• Σχόλιο του χρήστη 'Εμμανουέλα' | 6 Σεπτεμβρίου 2018, 16:44

    "Τα ιατρικά λάθη είναι η Τρίτη κυριότερη αιτία θανάτου μετά την καρδιοπάθεια και τον καρκίνο, όπως προέκυψε από μελέτη των ερευνητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Τζον Χόπκινς της Βαλτιμόρης. Σε μελέτη του Πανεπιστήμιου Πειραιώς το 2010 αναφέρεται ότι «Όσον αφορά την καταγραφή των ιατρικών λαθών, η Ελλάδα υστερεί έναντι των άλλων χωρών του ανεπτυγμένου κόσμου που εφαρμόζουν εδώ και χρόνια τέτοια συστήματα.» Και προτείνει «Η συλλογή, ανάλυση και αξιοποίηση της πληροφορίας από τα ιατρικά σφάλματα μπορεί να προσφέρει μία σημαντική βελτίωση στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας προς τον πολίτη, στην εξοικονόμηση πόρων για τον τομέα υγείας και την εθνική οικονομία και στο ερευνητικό έργο των εμπλεκομένων μερών. Ένας τέτοιος μηχανισμός μελλοντικά μπορεί να λειτουργήσει και σαν μηχανισμός πρόληψης των ιατρικών σφαλμάτων. Κρίσιμης σημασίας θεωρείται η ύπαρξη μιας κεντρικής με εθνικό χαρακτήρα στρατηγικής και ενός οργανωτικού σχεδιασμού από την Πολιτεία που θα ενέχει καθολική αποδοχή, ώστε να επισημανθεί η σημασία της άμεσης αντιμετώπισης του ζητήματος των ιατρικών σφαλμάτων και με τη δέουσα σοβαρότητα." Κατόπιν των παραπάνω συμπερασμάτων των ερευνών, θα πρέπει ρητά να συμπεριληφθεί στους στόχους του οργανισμού η καταγραφή και η καταπολέμηση των ιατρικών λαθών. Για την εκπλήρωση του στόχου θα πρέπει να συμπεριληφθεί υποχρεωτικά στην διοίκηση ικανός αριθμός εκπροσώπων των ασθενών - πολιτών (μη ιατροί). Επίσης, η Ελλάδα υπερτερεί σε διαφθορά στον κλάδο της υγείας για τον οποίο «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαμόρφωσε πέντε κατηγορίες-μορφές διαφθοράς στην υγεία. Μεταξύ αυτών αναφέρεται το "Ακατάλληλο ή προβληματικό ή εκ προθέσεως παραπλανητικό μάρκετινγκ, προβολή και προώθηση ιατρικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων (διαφθορά μεταξύ γιατρών/νοσηλευτών και ιδιωτικών εταιρειών και μεταξύ πολιτικών/υπηρεσιακών παραγόντων και ιδιωτικών εταιρειών). Ανάμεσα στις αιτίες εμφάνισης του παραπάνω αναφέρεται: (1) Η μεγάλη ανοχή στη διαφθορά, σε συνδυασμό με τις αδυναμίες και τα κενά στη νομοθεσία και τις διαδικασίες (2) Η περιορισμένη διαφάνεια και τα ελλείμματα στην πληροφόρηση για τα δικαιώματα των ασθενών και τα πρότυπα παροχής υπηρεσιών στην υγεία. (3) Οι περιορισμένοι, περιχαρακωμένοι και μη ανεξάρτητοι μηχανισμοί ελέγχου. (4) Οι αδυναμίες του δικαστικού συστήματος με τα υψηλά ποσοστά ατιμωρησίας. (5) Οι διοικητές των νοσοκομείων δεν επιλέγονται βάσει αυστηρών επαγγελματικών κριτηρίων. Ενώ στα προτεινόμενα μέτρα προτείνει την: 1.Η εφαρμογή και η τήρηση του νόμου. 2.Οι καλύτεροι και αποτελεσματικότεροι μηχανισμοί ελέγχων. 3. Καλύτερα συστήματα λογοδοσίας. Κατόπιν των παραπάνω και επειδή η ανοχή σημαίνει συνενοχή, προτείνεται στους σκοπούς του Οργανισμού να συμπεριληφθεί ρητά η καταπολέμηση της διαφήμισης των ιατρών και η συστηματική ενημέρωση των πολιτών για τα δικαιώματα τους. Για την εκπλήρωση του στόχου θα πρέπει να συμπεριληφθεί υποχρεωτικά στην διοίκηση ικανός αριθμός εκπροσώπων των ασθενών - πολιτών (μη ιατροί).