• Ο σκοπός αναφέρεται πολύ γενικά και αφορά στον σκοπό του υγειονομικού ελέγχου, και όχι της διάταξης. Πρέπει να εξειδικευτεί, να αναφερθεί ότι γίνεται για να οριστούν οι εξειδικευμένοι όροι αδειοδότησης και να καταγραφεί το πεδίο εφαρμογής (ποιες επιχειρήσεις συγκεκριμένα – όπως αναφέρονται στους ορισμούς)