• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ' | 23 Μαΐου 2016, 09:34

    Στο άρθρο 73 παρ. 1 προβλέπεται η δημιουργία Περιφερειακών Τμημάτων, που εδρεύουν στις αντίστοιχες έδρες των Υγειονομικών Περιφερειών. Κατόπιν επανεκτίμησης της πανελλαδικής αριθμητικής δυναμικής των ενεργών Εργοθεραπευτών καταλήγουμε στο συμπέρασμα, ότι η λειτουργία επτά (7) Περιφερειακών Τμημάτων μάλλον θα επιφέρει πολυδιάσπαση και θα δημιουργήσει μείζονα προβλήματα γραφειοκρατικής, διαχειριστικής και εν γένει οργανωτικής φύσεως. Ως εκ τούτου προτείνουμε τον σταθερό προσδιορισμό τριών (3) Περιφερειακών Τμημάτων με βάση γεωγραφικά κριτήρια. Τα τρία (3) Περιφερειακά Τμήματα (ΠΤ) θα είναι τα εξής : 1ο ΠΤ Στερεάς Ελλάδος, Θεσσαλίας, Νήσων Αιγαίου & Κρήτης (πλην Νομού Αιτωλοακαρνανίας) με έδρα την Αθήνα, 2ο ΠΤ Μακεδονίας & Θράκης με έδρα την Θεσσαλονίκη και 3ο ΠΤ Ηπείρου, Αιτωλοακαρνανίας, Ιονίων Νήσων & Πελοποννήσου με έδρα την Πάτρα. Διαζευκτικώς προτείνουμε την καθιέρωση της κατ’απόλυτη διακριτική ευχέρεια δυνατότητας της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής να ενοποιεί Περιφερειακά Τμήματα, υπό την προϋπόθεση ότι ο ελάχιστος αριθμός αυτών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρία (3). Η πρόταση αυτή απαιτεί σχετική τροποποίηση της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 83 του νομοσχεδίου. Τέλος, με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 73 του νομοσχεδίου παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση προς τον Υπουργό Υγείας για την έκδοση Απόφασης, με σκοπό την ρύθμιση μιας σειράς ζητημάτων που αφορούν την εσωτερική οργάνωση και την λειτουργία του ΠΣΕ και όλων των οργάνων διοίκησης. Επειδή τα θέματα που μνημονεύονται στις παραγράφου 5 και 6 επί της ουσίας αλληλεπικαλύπτονται, προτείνουμε την ενοποίηση των δύο παραγράφων, ώστε να εκδοθεί μιας Υπουργική Απόφαση, που θα ρυθμίζει με ενιαίο τρόπο το σύνολο των ζητημάτων αυτών.