• Σχόλιο του χρήστη 'Πανελλήνια Ένωση Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ.' | 18 Φεβρουαρίου 2020, 13:08

    Α)Καταργείται το άρθρο 5 του ν.3370/2005, που ορίζει ότι η δημόσια υγεία παρέχεται από τα μέλη του Σώματος Λειτουργών Δημόσιας Υγείας! Προτείνεται η εξής διάταξη νόμου: «1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 3370/2005 συμπληρώνεται το εξής: «Προϋπόθεση για την ένταξη στο Σώμα είναι η απασχόληση σε Υπηρεσίες και Φορείς που παρέχουν υπηρεσίες δημόσιας υγείας σύμφωνα με το άρθρα 5 και 6 του παρόντος νόμου (3370/2005). Το Σώμα διακρίνεται στην Ιατρική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας-Κοινωνικής Ιατρικής του Σώματος Λειτουργών, με χαρακτήρα επιστημονικής εποπτείας και στην οποία εντάσσονται ως μέλη οι υπηρετούντες Ιατροί Δημόσιας Υγείας κλάδου Ε.Σ.Υ. και στο Σώμα Εξειδικευμένων Επιστημόνων Δημόσιας Υγείας, στο οποίο εντάσσονται ως μέλη οι λοιποί επιστήμονες του Σώματος και αποτελεί επικουρικό όργανο της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας*. Η Ιατρική Υπηρεσία του Σώματος και το Σώμα Εξειδικευμένων Επιστημόνων συντονίζονται από 7μελή Συμβούλια τα οποία αποτελούνται από μέλη της Ιατρικής Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας-Κοινωνικής Ιατρικής του Σώματος και από μέλη του Σώματος Εξειδικευμένων Επιστημόνων αντίστοιχα. Με Απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται τα τακτικά, τα αναπληρωματικά μέλη των Συμβουλίων και οι Συντονιστές τους. Το Συμβούλιο Ιατρικής Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας-Κοινωνικής Ιατρικής του Σώματος και το Συμβούλιο του Σώματος Εξειδικευμένων Επιστημόνων Δημόσιας Υγείας συνέρχονται τακτικά κάθε τρεις μήνες και κατά περίπτωση, για ειδικά θέματα, σε έκτακτες συνεδριάσεις, ύστερα από πρόσκληση του Συντονιστή του Συμβούλιου Ιατρικής Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας-Κοινωνικής Ιατρικής και υποβάλλουν εκθέσεις καθώς και ετήσια αναφορά προς την ΕΕΔΥ με διαπιστώσεις και προτάσεις βελτίωσης των ασκούμενων πολιτικών δημόσιας υγείας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται οι διαδικαστικές λεπτομέρειες σύστασης και τήρησης του μητρώου του Σώματος καθώς και κάθε συναφής και αναγκαία λεπτομέρεια για τις επιμέρους αρμοδιότητες των οργάνων και των λειτουργών του Σώματος ανά περίπτωση. 2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 22 του ν. 3370/2005 αντικαθίσταται ως εξής: «Από τη συγκρότηση του Σώματος Λειτουργών Δημόσιας Υγείας οι θέσεις Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού καταλαμβάνονται κατά προτεραιότητα από ιατρούς Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ. μέλη της Ιατρικής Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας-Κοινωνικής Ιατρικής του Σώματος Λειτουργών Δημόσιας Υγείας. Ομοίως, στην περίπτωση δημιουργίας Ιατρικών Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας-Κοινωνικής Ιατρικής οι θέσεις ευθύνης καταλαμβάνονται από ιατρούς Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ.». (* Μετονομασία της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας σύμφωνα με πρότασή μας) Β) Καταργείται το άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 3370/2005 που έδινε τη δυνατότητα για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην υγεία από πολιτικές και προγράμματα μείζονος έκτασης. Γ) Το νομοσχέδιο δεν κάνει καμία συγκεκριμένη αναφορά στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προσδιοριστών της υγείας. Ως επιστημονικός ιατρικός κλάδος της Δημόσιας Υγείας που υπηρετούμε, καθημερινά διαπιστώνουμε πως η κρίση έπληξε περισσότερο τους οικονομικά αδύνατους και τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, η υγεία των οποίων έχει επιβαρυνθεί ιδιαίτερα. Στόχος μας πρέπει να είναι η μείωση της επίπτωσης των κοινωνικών προσδιοριστών της υγείας (social determinants of health) και οι εθνικές πολιτικές πρόληψης και αντιμετώπισης των νόσων τόσο σε επίπεδο προγραμματισμού όσο και εφαρμογής να συντείνουν σε αυτόν. Θα πρέπει ειδικότερα η ένταση των εφαρμοζόμενων πολιτικών πρόληψης να είναι ανάλογη του επιπέδου υγείας της κάθε πληθυσμιακής ομάδας ώστε η κοινωνική διαβάθμιση στην υγεία να εξαλειφθεί. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΙΔΥ Ε.Σ.Υ. Α) η δημιουργία Ιατρικών Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας-Κοινωνικής Ιατρικής στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, τον ΕΟΔΥ (αυτοτελείς Διευθύνσεις υπό τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας) καθώς και στις 13 Περιφέρειες της χώρας (αυτοτελείς Διευθύνσεις των Περιφερειών στα πρότυπα της πολιτικής προστασίας) ως αποκεντρωμένες επιχειρησιακές-υπηρεσιακές μονάδες του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες θα ασκούν το συντονισμό και την εποπτεία στην περιοχή ευθύνης τους. Οι ανωτέρω Υπηρεσίες θα λειτουργούν όμοια με κλινικές του Ε.