• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΕΛΠΝΟ (ΣΕΚΕΕΛ)' | 7 Σεπτεμβρίου 2018, 10:22

    Με τις προωθούμενες διατάξεις προβλέπεται η άμεση κατάργηση του ΚΕΕΛΠΝΟ, ταυτόχρονα με τη δημοσίευση του σχετικού Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παράλληλα ελλείπει μια σαφής ρύθμιση, που να εξασφαλίζειτην ομαλή μετάβαση του συνόλου του προσωπικού που υπηρετεί σήμεραμε εργασιακή σχέση ΙΔΑΧ στο ΚΕΕΛΠΝΟ προς το νέο φορέα ΕΟΔΥ, που ιδρύεται με τη μορφή ΝΠΔΔ. Επισημαίνεται περαιτέρω, ότι η επιλογή της ίδρυσης του ΕΟΔΥ υπό τη μορφή ΝΠΔΔ και όχι ΝΠΙΔ, δηλαδή με νομική μορφή αντίστοιχη του ΚΕΕΛΠΝΟ, στοιχείο που αναμφίβολα θα διευκόλυνε τις σχετικές διαδικασίες, δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο το εργασιακό μέλλον για το σύνολο του προσωπικού. Παράλληλα περιέχονται ρυθμίσεις αναφορικά με το καθεστώς έτερης απασχόλησης, οι οποίες θίγουν εργασιακά κεκτημένα και επένδυση χρόνων. Είναι επομένως απαραίτητο να προβλεφθεί η δυνατότητα παροχής επιλογής στο προσωπικό, αναφορικά με το καθεστώς εργασίας του (πλήρους ή πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης). Τονίζουμε δε ότι η ταυτόχρονη παρουσία στο ίδιο σχέδιο Νόμου, του ΕΙΝΕ, για το οποίο υπάρχει πρόβλεψη σύστασης μίας έκαστης οργανικής θέσης νομικής μορφής ΝΠΙΔ και καθεστώς πλήρους και μη αποκλειστικής απασχόλησης, έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται εύλογα ερωτηματικά αναφορικά με τα κενά που συνειδητά αφήνει ο Νομοθέτης σχετικά με τους σημερινούς Εργαζομένους του ΚΕΕΛΠΝΟ. Εξάλλου, δεν διαφεύγει της προσοχής κανενός το γεγονός ότι οι μόνοι για τους οποίους υπάρχει ρητή μεταβατική διάταξη που να τους διασφαλίζει είναι το νυν Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΕΛΠΝΟ. Προκειμένου επομένως να καλυφθεί το απόλυτο κενό του προτεινόμενου Νόμου όσον αφορά στο μέλλον των εργαζομένων, κενό που συνίσταται στην άμεση κατάργηση του ΚΕΕΛΠΝΟ χωρίς καμία ρητή διάταξη που να μεριμνά για τις συμβάσεις ΙΔΑΧ του Προσωπικού, κρίνουμε απαραίτητο να συμπεριληφθεί η κάτωθι διάταξη: 1. Οι υπάλληλοι του ΚΕΕΛΠΝΟ που κατά τον χρόνο δημοσίευσης του παρόντος, υπηρετούν στις Υπηρεσίες του με σύμβαση εργασίας ΙΔΑΧ, κατατάσσονται αυτοδικαίως σε συνιστώμενες οργανικές ή και προσωποπαγείς θέσεις του κλάδου και της ειδικότητάς τους στον ΕΟΔΥ, κατόπιν εκδόσεως σχετικής διαπιστωτικής πράξης από τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ.