• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνος Δασκάλου' | 20 Αυγούστου 2018, 10:23

    Σημαντική η δημιουργία του Ινστιτούτου καθώς και οι σκοποί που περιγράφονται στο άρθρο του νομοσχεδίου. Θα πρέπει να προστεθεί όμως παράγραφος η οποία να προβλέπει τη λειτουργία περιφερειακών γραφείων του φορέα παράλληλα με τη λειτουργία Ιατρικών Σχολών στην χώρα, με αυτοτελή διοικητική οργάνωση και κεντρική εποπτεία. Στόχος της περιφερειακής λειτουργίας αποκεντρωμένων γραφείων θα πρέπει να είναι η καλύτερη εφαρμογή και διάχυση των αντικειμένων του Ινστιτούτου σε ολόκληρη τη χώρα καθώς και η εποπτεία λειτουργίας Μητρώου Ασθενών σε περιφερειακό επίπεδο, ώστε αυτά να αποτελούν την πρώτη δομή για την εφαρμογή Πληθυσμιακού Μητρώου Νεοπλασιών.