Σ.Υ. επιτρέποντας στους ιατρούς Δημόσιας Υγείας να επικεντρωθούν στο ιατρικό έργο τους. Όμοια θα αποτελούν την 15/μελη κεντρική Ιατρική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου ως επιστημονικό όργανο της ΕΕΔΥ. Β) Η έναρξη εκπαίδευσης ιατρών Δημόσιας Υγείας-Κοινωνικής Ιατρικής σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική υπουργική απόφαση Γ) Η πάγια συμμετοχή, όπως προβλέπει η έως τώρα ισχύουσα νομοθεσία, των ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ ως καθ’ ύλην ειδικών σε όλα τα συντονιστικά και γνωμοδοτικά όργανα για τη δημόσια υγεία σε εθνικό, περιφερειακό και υπηρεσιακό επίπεδο καθώς και η προτεραιότητα σε κατάληψη θέσης ευθύνης με αντικείμενο τη Δημόσια Υγεία-Κοινωνική Ιατρική. Δ) Η συγκρότηση του Σώματος Λειτουργών Δημόσιας Υγείας ώστε, μεταξύ άλλων, να διασφαλίζεται η υψηλή και συνεχιζόμενη κατάρτιση των μελών του, με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και διακριτούς ρόλους. Λοιπές ρυθμίσεις Ιατρών Δημόσιας Υγείας κλάδου Ε.Σ.Υ. 1. Οι Ιατροί Δημόσιας Υγείας κλάδου Ε.Σ.Υ. είναι ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και διέπονται από την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία των ιατρών του Ε.Σ.Υ. πλην των ειδικότερων διατάξεων που τους αφορούν. Οι θέσεις Ιατρών Δημόσιας Υγείας κλάδου Ε.Σ.Υ. κατόχων πτυχίου Οδοντιατρικής που εκ παραδρομής έχουν αναγραφεί ως θέσεις «Οδοντίατρων Δημόσιας Υγείας κλάδου Ε.Σ.Υ.» μετονομάζονται σε θέσεις Ιατρών Δημόσιας Υγείας κλάδου Ε.Σ.Υ.. 2. Ιατροί και Οδοντίατροι Δημόσιας Υγείας κλάδου Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν στην Κεντρική Διοίκηση, στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού, στους δημόσιους και εποπτευόμενους φορείς και νομικά πρόσωπα αυτών, συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής για τις θέσεις Προϊσταμένων όλων των βαθμίδων όπου ο κλάδος τους προβλέπεται από τους οικείους Οργανισμούς και δύνανται να καταλαμβάνουν τις αντίστοιχες θέσεις ευθύνης. Ειδικότερα οι ανωτέρω ιατροί καταλαμβάνουν κατά προτεραιότητα τις θέσεις Προϊσταμένων σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Τμήματος των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και όσων έχουν ως αντικείμενο τη Δημόσια Υγεία-Κοινωνική Ιατρική κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. * στην Κεντρική Διοίκηση, στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού, στους δημόσιους και εποπτευόμενους φορείς και νομικά πρόσωπα αυτών 3. Κατά τη μοριοδότηση των Ιατρών Δημόσιας Υγείας κλάδου Ε.Σ.Υ. για την κατάληψη των ανωτέρω θέσεων ευθύνης: α) αναγνωρίζεται προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα έως και 7 ετών. Αρμόδιο για την αναγνώριση όργανο είναι το Συμβούλιο Επιλογής Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ.. . β) ως επιμόρφωση αυτών αναγνωρίζεται, πέραν της επιτυχούς παρακολούθησης σεμιναρίων του ΙΝ.ΕΠ., η επιτυχής παρακολούθηση σεμιναρίων-συνεδρίων που μοριοδοτούνται στο πλαίσιο της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης ή του συστήματος Συνεχούς Επαγγελματικής Επιμόρφωσης Οδοντιάτρων, καθώς και η παρακολούθηση σεμιναρίων/συνεδρίων των Πανεπιστημιακών Σχολών της χώρας ή επίσημων φορέων (ΕΟΔΥ, ΟΚΑΝΑ, ΦΟΡΟΥΜ Δ.Υ.&Κ.Ι., κ.α.) με θέματα που άπτονται της Δημόσιας Υγείας-Κοινωνικής Ιατρικής που πραγματοποιούντα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.4369/2016 όπως κάθε φορά ισχύουν. 4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του ν. 4472/2017 (Α’ 74) αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος του ως εξής: « Στους Ιατρούς Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ. καταβάλλονται τα επιδόματα των περιπτώσεων Γ’, Δ΄ και Ε΄ του παρόντος, καθώς και επίδομα ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου το οποίο είναι ισόποσο με το επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου όπως κάθε φορά ισχύει. Στους Ιατρούς και Οδοντίατρους Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ. που προΐστανται σε οργανικές μονάδες της Διοίκησης* καταβάλλεται αντί του επιδόματος της περίπτωσης Ε΄ το επίδομα θέσης ευθύνης του άρθρου 16 παρ. 1 υποπαρ. α του Ν. 4354/2015, όπως κάθε φορά ισχύει.» * στην Κεντρική Διοίκηση, στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού, στους δημόσιους και εποπτευόμενους φορείς και νομικά πρόσωπα αυτών 5. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη. Ο Πρόεδρος Β. Διαμαντόπουλος Η Γεν. Γραμματέας Μ. Τσαντίδου