• Σχόλιο του χρήστη 'Βασίλειος Ραφτόπουλος' | 16 Αυγούστου 2018, 17:52

    Σε όλους τους αντίστοιχους Οργανισμούς περιλαμβάνεται η Διεύθυνση Ποιότητας, Ασφάλειας και Υγειονομικής Διακυβέρνησης της οποίας βασικός σκοπός είναι η Διασφάλιση, Βελτίωση, Πιστοποίηση ή Διαπίστευση των παρεχόμενων υπηρεσιών.Η Διεύθυνση αυτή διασυνδέεται με όλες τις υπόλοιπες και όλες τις δραστηριότητες του Οργανισμού και ασχολείται με (1) τον σχεδιασμό, εποπτεία, ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών σε εθνικό, διεθνές, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για τη διασφάλιση και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και την προαγωγή της ασφάλειας των πασχόντων, (2) την ανάπτυξη και εποπτία εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου για την Διασφάλιση και την Βελτίωση της Ποιότητας της Δημόσιας Υγείας σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς, (3) την ανάπτυξη σχετικών προτύπων και εθνικών δεικτών ποιότητας, (4) της εκπαίδευση των επαγγελματιών σε θέματα ποιότητας και ασφάλειας πασχόντων, (5) λειτουργεί ως εθνικό παρατηρητήριο ποιότητας και κλινικής διακυβέρνησης, (6) συνεργασία με τη διοίκηση για την ανάπτυξη του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης του Οργανισμού με την χρήση εργαλείων του μάνατζμεντ, (7) την διεξαγωγή ερευνών για την ικανοποίηση των εσωτερικών και εξωτερικών πελατών, (8) την πιστοποίηση των υπηρεσιών του Οργανισμού, (9) την διαμόρφωση πολιτικών και διαδικασιών ποιότητας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.