• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΡΗΓΑΤΟΥ - ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ»' | 22 Μαΐου 2019, 13:46

    Άρθρο 8 Η υπογραφή της ενημέρωσης από τον συνοδό ή από τον υπάλληλο πιθανόν δίνει την εύκολη λύση αποφεύγοντας την ουσιαστική ενημέρωση του άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου. Το προβλεπόμενο Παράρτημα Γ είναι ιδιαίτερα δύσκολο να γίνει κατανοητό από πρόσωπο που βρίσκεται σε κρίση. Επίσης αναφέρεται μόνο στην περίπτωση ακούσιας νοσηλείας και όχι στην περίπτωση θεραπείας στην κοινότητα, εκτός αν παράλληλα συμπληρώνεται και το Παράρτημα Β (ανωτέρω υπό άρθρο 2), το οποίο δεν προκύπτει με σαφήνεια. Δεν είναι σαφές πού χρησιμοποιείται το Παράρτημα Δ’ (ενημέρωση για την απόφαση ακούσιας νοσηλείας μετά την ψυχιατρική αξιολόγηση). Συμπερασματικά η ενημέρωση του ασθενή και των συγγενών είναι σημαντικό να γίνεται, όχι μόνο εν θερμώ, όταν παραστεί ανάγκη εφαρμογής του, αλλά και από πριν προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα καλής γνώσης και κατανόησης. Κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται στο νόμο.