• Σχόλιο του χρήστη 'Αλκιβιαδης Βατοπουλος;' | 6 Σεπτεμβρίου 2018, 09:03

    Χωρίς να διαφωνώ με τήν ουσία του αρθρου προτείνω ορισμένες συμπληρώσεις / αλλαγές ώστε να γίνιε πιό κατανοητό 1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από εισήγηση του Ε.ΣΥ.ΔΥ, καθορίζονται τα συγκεκριμένα θέματα Δημόσιας Υγείας (νοσήματα ή καταστάσεις) για τα οποία απαιτείται η λειτουργία Κέντρων (Εργαστηρίων) Αναφοράς, η σκοπιμότητά τους αναφορικά με κάθε νόσημα, ο αριθμός τους, η γεωγραφική κατανομή τους ανά την επικράτεια, τα καθήκοντα και οι προδιαγραφές λειτουργίας τους σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη λειτουργία τους. 2. Βάσει της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, με Υπουργικές Αποφάσεις δύνανται να αναγνωρίζονται Εργαστήρια των Α.Ε.Ι., εργαστήρια της Ε.Σ.Δ.Υ. , Μονάδες Νοσοκομείων ή άλλων επιστημονικών ή ερευνητικών φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα ως Κέντρα Αναφοράς για συγκεκριμένα θέματα Δημόσιας Υγείας, και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι λιγότερο της 5ετίας, όπως επίσης και να τους ανατίθενται αντίστοιχα ερευνητικά προγράμματα ή μελέτες ή και η παροχή εξειδικευμένων σχετικών υπηρεσιών προς τον Ε.Ο.Δ.Υ. και τις λοιπές Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας. Η χρηματοδότηση λειτουργίας των Κέντρων Αναφοράς διασφαλίζεται μέσω του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, ενώ η διαχείριση από τους ΕΛΚΕ ή τις ανάλογες οικονομικές υπηρεσίες των αντίστοιχων Φορέων (εφόσον υπάρχουν). 3. Τα συγκεκριμένα εργαστήρια ή μονάδες των παραγράφων 1 και 2 θα αναγνωριστούν ως Κέντρα Αναφοράς για τα θέματα δημόσιας υγείας μετά από δημόσια προκήρυξη του Ε.ΣΥ.Δ.Υ, κρίση και εισήγηση από ειδικές 5 μελείς επιτροπές που ορίζει το Ε.ΣΥ.Δ.Υ. για κάθε θέμα. Τα κριτήρια για την αναγνώριση εργαστηρίου ή μονάδας ως Κέντρου Αναφοράς είναι επιστημονικά (εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο, πιστοποιήσεις, στελέχωση, επιστημονικό έργο και δημοσιεύσεις του εργαστηρίου, του υπευθύνου και των στελεχών του κλπ.) και αναφέρονται ρητά στην Έκθεση του Ε.ΣΥ.Δ.Υ που τεκμηριώνει τη σχετική απόφαση Η σχετικές Εκθέσεις του Ε.ΣΥ.Δ.Υ. αναρτώνται στο διαδίκτυο. 4. Έως την έκδοση των αποφάσεων της παρ.1-3 . εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους Εργαστήρια, Τμήματα των Α.Ε.Ι., εργαστήρια της Ε.Σ.Δ.Υ. και Μονάδες Νοσοκομείων ή άλλων φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα που έχουν νομίμως αναγνωριστεί ως Κέντρα Αναφοράς για συγκεκριμένα θέματα Δημόσιας Υγείας ή εργαστήρια και μονάδες που τους έχουν ανατεθεί αντίστοιχα ερευνητικά προγράμματα ή μελέτες ή και παροχή εξειδικευμένων σχετικών υπηρεσιών. 5. Οι επιμέρους όροι και προϋποθέσεις της συνεργασίας του Ε.Ο.Δ.Υ. με τα Κέντρα Αναφοράς, καθώς και ενδεχόμενες επιπλέον δράσεις που θα ζητηθούν όπως ενδεικτικά η εξειδίκευση των ερευνητικών προγραμμάτων, ή μελετών, οι λεπτομέρειες σχετικά με την παροχή εξειδικευμένων ή έκτακτων σχετικών υπηρεσιών που θα ανατίθενται σε καθένα από αυτά ή οι υποχρεώσεις τους για την παροχή επιδημιολογικών δεδομένων προς τον Ε.Ο.Δ.Υ., καθορίζονται με προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Ε.Ο.Δ.Υ. και του Φορέα στον οποίο υπάγονται τα Τμήματα ή οι Μονάδες της παρ. 1 του παρόντος. Τυχόν χρηματοδότηση των επιπλέον έκτακτων υπηρεσιών προς τον Ε.Ο.Δ.Υ. που θα προκύψει από αυτές τις Συμβάσεις θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΕΟΔΥ