Άρθρο 67 – Διαγραφή Εθελοντικών Οργανώσεων από το Μ.Ε.Ο.Π.Π.

Οι Εθελοντικές Οργανώσεις διαγράφονται από το Μ.Ε.Ο.Π.Π. με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για τους παρακάτω λόγους:
α. Υπαίτια, μη έγκαιρη ή αναποτελεσματική ανταπόκριση της Εθελοντικής Οργάνωσης σε κλήση για κινητοποίηση ή δυστοκία στη συνεργασία της με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ή τους εμπλεκόμενους επιχειρησιακούς Φορείς.
β. Αυθαίρετη απουσία ή πλημμελής ή ανάρμοστη εκτέλεση καθηκόντων των μελών Εθελοντικής Οργάνωσης.
γ. Αυθαίρετη ανάληψη εθνικής ή υπερεθνικής επιχειρησιακής δράσης, εκτός επιχειρησιακού σχεδιασμού, εντολών και κινητοποίησης των δομών της Γ.Γ.Π.Π.
δ. Άσκηση ή κεκαλυμμένη επιδίωξη άσκησης κερδοσκοπικής δραστηριότητας της Εθελοντικής Οργάνωσης.
ε. Αδράνεια κινητοποίησης της Εθελοντικής Οργάνωσης για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τη διετία.
στ. Μη τήρηση κανόνων ασφαλείας από τα μέλη τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
ζ. Δήλωση ανακριβών ή ψευδών ή ανυπόστατων στοιχείων στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας των Οργανώσεων και των μελών τους για τα μέλη και τις Οργανώσεις.
η. Οποιαδήποτε πεπερασμένη παράβαση των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 15:50 | WWF Ελλάς

  Δεν αναφέρεται ποιος φορέας εισηγείται την διαγραφή μιας εθελοντικής ομάδας και με ποια διαδικασία πραγματοποιείται η διαδικασία της εισήγησης. Δεν συνδέεται με την διαδικασία αξιολόγησης του άρθρου 63.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 10:34 | ΕΟΠΥΔ

  Σε ότι αφορά το εδάφιο α’, προτείνεται η προσθήκη της φράσης : «σε χρονικό διάστημα δύο ( 2 ) ετών»
  Σε ότι αφορά το εδάφιο β’ , προτείνεται η προσθήκη της φράσης : «επανειλημμένη» και «σε χρονικό διάστημα ενός ( 1 ) έτους»

  ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ
  ΑΜ ΓΓΠΠ 8/2015
  ΕΔΡΑ: ΘΕΡΙΑΝΟ ΠΑΤΡΩΝ
  ΝΟΜΟΣ: ΑΧΑΙΑΣ

 • Σχετικά με την παρ.(στ), θα υπάρξει ειδικός κανονισμός ασφαλείας που θα διδαχτεί στην ακαδημία ή θα ισχύει ο κανονισμός ασφαλείας της κάθε εθελοντικής οργάνωσης;
  Κάτι ανάλογο με αυτό το άρθρο προϋπήρχε και από την συγχωρεμένη Όλγα Κακαλιάντου αλλά ποτέ δεν εφαρμόσθηκε έως σήμερα!!
  Η δύναμη της ψήφου και εδώ …όπως φαίνεται!!!
  Συμφωνούμε με το σχόλιο του Δημητρίου SV2GWY που τοποθετήθηκε στις 3 Ιανουρίου και λέει τα εξής: «Προσπαθείστε να εφαρμόσετε το άρθρο ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ από το 2010.Στα χρόνια της Οικονομικής Κρίσης φάνηκαν ποιες Εθελοντικές Οργανώσεις ήταν πραγματικά Εθελοντικές …. και Οργανώσεις !Μία ώρα νωρίτερα να ξακαθαρίσει το Μητρώο από τις «Οργανώσεις Σφραγίδα».Συμβουλευτείτε την ΠΥ και τις κατά τόπους Περιφέρειες.»

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 22:05 | Δίκτυο Εθελοντικών Ομάδων Υμηττού

  Τα αναφερόμενα στην περίπτωση α) να ισχύουν μόνο σε περίπτωση δηλωμένης διαθεσιμότητας της εθελοντικής ομάδας.

  Οι παρατηρήσεις αυτές στο Νομοσχέδιο «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της ΓΓΠΠ, Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις» συμφωνήθηκαν ομόφωνα μετά από διεξοδική συζήτηση από τις ακόλουθες Εθελοντικές Οργανώσεις, μέλη του Δικτύου Εθελοντικών Ομάδων Υμηττού:

  Δασοπροστασία Παπάγου Χολαργού
  Εθελοντική Δασοπροστασία Δήμου Καισαριανής
  Κέντρο Προστασίας Δασων και Φυσικού Περιβάλλοντος Βύρωνα
  Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρόσβεσης Ηλιούπολης
  Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρασφάλειας Βάρης

 • Τα στοιχεία α. και β. είναι εξαιρετικά προσβλητικά προς τον κόπο και την προσωπικότητα των εθελοντών αλλά και την ίδια τη φύση της εθελοντικής ιδιότητας. Η διαθεσιμότητα των εθελοντών σε ένα συμβάν καθορίζεται από ένα σύνολο παραγόντων όπως η υγεία, η εργασία, η οικογένεια, τα οποία πολλές φορές οι εθελοντές θέτουν σε διακινδύνευση για να προσφέρουν. Η «αυθαίρετη απουσία» λοιπόν, είναι τουλάχιστον άστοχη έκφραση. Επίσης, ποιος αποφασίζει αν η προσφορά τους είναι «αναποτελεσματική» ή αν εκτελούν τα καθήκοντά τους «πλημμελώς» και με ποια κριτήρια; Οι εθελοντές δεν είναι υπάλληλοι, δεν υποχρεούνται με σύμβαση να προσφέρουν έργο, δεν αμοίβονται παρά μόνο ηθικά, οπότε οποιοδήποτε καθήκον αναλάβουν, το κάνουν με δική τους θέληση και στο μέτρο των δυνατοτήτων τους. Τα δύο στοιχεία αυτά (α και β) πρέπει να απαλειφθούν οριστικά.
  Επίσης, πρέπει να προβλεφθεί συνολικά διαδικασία με την οποία η ΕΟ θα μπορεί να απαντήσει στις αιτιάσεις, προτού ληφθεί απόφαση διαγραφής.

 • Σε ότι αφορά το εδάφιο α’ , προτείνεται η προσθήκη της φράσης : «σε χρονικό διάστημα δύο ( 2 ) ετών»
  Σε ότι αφορά το εδάφιο β’ , προτείνεται η προσθήκη της φράσης : «επανειλημμένη» και «σε χρονικό διάστημα ενός ( 1 ) έτους»

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 04:08 | Βασίλης Χριστοφοριδης

  Στο προηγούμενο άρθρο για τις ηθικές αμοιβές διαχωρίζεται ο εθελοντής από την ομάδα του.
  Εδώ στο στ. τιμωρείται η ομάδα, αν βρεθεί ένας παρατολμος…

 • 3 Ιανουαρίου 2020, 16:49 | Δημήτριος SV2GWY

  Προσπαθείστε να εφαρμόσετε το άρθρο ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ από το 2010.

  Στα χρόνια της Οικονομικής Κρίσης φάνηκαν ποιες Εθελοντικές Οργανώσεις ήταν πραγματικά Εθελοντικές …. και Οργανώσεις !

  Μία ώρα νωρίτερα να ξακαθαρίσει το Μητρώο από τις «Οργανώσεις Σφραγίδα».

  Συμβουλευτείτε την ΠΥ και τις κατά τόπους Περιφέρειες.