• Σχόλιο του χρήστη 'Τάκης Παναγιωτόπουλος' | 7 Σεπτεμβρίου 2018, 11:45

    Παρ. 3. Νομίζω ότι θα πρέπει να προστεθεί πρόβλεψη ότι σε ειδικές περιπτώσεις ειδικοτήτων ή τομέων εργασίας (εάν αντίστοιχες θέσεις δεν προβλέπονται μακροπρόθεσμα), υπάλληλοι που υπηρετούν σήμερα μπορούν να καταταγούν σε προσωποπαγείς θέσεις (οι οποίες συστήνονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατά το πρότυπο της παρ. 4 του ίδιου άρθρου), με την πρόσθετη πρόβλεψη ότι αυτές οι προσωποπαγείς θέσεις δεν μπορούν να υπερβαίνουν ένα καθορισμένο ποσοστό του συνόλου των θέσεων του Οργανισμού. Είναι σημαντικό να προβλεφθεί ρητά ότι οι θέσεις Υπευθύνων Διευθύνσεων, Τμημάτων, Γραφείων καταλαμβάνονται μετά από εσωτερική προκήρυξη, κατάθεση αιτήσεων και βιογραφικών, αξιολόγηση από επιτροπές κρίσεων και τελική απόφαση του ΔΣ. Παρ. 5. Συμφωνώ με τα σχόλια που έχουν γίνει ότι θα πρέπει να προβλεφθεί πως είναι δυνατή η επ’ αμοιβή συμμετοχή εργαζομένων του ΕΟΔΥ σε διδακτικές ή ερευνητικές δραστηριότητες, εφόσον αυτό δεν παρακωλύει τη λειτουργία του Οργανισμού και με έγκριση του ΔΣ. Πρέπει να σημειώσω ότι κάτι τέτοιο όχι μόνο δεν αντιστρατεύεται τα συμφέροντα του Οργανισμού, αλλά αντιθέτως –εφόσον γίνεται με μέτρο– αυξάνει το κύρος και την εμβέλειά του, και πρέπει να ενθαρρύνεται. Για άλλες πτυχές ιδιωτικού έργου νομίζω ότι καλύπτουν οι προβλέψεις του αρ. 31 του ν. 3528/2007.