Ολοκλήρωση διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης»

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης», θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους πολίτες, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν με μεγάλο ενδιαφέρον στην πρόσκληση του Υπουργείου Υγείας. Ο μεγάλος αριθμός προτάσεων για τους πιθανούς τρόπους επίλυσης των προβλημάτων που σχετίζονται με τα ζητήματα της υγείας αποδεικνύει έμπρακτα το ειλικρινές ενδιαφέρον των πολιτών.

Όσες από τις προτάσεις δύνανται να υλοποιηθούν, θα προωθηθούν άμεσα. Προτεραιότητά μας είναι η υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών Υγείας προς τον πολίτη και ως εκ τούτου αφουγκραζόμαστε τους προβληματισμούς σας, προκειμένου να ανταποκριθούμε πληρέστερα, σε όσα εγγράφως καταθέσατε. Χωρίς τη δική σας άμεση συμμετοχή και στήριξη θα ήταν αδύνατη η επίτευξη αυτού του εγχειρήματος, το οποίο αποσκοπεί στην βελτίωση και αναβάθμιση του συστήματος Υγείας.

 Ο Υπουργός Υγείας

 

Σπυρίδων – Άδωνις Γεωργιάδης

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης»

Ο Υπουργός Υγείας, κ. Σπυρίδων – Άδωνις Γεωργιάδης, θέτει από σήμερα 4.7.2024, ημέρα Πέμπτη σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης».

Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 18.7.2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9 πμ.

Σκοποί του σχεδίου νομοσχεδίου είναι:

– η ριζική αναδιάρθρωση του συστήματος οργάνωσης και διοίκησης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, μέσω της δημιουργίας και οργάνωσης ενός Εθνικού Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (Ε.Δ.Υ.Ψ.Υ.), που διαρθρώνεται σε Περιφερειακά Δίκτυα Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ.), τα οποία λειτουργούν στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.ΥΠε.) και διοικούνται από τον αρμόδιο για θέματα ψυχικής υγείας Υποδιοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.),

– ο εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, κατά τρόπο ώστε τα άτομα που αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην ψυχική τους υγεία να τοποθετούνται, για πρώτη φορά και κατά τρόπο εμβληματικό, στο επίκεντρο του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και να αντιμετωπίζονται, από την πρώτη στιγμή και καθ’ όλη την πορεία της θεραπείας τους χωρίς διακρίσεις, με απόλυτο σεβασμό στα δικαιώματα και τις ανάγκες τους και με εφαρμογή όλων των σύγχρονων επιστημονικών μέσων, παραμένοντας εντεταγμένα στον κοινωνικό ιστό,

– η βελτίωση και η προαγωγή της ψυχικής υγείας των πολιτών, η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξή τους, η καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος και η οργάνωση παρεμβάσεων στις περιπτώσεις ανθρωπογενών κρίσεων και φυσικών καταστροφών,

– η σύσταση του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων» (Ε.Ο.Π.Α.Ε.), ήτοι ενός δημοσίου φορέα ο οποίος αποτελεί τον κύριο εγκεκριμένο δημόσιο Οργανισμό Πρόληψης, Θεραπείας, Απεξάρτησης και Επανένταξης υπό την έννοια του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) και, με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνονται: α) η δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου οργάνωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών για την ολιστική αντιμετώπιση των πάσης φύσεως εξαρτήσεων, εθισμών και εξαρτητικών συμπεριφορών, στην κατεύθυνση της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της αποκατάστασης αυτών, με σεβασμό στον θεραπευτικό πλουραλισμό και τις εξατομικευμένες ανάγκες των πολιτών και β) η διεύρυνση και επέκταση των δυνατοτήτων δωρεάν αποτοξίνωσης και απεθισμού σε όλη την επικράτεια, η διασφάλιση της πρόσβασης των εξαρτημένων ατόμων σε όλες τις επιλογές θεραπείας σε κάθε περιοχή της χώρας και η βελτιστοποίηση της ποιότητας ζωής τους.

– η ανάπτυξη και υποστήριξη, με ασφαλή τρόπο, ενός ενιαίου συστήματος καταγραφής και παρακολούθησης, σε πραγματικό χρόνο, της πληρότητας και διαθεσιμότητας των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και του παραγόμενου έργου τους, για την πλήρη και στοχευμένη κάλυψη των αναγκών των ωφελουμένων και τη διασφάλιση του θεραπευτικού συνεχούς των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας και εξαρτήσεων, μέσω: α) της δημιουργία ενός Πληροφοριακού Συστήματος Επιδημιολογικής Παρακολούθησης και Θεραπευτικής Διαχείρισης (Π.Σ.Ε.Π.Θ.Δ.) ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας, β) της σύστασης και λειτουργίας, εντός αυτού, του πρώτου Εθνικού Δικτύου Τηλεψυχιατρικής – Τηλεσυμβουλευτικής, για την παροχή ιατρικής, ψυχικής υποστήριξης και συμβουλευτικής, μέσω ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών σε όλο τον πληθυσμού και γ) της δημιουργίας ενός Πληροφοριακού Συστήματος Προγραμμάτων του Ε.Ο.Π.Α.Ε., που λειτουργεί ως υπο-σύστημα του Π.Σ.Ε.Π.Θ.Δ., για τον συντονισμό και την αποτελεσματική διασύνδεση και διαλειτουργικότητα όλων των προγραμμάτων και υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Α.Ε.

και

–  η ρύθμιση άλλων επειγόντων ζητημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου.

 

Ο Υπουργός Υγείας

 

Σπυρίδων – Άδωνις Γεωργιάδης