Πλήρως επανδρωμένα με προσωπικό που θα ασχολείται μόνο με αυτές τις αρμοδιότητες. Υπάλληλοι που είναι ορισμένοι σε υπηρεσία εξόδου πυρκαγιάς δεν γίνετε να ασχολούνται ταυτόχρονα με ανακριτικό έργο.
  β) Οι Ανακριτικοί υπάλληλοι με υπηρεσιακή άδεια οδήγησης θα πρέπει να επανδρώνουν τα πυροσβεστικά οχήματα ως οδηγοί, ΜΟΝΟ εάν και εφόσον δεν επαρκεί η δύναμη του πυροσβεστικού σταθμού που υπηρετούν από άλλους πυροσβέστες ή Αρχ/στες μη παραγωγικής με ειδικότητα οδηγού.

  2)Δημιουργία τηλεφωνικού κέντρου Νομού στην κάθε ΔΙ.ΠΥ.Ν
  Πλήρως επανδρωμένο με προσωπικό που έχει γνώσεις στην πληροφορική για να διαχειρίζεται άψογα και το engage.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 00:17 | Νικ

  Αυτοτελή ανακριτικά γραφεία στις ΔΙ.ΠΥ.Ν.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 23:13 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν.

  – Θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο της προσθήκης υγιειονομικών εξετάσεων (παθήσεις, νοσήματα) και σωματικών προσόντων με τις αθλητικές εξετάσεις. Το σύνολο του προσωπικού του Π.Σ. είναι γερασμένο, υπέρβαρο και πολλές φορές καταπονημένο από την χρόνια προσφορά των ίδιων λίγων υπαλλήλων για χάρη των πολλών.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 19:30 | Ανδρεόπουλος Παναγιώτης

  Άρθρο 181 παρ. 12 : να καταργηθεί.
  Άρθρο 181 παρ. 15 : να προστεθεί και εκπρόσωπος της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
  Άρθρο 181 : να προστεθεί άρθρο 16 σχετικά με τις προσλήψεις Πυροσβεστών λόγο Ανδραγαθίας το οποίο να δίνει δικαίωμα στον υπάλληλο να επιλέξει Υπηρεσία για τοποθέτηση μετά την έξοδό του από τις Σχολές του Σώματος και σε ειδικότητα την οποία επιθυμεί εφόσον κατέχει τα απαραίτητα πτυχία ή αντίστοιχα δικαιολογητικά.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 18:39 | Κατσιλιερης Θεοδωρος

  Προτείνεται παρακαλώ να εξετάσετε στην παρ.10:

  1.Την διεύρυνση των αναφερόμενων τίτλων σπουδών σύμφωνα και με τις κατηγορίες πτυχιούχων ΑΕΙ- ΑΤΕΙ που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 101 του παρόντος νομοσχεδίου. Επιπλέον να συντάσσεται πόρισμα σε ετήσια βάση τεκμηριωμένο, όπου θα καταγράφονται οι ανάγκες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε πτυχιούχους όλων των ειδικοτήτων για την στελέχωση όλων των Υπηρεσιών του Σώματος με την άμεση συνδρομή της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 18:39 | ΝΙΚΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
  α)ότι από την κατάταξή του και μετά κανένας Πυροσβεστικός Υπάλληλος δεν έχει υποβληθεί σε ιατρικό έλεγχο.
  β)ότι για να κριθεί η σωματική ικανότητα ενός υπαλλήλου είτε θα το ζητήσει ο ίδιος ή θα παραπεμθεί από τον κ. Αρχηγό κυρίως μετά από Ε.Δ.Ε..
  γ)ότι υπάρχουν υπάλληλοι που κρίβουν παθήσεις αλλά και εξαρτήσεις για πολλούς ιδιαίτερους λόγους.
  δ) ότι αυξάνονται τα όρια ηλικίας και σε κατώτερους βαθμούς που επιχειρούν στο πεδίο.

  Πρέπει όλοι οι Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι,να υποχρεούνται με προγραμματισμό σε περιοδική ανα 2ετία-3ετία ιατρική επανεξέταση εντός του 251ΓΝΑ από την υγειονομική επιτροπή όπως συμβαίνει και στις ένοπλες δυνάμεις.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 14:33 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Α) Να προβλεφθεί για τα τέκνα των πολύτεκνων οικογενειών ειδική ποσόστωση για την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας όπως ισχύει και για την εισαγωγή στα αντίστοιχα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας.

  Β) Η εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (μιας και σε αυτές υπάρχει μεγαλύτερη βαρύτητα σε μαθήματα όπως η χημεία και η φυσική αλλά και συνεργασία με πολυτεχνικές ή άλλες σχολές των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών) να γίνεται αποκλειστικά από το 2ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες) όπως γίνεται για την Σ.Σ.Ευελπίδων, την Σ.Ικάρων την Σ.Ν.Δοκίμων και τις αντίστοιχες σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων δυνάμεων.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 11:43 | ΚΩΣΤΑΣ Κ.

  Η προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 4 καταρχάς θέτει εν αμφιβόλω το κύρος των γνωματεύσεων της Υγειονομικής Επιτροπής του Πυροσβεστικού Σώματος, δεδομένου άλλωστε ότι δεν υφίσταται αντίστοιχη ρύθμιση για τις Υγειονομικές Επιτροπές των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας. Απορίας άξιο είναι άλλωστε ότι στην αιτιολογική έκθεση δεν υφίσταται ουδεμία τεκμηριωμένη προσέγγιση της διακριτικής αυτής μεταχείρισης των υπαλλήλων γραφείου του Π.Σ. οι οποίοι ασφαλώς ουδέποτε επεδίωξαν να νοσήσουν από κάποιο νόσημα το οποίο τους έθεσε στη συγκεκριμένη αναγκαστική υπηρεσιακή κατάσταση (υπηρεσία γραφείου). Προς τι λοιπόν η συγκεκριμένη διάταξη; Σε τι αποσκοπεί; Σίγουρα όχι στην «ομαλή και απρόσκοπτη μετάβαση στις νέες ρυθμίσεις» που γενικόλογα και ατεκμηρίωτα αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση. Εν ολίγοις, με την εν λόγω ρύθμιση κλονίζεται το κύρος της Υγειονομικής Επιτροπής του Π.Σ. με όποιες συνέπειες φέρει τούτο για το επιστημονικό προσωπικό που απασχολείται σε αυτή και στην υγειονομική υπηρεσία του Σώματος ευρύτερα καθώς και προκαλεί εύλογη ανασφάλεια (ηθική και ψυχολογική) στο προσωπικό που έχει τεθεί στο αναγκαστικό καθεστώς της υπηρεσίας γραφείου. Σε κάθε περίπτωση δε, η μεταφορά ευαίσθητων ιατρικών δεδομένων από μία δημόσια αρχή σε μία άλλη, εγείρει σημαντικά ζητήματα νομιμότητας ως προς την κατοχή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, για το οποίο θα έπρεπε να έχει εξασφαλιστεί εξαρχής η σύμφωνη γνώμη της Ανεξάρτητης Αρχής Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 23:45 | Μ.Π

