• Σχόλιο του χρήστη 'Τάκης Παναγιωτόπουλος' | 7 Σεπτεμβρίου 2018, 11:11

    Παρ. 1. Προτείνω να προστεθεί ένας ακόμη σκοπός: «ε) ο σχεδιασμός μέτρων και πολιτικών πρόληψης και ελέγχου των νοσημάτων του αντικειμένου του, η εισήγησή τους προς την Πολιτεία και η παροχή ανεξάρτητης επιστημονικής γνωμοδότησης για θέματα της αρμοδιότητάς του». Ο ρόλος αυτός είναι σημαντικός και πρέπει να αναφέρεται, ενώ η «ανεξάρτητη επιστημονική γνωμοδότηση» (όπως προβλέπεται σε αντίστοιχους οργανισμούς άλλων χωρών και του ECDC) πρέπει να αποτελεί ρητό στόχο καθώς αποτελεί προϋπόθεση για λειτουργία που βασίζεται στην επιστημονική τεκμηρίωση.