• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΧΤΙΔΗΣ' | 30 Σεπτεμβρίου 2017, 20:42

    Η ένταξη άλλων πλην των ΠΕ και ΤΕ σε ένα όργανο επιμελητηριακού χαρακτήρα μπορεί να γίνεται μόνο με την μορφή προσδιορισμού τους ως "αρωγά μέλη": 2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3252/2004 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από εισήγηση του Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε. και σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Νοσηλευτικής (Ε.Σ.Α.Ν.), στα τακτικά μέλη μπορεί να περιλαμβάνονται και άλλες επαγγελματικές κατηγορίες νοσηλευτριών και νοσηλευτών ως αρωγά μέλη.»