  Παρατηρήσεις επί της παραγράφου 4 του άρθρου 181 σχετικά με υπαλλήλους που έχουν τεθεί σε υπηρεσία γραφείου.
  -Οι γιατροί των εκάστοτε Α.Υ.Ε του Π.Σ δεν νομίζω να έχουν θέσει κάποιον υπάλληλο σε υπηρεσία γραφείου χωρίς να πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις ή να είναι τόσο αφελείς ώστε να τις αγνοήσουν και να τρέχουν μετά στα δικαστήρια σε περίπτωση επιβάρυνσης της υγείας του υπαλλήλου. Άλλωστε είναι Επιτροπή και όχι μόνο ένας γιατρός. Οι γιατροί των ενόπλων δυνάμεων είναι καλύτεροι δηλαδή ή θα λειτουργήσουν καθ’ υπόδειξη άνωθεν ; Σε περίπτωση υποτροπής ή μεταγενέστερης βλάβης υπαλλήλου που τυχόν επανέλθει , θα αναλάβουν απρόσκοπτα την ευθύνη της απόφασής τους απέναντι στην Υπηρεσία του υπαλλήλου (Ε.Δ.Ε.) καθώς και στους δικηγόρους του; Θεωρώ ότι η παράγραφος αυτή υποτιμά γενικά όλους τους γιατρούς. Λόγω της μετεγκατάστασης της υγειονομικής υπηρεσίας του Π.Σ στο 251 Γ.Ν.Α. και κοινής παροχής ιατρικών υπηρεσιών προτείνεται ή σύνθεση κοινής επιτροπής και εφαρμογή των αλλαγών από την ψήφιση του νόμου και μετά σε ένα ξεκάθαρο για όλους πλαίσιο.
  – Κάποιος υπάλληλος με δυσίατο νόσημα μπορεί πράγματι να έχει ιαθεί και να επιθυμεί να επιστρέψει στην ενεργό υπηρεσία κάτι που με την ισχύουσα νομοθεσία δεν δύναται να πράξει. Προτείνεται , να παρέχεται η δυνατότητα αίτησης του υπαλλήλου να αξιολογηθεί από την όποια επιτροπή , για να εξεταστεί ή δυνατότητα αυτή. Αν είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα παραμονής στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου , να αποκλείεται ρητά η επάνοδος του.
  -Διακρίνεται μεγάλη εμπάθεια ορισμένων «συναδέλφων» , κατά των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε υπηρεσία γραφείου. Αφενός είναι ντροπή να θίγονται θέματα που άπτονται της υγείας και αφετέρου κανείς πλέον δεν επιθυμεί να υπηρετεί σε γραφείο ελέω του 24ώρου. Στην περίπτωση δε των Αξιωματικών, οι εκτελούντες υπηρεσία γραφείου, υπολείπονται των προαγωγών και της άσκησης διοίκησης, άρα η όποια εμπάθεια εναντίον τους κρύβει ίσως κακία. Η εν λόγω παράγραφος συντηρεί ένα κλίμα διαμάχης , με αποτέλεσμα όχι μόνον να μην υπάρξει ομαλή και απρόσκοπτη μετάβαση στις νέες ρυθμίσεις , αλλά να υπάρξουν σε κάθε ευκαιρία , αλληλοκαταγγελίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 22:44 | Απόστολος

  Άρθρο 181
  10. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του π.δ. 127/2016 (Α΄ 226) τροποποιείται ως εξής:
  Στα πτυχία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τις κατατακτήριες να προστεθεί και ο τίτλος του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, όπως προϋπήρχε το προηγούμενο διάστημα.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 22:57 | Θεόδωρος Τ.

  Το άρθρο για τους υπαλλήλους υπηρεσίας γραφείου θίγει την αξιοπιστία των εκάστοτε υγειονομικών επιτροπών Π.Σ. Ας ελεγχθούν αυτές αν υπάρχουν μεμπτά σημεία. Οι υπάλληλοι δεν είναι αντικείμενα να αντιμετωπίζονται κατά τρόπο που κάθε ένας επιθυμεί. Ο ιατρικός επανέλεγχος γιατί να μην αφορά το σύνολο των υπαλλήλων του Π.Σ ή και του υπουργείου γενικότερα , δεδομένου πως με την πάροδο του χρόνου αλλάζει και η σωματική κατάσταση και απόδοση?

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 22:11 | Π.Κ.

  Άρθρο 181 παράγραφος 6.
  Να συσταθούν ανακριτικά γραφεία σε όλες τις διοικήσεις νομών ώστε να υπάρχουν υπάλληλοι που ασχολούνται μόνο με το ανακριτικό έργο, προκειμένου αυτό να εκτελείται σωστά (τη συλλογή πληροφοριών για εγκλήματα εμπρησμού, τη σύλληψη των υπαιτίων, τη διενέργεια όλων των προανακριτικών πράξεων που προβλέπονται από την ποινική δικονομία και την παραπομπή των κατηγορουμένων στον Εισαγγελέα ) αφιερώνοντας όσο χρόνο χρειάζεται απρόσκοπτα.
  Είναι δύσκολη η άσκηση παράλληλων καθηκόντων (αξιωματικού υπηρεσίας – ανακριτικού υπαλλήλου). Μετά από ένα δύσκολο συμβάν χρειάζεται να έχει καθαρό μυαλό αυτός που θα ασχοληθεί με το ανακριτικό έργο.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 13:31 | Βασίλης Γράψας

  Στην Παρ. 10 Προτείνεται να αφαιρεθούν οι ειδικότητες, καθότι οι ανάγκες της Υπηρεσίας είναι μεταβαλλόμενες.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 12:50 | Μ.Β.

