• Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το Σχέδιο Νόμου «Ακούσια ψυχιατρική περίθαλψη», η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) -η οποία αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα- λαμβάνοντας υπόψη τον ν. 4074/2012 με τον οποίο η Ελληνική Βουλή κύρωσε τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, και πιο συγκεκριμένα τις απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στα παρακάτω άρθρα αυτής: -Άρθρο 4 «Γενικές Υποχρεώσεις» παράγραφος 1.β, σύμφωνα με την οποία: «1.β [Τα Συμβαλλόμενα Κράτη] να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων και των νομοθετικών, προκειμένου να τροποποιήσουν ή να καταργήσουν τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, έθιμα και πρακτικές που συνιστούν διακρίσεις κατά των ατόμων με αναπηρίες», -Άρθρο 14 «Ελευθερία και Ασφάλεια του Ατόμου», παράγραφος 1, σύμφωνα με την οποία: «1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρίες, σε ίση βάση με τους άλλους: α. απολαύουν το δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια του προσώπου, β. δεν στερούνται την ελευθερία τους παράνομα ή αυθαίρετα και ότι οποιαδήποτε στέρηση της ελευθερίας είναι σύμφωνη με το νόμο και ότι η ύπαρξη μιας αναπηρίας δεν θα δικαιολογεί, σε καμία περίπτωση, τη στέρηση της ελευθερίας», -Άρθρο 12 «Ισότητα ενώπιον του νόμου», παράγραφοι 2 και 3, σύμφωνα με τις οποίες: «2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν ότι τα άτομα με αναπηρίες απολαύουν την ικανότητα για δικαιοπραξία σε ίση βάση με τους άλλους, σε όλες τις πτυχές της ζωής. 3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να παρέχουν πρόσβαση στα άτομα με αναπηρίες, σε σχέση με την υποστήριξη που μπορεί να χρειάζονται κατά την άσκηση της ικανότητας τους για δικαιοπραξία», διαπιστώνει ότι το εν λόγω σχέδιο νόμου δεν λαμβάνει υπόψη του το περιεχόμενο: α) του άρθρου 14 της Σύμβασης (βλέπε παραπάνω), το οποίο απαγορεύει κάθε μορφής στέρηση της ελευθερίας αποκλειστικά και μόνο λόγω της αναπηρίας και συνακόλουθα προϋποθέτει την κατάργηση όλων των νόμων για τα άτομα με ψυχική αναπηρία που στοχεύουν στην ακούσια εισαγωγή τους ή στην υποχρεωτική θεραπεία τους και β) του άρθρου 12, το οποίο προβλέπει την απόλαυση της ικανότητας για δικαιοπραξία σε ίση βάση με τους άλλους, σε όλες τις πτυχές της ζωής, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η υγεία. Ως εκ τούτου, η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει τη συνολική επανεξέταση του εν λόγω σχεδίου νόμου στη βάση του ερωτήματος που έχει θέσει η Επιτροπή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (CRPD Committee) στην Ελληνική Κυβέρνηση -και δημοσίευσε πρόσφατα (Μάιος 2019) με αφορμή την επερχόμενη εξέταση του Σεπτεμβρίου 2019 στην Γενεύη σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης σε εθνικό επίπεδο- το οποίο (ερώτημα) είναι το εξής: «Measures to repeal all laws that allow the deprivation of liberty of persons with disabilities based on perceived or actual impairment or perceived dangerousness to themselves or society, and on measures to prevent such practices». Ο συνολικός κατάλογος θεμάτων της Επιτροπής της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες είναι διαθέσιμος μέσω του παρακάτω συνδέσμου: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fGRC%2fQ%2f1&Lang=en) Η προαναφερθείσα πρότασή μας συνάδει απόλυτα και με την παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 4488/2017, καθώς σύμφωνα με αυτήν: «2. Στην ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων που συνοδεύει κάθε σχέδιο νόμου […] (πρέπει να) συμπεριλαμβάνεται ειδική ενότητα τεκμηρίωσης της συμβατότητας των προτεινόμενων ρυθμίσεων με τη Σύμβαση (των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες), καθώς και των ειδικών συνεπειών των προτεινόμενων ρυθμίσεων στα ΑμεΑ.».