• Σχόλιο του χρήστη 'Ευάγγελος Ξυνός' | 6 Σεπτεμβρίου 2018, 15:42

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ Η ανάγκη συστάσεως Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), σε αντικατάσταση του ΚΕΕΛΠΝΟ, το οποίο έχει να επιδείξει σχεδόν αποκλειστικά διαφθορά και τεχνικές βουλιμικής διαπλοκής, είναι αναντίρρητα αδήριτη. Εντούτοις, το παρόν προσχέδιο νόμου του ΕΟΔΥ εμφανίζεται ελλειπέστατο, ασαφές και αποσπασματικό ως προς α) την οργάνωση, β) κατ’ εξοχήν τους σκοπούς, γ) την λειτουργική διασύνδεσή του με τους άλλους ημεδαπούς και αλλοδαπούς-ευρωπαϊκούς οργανισμούς και θεσμούς σχετικούς με την υγεία και δ) την θέσπιση μηχανισμών διαρκούς και ενδελεχούς αξιολογήσεως και ποιοτικού ελέγχου του παρεχομένου έργου. Προτείνεται η επανεπεξεργασία του νομοσχεδίου κατ’ αρχήν με βάση τις ισχύουσες σταθερές του European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), αλλά και με βάση την εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών κρατών, προσαρμοσμένου στην ελληνική πραγματικότητα. Στο νομοσχέδιο πρέπει να αναλύονται όλες οι προαναφερόμενες ελλείψεις λεπτομερώς και με σαφήνεια, χωρίς να επαφίενται στην πλειονότητά τους σε μελλοντικούς εφαρμοστικούς νόμους ή προεδρικές διατάξεις. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΧΟΛΙΑ • Τα πρόσωπα τα οποία θα στελεχώσουν το Δ.Σ. θα πρέπει να είναι επιστήμονες υγείας, κατ’ εξοχήν προερχόμενοι από τις ανθρωπιστικές επιστήμες, αλλά και από Σχολές Δημόσιας Υγείας, ημεδαπής ή/και αλλοδαπής, με επιχειρησιακή ικανότητα και δυνατότητα (δεν γίνεται αντιληπτή η διατύπωση της παραγράφου 1 του άρθρου 03: ... καταξιωμένα και αναγνωρισμένα πρόσωπα του επιστημονικού χώρου του ιδιωτικού τομέα ή της δημόσιας διοίκησης, ιδίως επιστήμονες υγείας). • Ο διορισμός των μελών του Δ.Σ. από τον εκάστοτε Υπουργό απάδει της προσδοκίας δημιουργίας ενός ανεξάρτητου και αξιοκρατικού οργανισμού. Προτείνεται, ειδικό σώμα επαϊόντων για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων και την τελική επιλογή των καταλλήλων με βάση το βιογραφικό τους, όπου θα έχει καθοριστικό λόγο και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. • Η εκτελεστική δραστηριότητα του ΔΣ πρέπει να περιλαμβάνει διοικητικό έλεγχο των οικονομικών και της αναπτύξεως ή εγκρίσεως, κατόπιν εισηγήσεων, στρατηγικών πολιτικών υγείας. • Με αντίστοιχο τρόπο πρέπει να επιλέγονται τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου (ΕΣ), στο οποίο οφείλουν να συμμετέχουν όλοι οι προϊστάμενοι των επιμέρους Τμημάτων ειδικού αντικειμένου. • Πέραν του ΔΣ και του ΕΣ, θα πρέπει να λειτουργεί οικονομική υπηρεσία, υπό τον έλεγχο του ΔΣ. • Είναι επιβεβλημένος ο λεπτομερής καθορισμός α) του έργου –προληπτικού, επιδημιολογικής επιτηρήσεως, διαμορφώσεως γενικών πολιτικών υγείας κ.ο.κ.