  Να γίνει ΠΡΟΣΘΗΚΗ των παρακάτω άρθρων, τα οποία υπήρχαν στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
  ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, της υπ. αριθμ. 31135 οικ. Φ.109.1/25 Ιουλίου 2006 (Β 975) Απόφασης Υ.Δ.Τ. και καταργήθηκαν με την υπ΄αρίθ. 18386/Φ.109.1/15-4-2014 (Β 942) Απόφαση Υ.Δ.Τ. και Προ.Πο.
  και συμβάλλουν στην ομαλή διεξαγωγή της Υπηρεσίας και στην άμεση ανταπόκριση του στελεχιακού δυναμικού του ΑΠΣ.

  Εκτέλεση μάχιμης υπηρεσίας
  Το πυροσβεστικό προσωπικό του Αρχηγείου, πέραν των καθηκόντων του σε αυτό, εκτελεί και μάχιμη υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 4 του π.δ. 210/1992 (Α΄ 99), καθώς και άλλα επιχειρησιακά καθήκοντα που προβλέπονται από Αποφάσεις του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και σχετικές διαταγές του Αρχηγείου.

  Επιφυλακή ετοιμότητας προσωπικού
  1. Το πυροσβεστικό προσωπικό που υπηρετεί στο Αρχηγείο, στις υπαγόμενες σε αυτό Κεντρικές Υπηρεσίες καθώς και στο Ταμείο Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.) , μπορεί να τίθεται σε επιφυλακή ετοιμότητας, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ή μόνον κατά την αντιπυρική περίοδο, με έγκριση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, ύστερα από πρόταση του Προϊσταμένου Επιτελείου του Αρχηγείου, και να καλείται στην Υπηρεσία προκειμένου να αντιμετωπίζονται σοβαρά συμβάντα.
  2. Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνεται στις προβλεπόμενες από την παρ. 3 του άρθρου 22 του π.δ. 210/1992 (Α΄ 99) εσωτερικές υπηρεσίες και χορηγείται στους οριζόμενους σε αυτή, ανάλογος χρόνος ανάπαυσης, όταν καλείται για τη συμμετοχή του σε πυροσβεστική επιχείρηση.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 12:45 | ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π.Σ.

  Οι Υγειονομικοί Αξιωματικοί του Π.Σ. λόγω της μακρόχρονης εμπειρίας και γνώσης των ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας και Υγειονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι άντρες και οι γυναίκες του Π.Σ. οι οποίοι κρίνονται σύμφωνα με το Π.Δ. 11/ 2014 στο οποίο σύμφωνα με το άρθρο 4 για νοσήματα παθήσεις ή βλάβες που δεν αναφέρονται στους ειδικούς πίνακες του Π.Δ. αποφαίνεται κατά την κρίσης της η αρμόδια Α.Υ.Ε. Π.Σ. Προτείνεται η κρίση σωματικής ικανότητας να γίνεται αποκλειστικά από την Α.Υ.Ε. του Π.Σ.
  Όσοι υπάλληλοι έχουν τεθεί και θα τεθούν σε κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου να επανακρίνονται ανά διετία για κρίση Σωματικής Ικανότητας ώστε να επαναπροσδιορίζεται η Υπηρεσιακή τους κατάσταση.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 11:28 | Β.Μ.

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 4.
  «Οι Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι που έχουν τεθεί στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου, εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, υποχρεούνται σε επανεξέταση από την αναθεωρητική υγειονομική επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων».

  Το Π.Σ. διαθέτει τη δική του Υγειονομική Υπηρεσία, η οποία πρόσφατα μεταστεγάσθηκε στις εγκαταστάσεις του 251 ΓΝΑ, και διαθέτει την κατάλληλη υποδομή και τις αντίστοιχες Επιτροπές, ικανές να αποφανθούν εκ νέου για τη κατάσταση υγείας των υπαλλήλων.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 11:44 | Ελευθερία Τσιλογιάννη

  Να γίνει ΠΡΟΣΘΗΚΗ των παρακάτω άρθρων, τα οποία υπήρχαν στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
  ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, της υπ. αριθμ. 31135 οικ. Φ.109.1/25 Ιουλίου 2006 (Β 975) Απόφασης Υ.Δ.Τ. και καταργήθηκαν με την υπ΄αρίθ. 18386/Φ.109.1/15-4-2014 (Β 942) Απόφαση Υ.Δ.Τ. και Προ.Πο.

  Εκτέλεση μάχιμης υπηρεσίας
  Το πυροσβεστικό προσωπικό του Αρχηγείου, πέραν των καθηκόντων του σε αυτό, εκτελεί και μάχιμη υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 4 του π.δ. 210/1992 (Α΄ 99), καθώς και άλλα επιχειρησιακά καθήκοντα που προβλέπονται από Αποφάσεις του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και σχετικές διαταγές του Αρχηγείου.

  Επιφυλακή ετοιμότητας προσωπικού
  1. Το πυροσβεστικό προσωπικό που υπηρετεί στο Αρχηγείο, στις υπαγόμενες σε αυτό Κεντρικές Υπηρεσίες καθώς και στο Ταμείο Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.), μπορεί να τίθεται σε επιφυλακή ετοιμότητας, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ή μόνον κατά την αντιπυρική περίοδο, με έγκριση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, ύστερα από πρόταση του Προϊσταμένου Επιτελείου του Αρχηγείου, και να καλείται στην Υπηρεσία προκειμένου να αντιμετωπίζονται σοβαρά συμβάντα.
  2. Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνεται στις προβλεπόμενες από την παρ. 3 του άρθρου 22 του π.δ. 210/1992 (Α΄ 99) εσωτερικές υπηρεσίες και χορηγείται στους οριζόμενους σε αυτή, ανάλογος χρόνος ανάπαυσης, όταν καλείται για τη συμμετοχή του σε πυροσβεστική επιχείρηση.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 09:54 | Ελευθερία Τσιλογιάννη

  Άρθρο 181 παρ.4.
  «Οι Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι που έχουν τεθεί στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου, εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, υποχρεούνται σε επανεξέταση από την αναθεωρητική υγειονομική επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων».

  Το Π.Σ. διαθέτει Υγειονομική Υπηρεσία, η οποία πρόσφατα μεταστεγάσθηκε στις εγκαταστάσεις του 251 ΓΝΑ, με αντίστοιχες Επιτροπές και θεωρώ πως δεν χρειάζεται η παραπομπή εκ νέου σε επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων.

  Τόσο στο εν λόγω άρθρο όσο και στο άρθρο 137 παρ. 3 εδάφιο 2, διακρίνεται έντονη «αμφισβήτηση» στην Υγειονομική Υπηρεσία του Π.Σ. και ταυτόχρονα μια «τιμωρητική» στάση απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι για λόγους υγείας, και σύμφωνα με Απόφαση της Αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, αναγκάστηκαν να τεθούν σε κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου….

  Με την προτεινόμενη ρύθμιση θεωρώ ότι «αμφισβητείται» τις Αποφάσεις της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος, και ταυτόχρονα «ταλαιπωρείται» το προσωπικό, καθώς ζητείται από υπαλλήλους που έχουν τεθεί σε Κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, να υποβληθούν εκ νέου σε επανεξέταση από Επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων…. Γιατί γίνεται αυτό…????

  Και αν σύμφωνα με το άρθρο 137 παρ. 3 εδάφιο 2, έχουν την «τύχη» να γιατρευτούν, αυτόματα «τιμωρούνται» και ο χρόνος που διανύθηκε όσο ήταν σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου στον κατεχόμενο βαθμό, ΔΕΝ προσμετράται……
  Και ερωτώ: ΓΙΑΤΙ….?????

  Γιατί «αμφισβητούνται» οι Αποφάσεις των Επιτροπών της ΥΓ.Υ.Π.Σ..???
  Γιατί «τιμωρούνται» οι υπάλληλοι που τυχόν θεραπευτούν …??? Δεν εκτελούσαν τα καθήκοντα που προβλέπονταν στον Βαθμό τους και τους επέτρεπε η κατάσταση της υγείας τους…..???

  Που ακριβώς «στοχεύουν» αυτές οι προτεινόμενες ρυθμίσεις….???? Διότι, σύμφωνα με την αντίστοιχη αιτιολόγηση στην Αιτιολογική Έκθεση του εν λόγω νομοσχεδίου, «{Στα άρθρα 181 και 182 προβλέπονται μεταβατικές, τελικές και καταργούμενες διατάξεις, οι οποίες έχουν ως στόχο την ομαλή και απρόσκοπτη μετάβαση στις νέες ρυθμίσεις.»}…….
  Ποια ακριβώς είναι η ομαλή και απρόσκοπτη μετάβαση σε αυτήν την περίπτωση…..????

