• Σχόλιο του χρήστη 'ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ' | 25 Αυγούστου 2017, 12:06

    Άρθρο 24. Θα πρέπει να διαγραφεί η φράση «έως ότου λειτουργήσει σύστημα κοινό (on line) με τον ΠΙΣ», καθώς και η υποχρέωση κοινοποίηση στον ΠΙΣ των μητρώων ιατρικών εταιρειών και κλινικών. Να οριστεί σαφώς ότι ο κάθε ΙΣ κοινοποιεί το μητρώο και το ειδικό μητρώο στον ΠΙΣ, αλλά όχι τα στοιχεία αυτού. Προτείνεται ακόμη να προστεθεί παράγραφος προκειμένου να οριστεί σαφώς η υποχρέωση κάθε φορέα παροχής ιατρικών υπηρεσιών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα να ελέγχει την εγγραφή του ιατρού στα μητρώα ή στο ειδικό μητρώο του οικείου ΙΣ πριν την πρόσληψη ή την καθοιονδήποτε τρόπο αποδοχή των υπηρεσιών του, έλεγχο στον οποίο οφείλουν όλοι οι παραπάνω φορείς να προβαίνουν εντός του μηνός Μαρτίου εκάστου έτους. Παράλειψή τους δε θα επισύρει τις προβλεπόμενες ποινές από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Προτείνεται η αναδιατύπωση της διάταξης της παρ. 1 ως ακολούθως: «Άρθρο 24 Μητρώα Ιατρικού Συλλόγου - Εγγραφή 1.Ο Ιατρικός Σύλλογος τηρεί: α. μητρώο των μελών αυτού. β. ειδικό μητρώο μελών για τα μέλη που είναι εγγεγραμμένα σε άλλους Ιατρικούς Συλλόγους. γ. μητρώο ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες στην περιφέρειά του, και δ. μητρώο ιδιωτικών κλινικών. Ο Ιατρικός Σύλλογος υποχρεούται να υποβάλει στον ΠΙΣ αντίγραφα των υπό στοιχεία α και β τηρουμένων μητρώων, όχι όμως και των στοιχείων αυτών, με τις επερχόμενες εκάστοτε μεταβολές στο τέλος κάθε εξαμήνου (Ιούνιος-Δεκέμβριος). Η μη εμπρόθεσμη υποβολή των μητρώων και άμεσα των επερχομένων μεταβολών στους τιθέμενους χρόνους θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα του Προέδρου και του Γραμματέα του Ιατρικού Συλλόγου και τιμωρείται πειθαρχικά. Με την εγγραφή στα ειδικά μητρώα κλινικών ή εταιρειών παροχής ιατρικών υπηρεσιών, υπάρχει υποχρέωση καταβολής εισφοράς για κάθε έτος προς τον Ιατρικό Σύλλογο και αναλογικά προς τον Π.Ι.Σ., ανάλογα με τον αριθμό γιατρών που απασχολούν, και που ορίζεται από τον εκάστοτε Ιατρικό Σύλλογο. Οι ιδιωτικές εταιρείες που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες και εγγράφονται στα μητρώα γ. και δ., υποχρεούνται να ελέγχουν την εγγραφή κάθε ιατρού στα μητρώα ή στο ειδικό μητρώο του οικείου ΙΣ πριν την πρόσληψη ή την καθοιονδήποτε τρόπο αποδοχή των υπηρεσιών του, έλεγχο στον οποίο οφείλουν να προβαίνουν εντός του μηνός Μαρτίου εκάστου έτους, υπόκεινται δε σε όλες τις κείμενες διατάξεις της ιατρικής δεοντολογίας και νομοθεσίας, για την ορθή εφαρμογή των οποίων ελέγχονται από τα εκάστοτε προβλεπόμενα ελεγκτικά όργανα της πολιτείας. Την ως άνω υποχρέωση έχουν και οι αντίστοιχοι υγειονομικοί φορείς του δημοσίου τομέα και των ΟΤΑ.» Επιπλέον στην παρ. 4 περ. γ΄ πρέπει να διαγραφεί η λέξη επικυρωμένο και η περ. ι, ενόψει των ισχυουσών διατάξεων, ενώ στην περ. ιβ, θα πρέπει να τεθεί «Δικαίωμα εγγραφής», αντί παραβόλου.