• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΑΘΙΟΥΛΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ' | 23 Μαΐου 2016, 11:42

    παρατήρηση για την παράγραφο 2 "...προς τούτο δύναται να ιδρύει ή να συμμετέχει, με οποιαδήποτε ιδιότητα, και να λειτουργεί Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)'. Σύμφωνα με το νέο νόμο (4093/2013) για τη Δια Βίου Μάθηση, τα ΚΕΚ, ονομάζονται πλέον ''Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο''- (Κε.Δι.Βι.Μ2)και η άδεια χορηγείται με απόφαση του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)