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 20:54 | Κώστας

  Πρέπει να δημιουργηθούν Ανακριτικά γραφεία στις ΔΙ.ΠΥ.Ν. κι όχι μόνο όπως είναι σήμερα Αθήνα, θεσ/κη. Η λειτουργία τους θα βοηθούσε σημαντικά στο Ανακριτικό έργο. Επίσης η συνεχής απασχόληση του προσωπικού στα ανακριτικά καθήκοντα και η εμπειρία που θα αποκτούσαν αυτοί θα είχε καλύτερα αποτελέσματα στο συγκεκριμένο αντικείμενο.
  Το ανακριτικό έργο είναι σημαντικό έργο και πρέπει αυτός που ασχολείται μ’αυτό να είναι εξ’ολοκλήρου δοσμένος σε αυτό κι όχι ταυτόχρονα να είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό και την κατάσβεση πυρκαγιών διότι έτσι χάνεται χρόνος από τη συγκέντρωση στοιχείων σε συμβάντα.

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 14:17 | Χαράλαμπος Π.Τ.

  Η αναιτιολόγητη διατύπωση της παρ.4 του Άρθρου 181 «Οι Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι που έχουν τεθεί στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου, εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, υποχρεούνται σε επανεξέταση από την αναθεωρητική υγειονομική επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων», προσβάλλει την προσωπικότητα και αξιοπρέπεια των υπαλλήλων που εκτελούν Υπηρεσία Γραφείου, αφήνοντας περιθώρια για την κατά το δοκούν ερμηνεία της πρόθεσης της διάταξης αυτής. Η πρώτη ερμηνεία δημιουργεί την αίσθηση της ύπαρξης παρατυπιών που με την επανεξέταση θα αποκαλυφθούν, με αποτέλεσμα υπάλληλοι που έχουν τεθεί σε Υπηρεσία Γραφείου να στοχοποιούνται και να γίνονται αποδέκτες καλοπροαίρετων ή κακοπροαίρετων σχολίων. Η θέση σε Υπηρεσία Γραφείου (επιθυμητή ή μη) έγινε με Απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής Π.Σ. με αυτοπρόσωπη παρουσία , αφού προσκομίστηκε ότι δικαιολογητικό απαιτήθηκε και η οποία φέρει την ευθύνη της Απόφασής της. Η οριζόντια αντιμετώπιση της διάταξης προσδίδει μεν ισονομία, ωστόσο προτείνω την επαναδιατύπωση της , με τρόπο που να προσδιορίζει τον επιδιωκόμενο επί του παρόντος αλλά και μελλοντικό (για όσους υπαλλήλους εφεξής τεθούν σε υπηρεσία γραφείου) αντικειμενικό στόχο , αποκλείοντας έτσι την κατά βούληση ερμηνεία και επαπειλούμενο διασυρμό των υπαλλήλων από το υπηρεσιακό και κατ’ επέκταση ευρύτερο περιβάλλον της τοπικής κοινωνίας.

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 09:31 | Ελευθερία

  Άρθρο 181 παρ.4.
  «Οι Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι που έχουν τεθεί στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου, εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, υποχρεούνται σε επανεξέταση από την αναθεωρητική υγειονομική επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων».
  Το ΠΣ διαθέτει υγειονομική υπηρεσία με αντίστοιχες επιτροπές και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται η παραπομπή εκ νέου σε επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων.