- κάθε επιμέρους διευθύνσεως και β) της στελεχώσεως με επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό κάθε διευθύνσεως (i] προσόντα, ii] επιλογή από ειδικό σώμα στο οποίο θα συμμετέχουν μέλη του ΔΣ και ΕΣ, του Υπουργείου και εξωτερικοί επιστήμονες – γνώστες του αντικειμένου και iii] μέθοδος αξιολογήσεως παραγομένου έργου). Σε ότι αφορά το ήδη εργαζόμενο διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό στο ΚΕΕΛΠΝΟ, εάν αυτό επιθυμεί να ενταχθεί στον ΕΟΔΥ, θα πρέπει να μετέλθει της καθορισμένης διαδικασίας επιλογής. • Σε ότι αφορά την δημιουργία μητρώου καταγραφής επιδημιολογικών δεδομένων σχετικών με τον σκοπό του ΕΟΔΥ και των εξ αυτών διαμορφουμένων αντιστοίχων πολιτικών δημόσιας υγείας, θα πρέπει να καθοριστεί η λειτουργική διασύνδεση και συνεργασία με συναφείς ως προς το αντικείμενο Επιστημονικές Εταιρείες, Ιδρύματα και Ινστιτούτα. Παραδόξως, απουσιάζει η επακριβής και λεπτομερής αναφορά αυτής της λειτουργικής διασυνδέσεως και συνεργασίας στο παρόν νομοσχέδιο. • Εφόσον υπάρχει η πρόθεση παροχής εκπαιδευτικού έργου εκ μέρους του ΕΟΔΥ, θα πρέπει να καθοριστούν η εκπαιδευτική διαδικασία, το επίπεδο εκπαιδεύσεως (μετεκπαιδευτικό, διαρκούς εκπαιδεύσεως – ενημερώσεως κ,ο,κ), τα αντικείμενα εκπαιδεύσεως, η μέθοδος επιλογής εκπαιδευτών και τα πρόσωπα προς εκπαίδευση (ειδικό ενδιαφέρον, προσόντα, προϋπηρεσία, σχετικότητα με το αντικείμενο) . • Είναι επιβεβλημένη η σύσταση ανεξαρτήτου μηχανισμού συνολικού ποιοτικού ελέγχου του παρεχομένου έργου από τον ΕΟΔΥ, απαρτιζομένου από εξωτερικούς ειδικούς επιστήμονες και αρμόδια στελέχη του Υπουργείου. Η διενέργεια του τακτικού ποιοτικού ελέγχου από Διεύθυνση λειτουργούσα εντός του ΕΟΔΥ δεν διασφαλίζει την αμεροληψεία και την αντικειμενική αξιολόγηση. • Να περιγραφούν επακριβώς τα κριτήρια ορισμού των «Κέντρων Αναφοράς για συγκεκριμένα θέματα Δημόσιας Υγείας», το οργανόγραμμα, οι σκοποί, η στελέχωσή των και ο μηχανισμός ελέγχου της ποιότητας του παρεχομένου έργου. Τα Κέντρα Αναφοράς θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα, αναγνωρισμένα διεθνώς και να συνεργάζονται με αντίστοιχα ευρωπαϊκά κέντρα. ΕΠΙΚΡΙΣΗ Τα ανωτέρω σχόλια αποτελούν ορισμένες παρατηρήσεις επί του προσχεδίου νόμου, με κοινό παρονομαστή την στόχευση στην σύσταση ενός οργανισμού νομικά θωρακισμένου με τέτοιο τρόπο, ώστε να λειτουργεί με διαύγεια και αξιοκρατία, ανεξάρτητα από τις «αγαθές» ή «κακές» προθέσεις του εκάστοτε Υπουργού. Σε κάθε άλλη περίπτωση, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να γίνουμε σε βάθος χρόνου μάρτυρες επαναλήψεως του φαινομένου ΚΕΕΛΠΝΟ. • Αλέξανδρος Καφετζάκης, Αγγειοχειρουργός, Επιμελήτης Α’, ΠαΓΝΗ, Ηράκλειο Κρήτης • Ανέστης Κιούλπαλης, ΚΑρδιολόγς, Διευθυντής ΜΕΘ, Βενιζέλειο Νοσοκομείο, Ηράκλειο Κρήτης • Κορνηλία Μακρή, Γενική Ιατρός, Διευθύντρια ΕΣΥ, Π.Ι. Επισκοπής Ηρακλείου Κρήτης • Ευάγγελος Ξυνός, Αν. Καθηγητής Χειρουργικής, Ηράκλειο Κρήτης • Σπυριδούλα Παπαδάκη, Φαρμακοποιός ΕΣΥ, ΠαΓΝΗ , Ηράκλειο Κρήτης • Μπόρις Τρέπλοου, Χειρουργός, Επιμελητής Α, ΠαΓΝΗ, Ηράκλειο Κρήτης • Μαρία Τσιωτάκη, Διοικητικός Υπάλληλος, ΠαΓΝΗ, ΠαΓΝΗ, Ηράκλειο Κρήτης