• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΟΡΡΕΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΙΑΤΡΟΣ ΕΣΥ ΣΤΟ ΚΑΤ' | 16 Μαΐου 2016, 19:57

    Υπάρχουν περιπτώσεις υπηρετούντων ιατρών στο ΕΣΥ, οι οποίοι κρίθηκαν, διορίστηκαν και υπηρέτησαν σε θέση κλάδου ΕΣΥ και ο διορισμός τους ακυρώθηκε, λόγω τυπικών λαθών και χωρίς να ευθύνονται οι γιατροί. Προς άρση της αδικίας, καθώς δεν ευθύνονται οι ίδιοι, και για την εύρυθμη λειτουργία των Κλινικών-Τμημάτων για την οποία εκκρεμεί η τελική αξιολόγηση των γιατρών, προτείνεται οι ιατροί αυτοί να επαναδιορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας σε προσωποπαγή θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., ομοιόβαθμη με αυτή που έχασαν, έως ότου αποπερατωθεί η διαδικασία της νέας κρίσης. Προσθήκη Στο άρθρο 39 του παρόντος νομοσχεδίου, προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής: « Ιατροί που κρίθηκαν, διορίστηκαν και υπηρέτησαν σε θέση κλάδου ΕΣΥ και ο διορισμός τους ακυρώθηκε με εκτελεστή δικαστική απόφαση, λόγω μη νομιμότητας της προκήρυξης που έλαβε χώρα για την πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης, επαναδιορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας σε προσωποπαγή θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., ομοιόβαθμη με αυτή που έχασαν, η οποία συνιστάται με την παρούσα και αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό, σε σχηματισμό του Ε.Σ.Υ. που ορίζεται με την άνω απόφαση επαναδιορισμού τους, και καταργείται μετά την αποχώρησή τους από την υπηρεσία για οποιονδήποτε λόγο. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται από ενάρξεως ισχύος του παρόντος.».