 • 6 Ιανουαρίου 2020, 22:31 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ

  Δημιουργία αυτοτελών Ανακριτικών γραφείων στις ΔΙ.Π.Υ.Ν. πλήρως επανδρωμένων με Υπαλλήλους χωρίς άλλα παράλληλα καθήκοντα και με αρμοδιότητα (σε σοβαρά συμβάντα) σε Υπηρεσίες δικαιοδοσίας της. Δε μπορεί να συνεχιστεί αυτό που ισχύει σήμερα, δηλ. τα ανακριτικά καθήκοντα να εκτελούνται από Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους που είναι ορισμένοι ταυτόχρονα σε Υπηρεσία Πυρκαγιάς. Δε μπορεί ο Πυροσβεστικός Υπάλληλος που θα πάει να σβήσει τη φωτιά να κάνει παράλληλα και το ανακριτικό έργο. Είναι σε απόγνωση γιατί βρίσκεται σε δίλημμα, να σβήσει τη φωτιά ή να τρέξει για το δράστη και τον σχηματισμό του φακέλου της δικογραφίας , γιατί και τα δύο ταυτόχρονα δεν μπορεί να τα κάνει. Ακροβατεί στα όρια της νομιμότητας με κίνδυνο να εκτεθεί ο ίδιος και η υπηρεσία. Ακόμα και την ώρα που δεν είναι στον τόπο του συμβάντος αλλά στην υπηρεσία, τα παράλληλα καθήκοντα του ανακριτικού υπαλλήλου και αυτού της Υπηρεσίας πυρκαγιάς τον φέρνουν σε δύσκολη θέση. Παίρνει κατάθεση για το σχηματισμό φακέλου Δικο-γραφίας και ταυτόχρονα χτυπάει το κουδούνι πυρκαγιάς. Τι να κάνει; Να συνεχίσει την κατάθεση ή να πάει να σβήσει τη φωτιά; Γιατί και τα δύο ταυτόχρονα δεν μπορεί να τα κάνει. Οποιοδήποτε κι από τα δύο να επιλέξει εις βάρος του άλλου είναι πειθαρχικά και ποινικά κολάσιμο. Κι όπως λέει κι ο σοφός λαός «Ή παπάς-παπάς ή ζευγάς-ζευγάς».

 • 5 Ιανουαρίου 2020, 13:03 | Λ.Π

  Άρθρο 181 παρ.4.
  «Οι Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι που έχουν τεθεί στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου, εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, υποχρεούνται σε επανεξέταση από την αναθεωρητική υγειονομική επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων».
  Θεωρώ θα πρέπει να αντικατασταθεί και να έχει ισχύ από την ψήφιση του Νόμου και μετά και με την έννοια η Επιτροπή του Στρατού να επικυρώνει την απόφαση της Επιτροπής του Π.Σ. για όποιον υπάλληλο εφεξής τίθεται σε Υπηρεσία γραφείου.
  Τώρα θα προκαλέσει προβλήματα .Ενδεικτικά:
  -Απαξιώνει ή και μέμφεται την Υγειονομική Επιτροπή του Π.Σ. για τις Αποφάσεις της.
  Ποιες θα είναι η κυρώσεις για την εκάστοτε Επιτροπή που αποφάσισε;

  -Υποχρεώνεται ο υπάλληλος να υποστεί εκ νέου μια δυσάρεστη διαδικασία από Επιτροπή που κρίνει διαφορετικής φύσης επάγγελμα ,αγνοώντας τις ιδιαιτερότητες του πυροσβεστικού επαγγέλματος.
  -Αν ένας Αξιωματικός τέθηκε σε Υπηρεσία Γραφείου από Υποπυραγός και τώρα είναι Πύραρχος που είναι και ο καταληκτικός βαθμός και επανέλθει στην μάχιμο υπηρεσία θα μπορεί να φύγει Στρατηγός; Από υφιστάμενος του Διοικητή ξαφνικά θα γίνει Προϊστάμενος του;
  -Υπάλληλος που είναι Υ.Γ. 28 χρόνια πως είναι δυνατό να επανέλθει μάχιμο
  -Υπάλληλος που είναι Υ.Γ. 2 χρόνια αν επανέλθει αδικείται έναντι των παλιών Υ.Γ δεδομένου ότι κρίθηκε από διαφορετική επιτροπή με διαφορετικά υπηρεσιακά δεδομένα
  -Το κυριότερο θα υπάρξουν νομικές κινήσεις κατά επιτροπών και παντός υπευθύνου για την ΔΙΑΠΟΜΠΕΥΣΗ που θα υποστεί κάποιος υπάλληλος που ενδεχομένως επιστρέψει αν κριθεί ότι επήλθε ίαση του. Θα στοχοποιηθεί και θα φαίνεται απέναντι στους συναδέλφους του , στον συγγενικό και κοινωνικό του περίγυρο, ως παράτυπος που τον ανακάλυψαν με ότι αυτό συνεπάγεται για τον ίδιο και την οικογένεια του.
  Ήδη σε Υπηρεσίες υπάρχει χλευασμός υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε Υ.Γ. και προσδοκάται ή επάνοδος τους στη μάχιμο προς τέρψη της κοινής γνώμης.

 • 2 Ιανουαρίου 2020, 23:38 | Παναγιώτης Ν.

