• Σχόλιο του χρήστη 'Σ.Δανιήλ' | 10 Σεπτεμβρίου 2016, 15:42

    Να υπάρχει ξεχωριστή αναφορά (πεδίο) στο CPV και όχι μαζί με την περιγραφή της σύμβασης Να δημιουργηθεί και επιπλεόν γραμμή στο Πεδίο Β ως κατωτέρω: Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί έκαστος οικονομικός φορέας να υποβάλει προσφορά (π.χ 3 από τα 5)