• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ' | 16 Φεβρουαρίου 2020, 14:39

    Θεωρούμε σημαντική τη δημιουργία ενός κρατικού φορέα που θα έχει ως ειδικό αντικείμενο την επίλυση των θεμάτων που σχετίζονται με την ιατρική χρήση των κανναβινοειδών φαρμάκων. Ως Ιατροί Αναισθησιολόγοι έχουμε αναγνωρίσει τα πιθανά θεραπευτικά οφέλη από τη χορήγηση των κανναβινοειδών (βλ. Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Πρωτόκολλα Επώδυνων Συνδρόμων, 20/01/2018). Τα κενά στην προμήθεια, τη συνταγογράφηση, τη διάθεση, αλλά και τον καθορισμό των προϋποθέσεων αποζημίωσης των κανναβινοειδών φαρμάκων από τα ασφαλιστικά ταμεία, οφείλονται κατά κύριο λόγο στην απουσία ενός κεντρικού οργάνου / οργανισμού / ινστιτούτου /επιτροπής που θα συντονίζει τα επιμέρους ζητήματα που αφορούν την ιατρική χρήση των κανναβινοειδών φαρμάκων, λειτουργώντας διυπουργικά, όπως απαιτείται σε θέματα συνταγογράφησης ναρκωτικών. Η συμμετοχή επιστημόνων με ειδικό ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο θέμα θα μπορούσε να δώσει απαντήσεις σε όλα τα προβλήματα που έχουν ανακύψει. Ωστόσο, παρά τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις (ΚΥΑ Γ5γ οικ. 49690/2017-ΦΕΚ 2238/Β/29-6-2017, N. 4253 ΦΕΚ A΄ 41/07.03.18), οι ασθενείς εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε φάρμακα του Πίνακα Γ΄ των Ναρκωτικών, όπως η Δ9 -τετραϋδροκανναβινόλη (Δ9- THC). Το γεγονός τούτο στερεί από τους ασθενείς το θεραπευτικό τους δικαίωμα και τους ωθεί στην αναζήτηση των αντιστοίχων σκευασμάτων ή υποκατάστατων αυτών μέσω παράνομων κυκλωμάτων. Η διαδικασία αυτή, εκτός από τις νομικές συνέπειες που ενέχει για τους ασθενείς και τους οικείους τους, συχνά συνεπάγεται την προμήθεια αμφίβολης προέλευσης και ποιότητας προϊόντων, θέτοντας σε κίνδυνο την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση της υγείας τους και δημιουργώντας επιπλέον κλινικά προβλήματα για τους θεράποντες ιατρούς. Παράλληλα, έχει οδηγήσει σε δύο παράδοξα: αφενός η προμήθεια του σκευάσματος Sativex, που κόστισε στο ελληνικό δημόσιο περίπου 75,000 ευρώ, να παραμένει στις κρατικές φαρμακαποθήκες (αφού δεν έχει αποσαφηνισθεί ποιοι ασθενείς θα λάβουν το φάρμακο και με ποιες διαδικασίες), αφετέρου να μην υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής μέσω π.χ. του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ) άλλων σκευασμάτων που να περιέχουν διαφορετικούς συνδυασμούς διαφορετικών κανναβινοειδών μορίων, όπως απαιτεί η ορθή κλινική χρήση τους. Άλλα θέματα που θα άπτονται του φορέα, είναι η εκπαίδευση των ιατρών στην κλινική χρήση των κανναβινοειδών φαρμάκων, η εκπαίδευση των υπολοίπων επαγγελματιών υγείας στην ορθή αξιολόγηση της συμβολής της θεραπείας στη συνολική κατάσταση υγείας του ασθενούς (π.χ. εκτίμηση έντασης πόνου από νοσηλευτές), η συλλογή στοιχείων τόσο αναφορικά με τους ασθενείς όσο και με τους συνταγογραφούντες ιατρούς σε ειδικό αρχείο καταγραφής (registry) (όπως αυτό προβλέπεται από το Ν. 4600, αρθ. 83 και 84), η προστασία των ασθενών από τις δυσμενείς συνέπειες της χρήσης κανναβινοειδών φαρμάκων, όπως για τα υπόλοιπα φάρμακα του Πίνακα Γ’ των Ναρκωτικών, και τέλος κάθε άλλο συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα που αφορά τη διαφύλαξη της ζωής και της υγείας του ανθρώπου.