• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΑΡΙΑ ΣΑΚΟΥΦΑΚΗ ΜΕΛΟΣ ΠΣΕΥ' | 18 Φεβρουαρίου 2020, 13:42

    ΚΕΦΑΛΑΑΙΟ Α΄ Άρθρο 3 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία να προστεθεί: Επί του άρθρου 3 * έλεγχος δυσλιπιδαιμιών στα παιδιά * σωματομετρήσεις στην αρχή του σχολικού έτους σε συνδυασμό με τον έλεγχο εμβολιαστικής κάλυψης Άρθρο 4 Προγράμματα Δημόσιας Υγείας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Επί του άρθρου 4 Η ανάθεση του συντονισμού και της διασύνδεσης των φορέων, και των ΟΤΑ για την καταγραφή των αναγκών του πληθυσμού να γίνεται από Επισκέπτες/τριες Υγείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Άρθρο 5 Επί του άρθρου 5 Εφαρμογή προγράμματος υποχρεωτικού ελέγχου εμβολιαστικής κάλυψης πανελληνίως στην αρχή κάθε σχολικού έτους σε παιδιά παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, δημοτικών από τους επισκέπτες υγείας των δημόσιων δομών, καταγραφή και εισαγωγή στον ηλεκτρονικό φάκελο του παιδιού με κωδικούς ΗΔΙΚΑ, ώστε να δημιουργηθεί ηλεκτρονικό μητρώο εμβολιασμών. * Ενημέρωση των γονέων και παραπομπή * Εφαρμογή ενυπόγραφης δήλωσης άρνησης εμβολιασμού του γονέα κηδεμόνα ως μέσω πίεσης * Πρωτόκολλα ερευνητικά ώστε να δούμε την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού * Ενημέρωση σχετικά με τα εμβόλια ανά επαγγελματικό κλάδο * Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού / έλεγχος για Ηπατίτιδες στην έκδοση πιστοποιητικών υγείας/ αντιτετανικός εμβολιασμός ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 6 Δομές και όργανα δημόσιας υγείας Να προστεθεί: * 9) Τριτοβάθμια ΝΠΔΔ εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας Άρθρο 8 Σύσταση Τμήματος Κινητοποίησης Κοινωνικού Κεφαλαίου Υγείας στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής. 1) Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής ….. Να προστεθεί στο τέλος της παραγράφου: * και με την σύμφωνη γνώμη των καθ’ ύλην αρμοδίων ΝΠΔΔ Άρθρο 9 Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών 1.α)στην παράγραφο: Στο πλαίσιο λειτουργίας του παρόντος Τμήματος……..* για τη Δημόσια Υγεία σε συνεργασία με τα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας ΝΠΔΔ (συλλόγους ) 3.Να τροποποιηθεί: ΤΕ Επισκεπτών Υγείας/ ΠΕ Δημόσιας και κοινοτικής Υγείας με κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας Να προστεθεί: Επανασύσταση της Σχολιατρικής Υπηρεσίας με Παιδιάτρους Οδοντίατρους και Επισκέπτες Υγείας Άρθρο 11 Εθνική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας Να προστεθεί: στα μέλη Επισκέπτης Υγείας Άρθρο 13 Οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας (ΕΕΔΥ) Να προστεθεί στο τέλος του εδαφίου 3: * Για την υποστήριξη της ΕΕΔΥ στα ζητήματα πρόληψης Αγωγής και Προαγωγής Υγείας να συγκροτηθεί Εθνική Επιτροπή με απόφαση του Υπουργού Υγείας στην οποία να καθορίζονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών, η θητεία αυτών και κάθε άλλη λεπτομέρεια της λειτουργίας της.