• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ - ΕΛΛΟΚ' | 7 Σεπτεμβρίου 2018, 09:20

    Παρ. 1 σειρά 4 : να διαμορφωθεί ως εξής : οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών Οργανισμών και Επιστημονικών Οργανώσεων. Παρ. 2 : η ΕΣΔΥ ανήκει στα ΑΕΙ που αναφέρονται παραπάνω. Εκ του περισσού η αναφορά σε αυτήν. Παρ. 3 μετά το «σε όλα τα στάδια», να προστεθεί : την παρακολούθηση της εφαρμογής κανόνων και διατάξεων ελέγχου του καρκίνου Παρ. 4. Στην 1η σειρά: Να προστεθεί η λέξη «τακτικά» μπροστά από τα προγράμματα πρόληψης. Επίσης να προστεθεί : και αξιολογεί την εφαρμογή τους. Παρ. 5 να προστεθεί μετά το προγραμμάτων : ενημέρωσης, πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης Παρ. 6, 7, 8, 9, : Η κατάρτιση και υλοποίηση είναι αντικείμενο των καθ ύλη αρμόδιων φορέων. Το ΕΙΝΕ μπορεί να συμμετέχει στο σχεδιασμό και την αξιολόγηση των προγραμμάτων. Πιστεύουμε ότι και στις 4 παραπάνω παραγράφους θα πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής : «Σχεδιάζει από κοινού με τους λοιπούς αρμόδιους φορείς και οργανισμούς…… και συμμετέχει στην αξιολόγηση….) Παρ. 10 να προστεθεί : σε συνεργασία με την Επιτροπή Βιοηθικής Παρ. 20 : Να διαμορφωθεί : του Εθνικού Πληθυσμιακού Μητρώου Νεοπλασιών. Είναι διαφορετικό πράγμα το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών δηλ αρχείο καταγραφής νεοπλασιών και παρακολούθησης ασθενών μέχρι αποβίωσης και άλλο το Μητρώο Ασθενών. Ποιά είναι η αρμόδια Επιτροπή? Το Εθνικό Μητρώο έχει σκοπό επιστημονικό/επιδημιολογικό. Χρειάζεται να αναφέρεται με το όνομα της η αρμόδια επιτροπή. Ο φορέας ΗΤΑ έχει άλλο διακριτό σκοπό από αυτό του Εθνικού Μητρώου Νεοπλασιών. Η σύνδεσή τους δημιουργεί αυτόματα σκέψεις προσανατολισμού σε περιορισμό της φαρμακευτικής και άλλης φροντίδας των ασθενών. Το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών δεν δημιουργείται με τον σκοπό να περιορισθεί η παροχή φαρμακευτικής και ή άλλης φροντίδας στους ασθενείς. Ο φορέας ΗΤΑ θα αξιοποιεί τα δεδομένα που προέρχονται από το Μητρώο.