• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΦΑΝΗΣ' | 10 Δεκεμβρίου 2017, 23:39

    Άρθρο 3, γ. Εκπαιδευτικό έργο Αναφέρεται ότι στις περιπτώσεις κρίσης για διευθυντική θέση η βαθμολογία του εκπαιδευτικού έργου διαχωρίζεται σε βαθμολογία 10% για εκπαιδευτική δραστηριότητα ως μετεκπαιδευόμενος/η και βαθμολογία 10% ως εκπαιδευτής (10%). Γιατί δεν ισχύει αυτός ο διαχωρισμός (μετεκπαιδευόμενος και εκπαιδευτής) για τις άλλες βαθμίδες. Στους υποψήφιους Επιμελητές θα αγνοείται τελείως το έργο τους ως εκπαιδευτές; Είναι άδικο. Επίσης, στον πίνακα 3, οι υποψήφιοι επιμελητές χαρακτηρίζονται ως εκπαιδευόμενοι, ενώ στον πίνακα 4 οι υποψήφιοι διευθυντές ως μετεκπαιδευόμενοι. Δεδομένου ότι και οι μεν και οι δε είναι ειδικευμένοι ιατροί θα πρέπει να χαρακτηρίζονται ως μετεκπαιδεύομενοι ή εν πάσει περιπτώσει να επιφυλάσσεται ό ίδιος χαρακτηρισμός και για τους δύο. Πίνακας 1 – προϋπηρεσία: Με ποία λογική τα νοσοκομεία του εξωτερικού έχουν μεγαλύτερο συντελεστή από τα Ελληνικά; Δηλαδή, κάποιος με προϋπηρεσία σε επαρχιακό νοσοκομείο, π.χ. της Αγγλίας, θα πάρει περισσότερα μόρια από κάποιον άλλο με ισόχρονη προϋπηρεσία σε μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας. Αυτό, προφανώς, συνιστά υποτίμηση του έργου των Ελληνικών νοσοκομείων. Πίνακας 2 - Επιστημονικό έργο: Στον πίνακα απουσιάζουν οι ομιλίες σε διεθνή συνέδρια και τα προεδρεία σε στρογγύλες τράπεζες, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δεν κρίνονται άξια αξιολόγησης; Επίσης, πρέπει να διευκρινίζεται αν πρόκειται για ομιλία στο πλαίσιο προφορικής ανακοίνωσης ή αν πρόκειται για ομιλία προσκεκλημένου ομιλητή. Ο σωστός όρος θα έπρεπε να είναι «ομιλίες ως προσκεκλημένος ομιλητής» αντί του πολύ γενικού όρου «ομιλίες». Όλες οι εργασίες και τα όλα τα συνέδρια είναι ίδια; Ένα Case Report έχει την ίδια βαρύτητα με μια κλινική ή εργαστηριακή μελέτη; Επίσης, υπάρχουν ηλεκτρονικά εργαλεία αξιολόγησης των δημοσιευμένων εργασιών, πολύ πιο αξιόπιστα και αντικειμενικά από τον impact factor, που αναφέρεται ως κριτήριο βαθμολόγησης. Πίνακες 3 και 4. Όλες οι μετεκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι ίδιες; Άλλες είναι ημερίδες και άλλες πολυήμερα σεμινάρια. Τότε γιατί υπάρχουν τα CME; Γιατί δεν προτείνεται βαθμολογία με βάση τα CME; Όλες οι μετεκπαιδεύσεις, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό είναι ίδιες; Με ποία λογική, μετεκπαίδευση ενός έτους, π.χ. στο Harvard, παίρνει το πολύ 60 μόρια (υποψήφιοι δ/ντές) ενώ η συμμετοχή σε 16 ημερίδες, σεμινάρια κλπ, παίρνει 40 μόρια; 4. Συνέντευξη: Αναφέρεται: «Με τη δεύτερη ομάδα ερωτήσεων αξιολογείται η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου, όπως αυτή προσδιορίζεται με βάση την ικανότητα αντίληψης του γενικότερου περιβάλλοντος που διαμορφώνει το πλαίσιο της στρατηγικής για το δημόσιο σύστημα υγείας,….». Δημιουργική (;) ασάφεια! Διερωτώμαι πως είναι δυνατόν να καταλάβει κανείς την «εν γένει προσωπικότητα» κάποιου με τέτοιου είδους «προσδιορισμό». Α’ Ομάδα, Πίνακας 1α. Πρόσφατη κλινική εμπειρία με κριτήριο τον χώρο εργασίας: Εδώ τα Ελληνικά νοσοκομεία εξισώνονται με αυτά του εξωτερικού. Πάλι καλά. Α’ Ομάδα, Πίνακας 1β. Κλινική εμπειρία με κριτήριο τις ιατρικές πράξεις: Πως μπορεί κάποιος να αποδείξει το αληθές του αριθμού των ιατρικών πράξεων που έκανε ή των ασθενών που εξέτασε, ειδικά όσον αφορά μη χειρουργικές ειδικότητες. Πρακτικά, επί του παρόντος, δεν υπάρχουν αξιόπιστα, ατομικά ανά γιατρό, στοιχεία σε κανένα νοσοκομείο του ΕΣΥ. Επίσης, δεν διευκρινίζεται ποίες είναι οι νεότερες τεχνικές της Πυρηνικής Ιατρικής. Αν εννοείται το PET/CT, υπάρχει σε μόνο ένα κρατικό νοσοκομείο. Πίνακας 2. Διοικητικές ικανότητες (συνέντευξη υποψηφίων για διευθυντικές θέσεις): Θέσεις ευθύνης που έχετε αναλάβει τα τελευταία 5 χρόνια Αναφέρεται: «καμιά ευθύνη λόγω ιδιωτικού επαγγέλματος = 0 μόρια». Δηλαδή, ο ιδιώτης ιατρός που έχει ένα οργανωμένο και επιτυχημένο ιατρείο δεν έχει θέση ευθύνης! Είναι τελικά ανεύθυνος για το Ιατρείο, στο οποίο μπορεί να βλέπει καθημερινά περισσότερους ασθενείς από ένα γιατρό του ΕΣΥ. Επίσης, αναφέρεται: «Διεύθυνση Ιατρικής υπηρεσίας ή μέλος ΔΣ νοσοκομείου = 20 μόρια». Δηλαδή, εξισώνεται η δουλειά και οι καθημερινές ευθύνες του Δ/ντού Ιατρικής Υπηρεσίας με αυτή ενός συνδικαλιστικού ή ενός διορισμένου από το Υπ Υγείας στελέχους που συμμετέχει σε ένα ΔΣ που συνεδριάζει 1-2 φορές το μήνα.