  Άρθρο 181 παρ.1 α&β
  – Ανεξάρτητα από τις ΠΕ.Π.Υ.Δ. και ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θα πρέπει όλα τ’ανακριτικά γραφεία (και ιδίως σε περιοχές που παρουσιάζουν αυξημένο αριθμό συμβάντων στατιστικά ή επικινδυνότητα και χαρακτηριστικά επαναλαμβανόμενων εμπρησμών) να γίνουν ανεξάρτητα. Δε μπορεί να υποστελεχώνονται και να λειτουργούν διεκπεραιωτικά κ όχι διερευνητικά.
  -Στις περισσότερες Υπηρεσίες της επαρχίας τα 2 άτομα που τα στελεχώνουν (ή ακόμη κ το 1) λαμβάνουν μέρος σε κατασβέσεις πυρκαγιών (ορίζονται ως τομεάρχες εάν είναι Αξιωματικοί ή σε άλλα καθήκοντα ως Υπαξιωματικοί), έχουν παράλληλα κ άλλα καθήκοντα (στελέχωση κ άλλων γραφείων), με αποτέλεσμα να μην ακολουθείται ούτε καν η Κείμενη Νομοθεσία ακόμη και σε απλές ανακριτικές πράξεις κ πολλές φορές να κινδυνεύουν οι προς διερεύνηση υποθέσεις με ακύρωση της νομιμότητας ή την απαλοιφή κρίσιμων στοιχείων που χάνονται, αποκρύπτονται ή δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν.
  -Αποτελεσματικά εδώ λειτουργεί η πολιτική περιβολή που θα φέρουν οι ανακριτικοί υπάλληλοι καθώς και σε ιδιαίτερες περιπτώσεις η εξέταση του φέροντος οπλισμού από κάποιους, μετά από την ανάλογη εκπαίδευση.
  -Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ανεξάρτητο ανακριτικό γραφείο, τουλάχιστον θα πρέπει όλοι οι ανακριτικοί υπάλληλοι του Σώματος, να χρεώνονται δικογραφίες όπως ακριβώς γίνεται και στην ΕΛΑΣ.
  -Επίσης ένα ευαίσθητο θέμα είναι αυτό της εχεμύθειας που θα πρέπει να μην καταστρατηγείται και να υπάρχει ορκοδωσία των υπαλλήλων που ορίζονται στα εν λόγω γραφεία, όχι μόνο για τις υπό διερεύνηση υποθέσεις αλλά και περί του νόμου των προσωπικών δεδομένων. Εδώ θα πρέπει να υπάρξει κανονισμός για την αμφίδρομη επικοινωνία των ανακριτικών με την Δ.Α.Ε.Ε (που έχει κλιμάκια που έχουν διερευνήσει επικίνδυνες περιοχές και έχει χειριστεί δικογραφιες που ακόμα βρίσκονται έν εξελίξει) και σε κάποιες περιπτώσεις να μην ενημερώνεται ούτε καν η τοπική Υπηρεσία ή ΠΕ.Π.Υ.Δ.-Κ.Α.Ε.Ε για διάφορους λόγους.
  -Σοβαρά θα πρέπει να εξετάζεται το αίτημα υπαλλήλων που υπηρετούν αρκετά χρόνια σε ανακριτικά γραφεία, ν’αλλάζουν καθήκοντα μετά από κάποιο χρονικό διάστημα διότι δημιουργείται κατεστημένο όσον αφορά την εντοπιότητα τους και την ίδια την κοινωνια στην αντιμετώπισή τους, από άτομα του κοινού ποινικού δικαίου και δημιουργίας καταστάσεων τόσο για τους ίδιους όσο και για τις οικογένειες τους (Συνήθως οι Υπηρεσίες δεν αλλάζουν το προσωπικό όχι μόνο διότι δεν θέλουν ν’ορίσουν άλλους υπαλλήλους με την δικαιολογία ότι δεν ξέρουν, αλλά και γιατί δεν θέλουν να χάσουν προσωπικό από εξόδους πυρκαγιάς).
  -Κατόπιν όλων των παραπάνω θα πρέπει να θεσμοθετηθεί τουλάχιστον επαρκής αριθμός ανακριτικών υπαλλήλων σε κάθε γραφείο ώστε να υπάρχει συνέχεια στο αρχείο, ενημέρωση αυτού και συνέπεια στο ανακριτικό έργο.